دانلود آهنگ های ابراهیم منصفی

  12 آذر 1402 27330 بازدید 3 نظر

  دانلود آهنگ های ابراهیم منصفی

  منصفی - دانلود آهنگ های ابراهیم منصفی

  ابراهیم منصفی شاعر ، موسیقی‌دان ، نویسنده و هنرمند متولد 16 آذر 1324 در بندرعباس بود .

  رامی و  نیمای هرمزگان از القاب این هنرمند برجسته بود .

  او در اول تیر ماه 1376 در باغو بندرعباس دیده از جهان فرو بست و در همانجا هم به خاک سپرده شد .

  در زیر گلچینی از آهنگ های این هنرمند هرمزگانی را قرار داده ایم :

  آهنگ نهنگ از ابراهیم منصفی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  موا بِرَم تَهنا بَشُم
  تَهنا فقط وا سایَه خو
  وقت سیاه رفتِنِن
  مه خوب اَفَهمُم غایه خو

  دو روز ِتلخ زندگی
  قصّه ی درد و مُردِنَه
  اُمید یَک رو زندگی
  دنبال خو وا گور بُردِنَه

  ای دل دِگَه گولُم مَزَن
  مه بِشتِه گولِت ناخارُم
  برگشتِن اینین ای سفر
  دُمبال خو بِی تو نابَرُم

  آدم پوچی مثل مه
  کجا بِریْت که جاش بَشِه
  وا چه زَبُنی گپ بِزَنت
  تا یکی آشناش بَشِه

  موات از ایجا دور بَشُم
  جایی برم که چوک اَرُم
  غیر از خیال خوبِ خوم
  چیزی نَهَستَه تو سَرُم

  ای دل دِگَه گولُم مَزَن
  مه بِشتِه گولِت ناخارُم
  برگشتِن اینین ای سفر
  دُمبال خو بِی تو نابَرُم

  آهنگ لبخند از ابراهیم منصفی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  خوشا فصلی که دور از غم؛ همه که شونه وا شونه
  دست وا دست
  سایه وا سایه
  شارفته خانه وا خانه
  بدو پیشُم! بدو پیشُم
  بدو؛ ای نوشم و نیشم
  بدو، ای آخرین عشقُم
  دواداره دلِ ریشم
  خزانِ زرده ایسالون؛ نوبتی تمنن
  بهار از راه ارسیدن؛ زندگی چه جانن
  خزانِ زرده ایسالون؛ نوبتی تمنن
  بهار از راه ارسیدن؛ زندگی چه جانن
  بیاین وا هم؛ بشیم یاور
  همه همراه و هم باور
  دلن راه شو بشه وا هم
  جدا نبود دل از دلبر
  خوشا فصلی که دور از غم؛ همه که شونه وا شونه
  دست وا دست
  سایه وا سایه
  شارفته خانه وا خانه
  بدو پیشُم! بدو پیشُم
  بدو؛ ای نوشم و نیشم
  بدو، ای آخرین عشقُم
  دواداره دلِ ریشم
  خزانِ زرده ایسالون؛ نوبتی تمنن
  بهار از راه ارسیدن؛ زندگی چه جانن
  خزانِ زرده ایسالون؛ نوبتی تمنن
  بهار از راه ارسیدن؛ زندگی چه جانن

  آهنگ تنهایی از ابراهیم منصفی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  اِی دل دِگَه غُصَّه بَسِن
  ای دل دیگر غصه بس است

  تا زندَه ای دِل بی کَسِن
  تا زنده‌ای دیگر دلت بیکس و تنهاست

  هَر کَه گِرفتار خوشِن
  هر کسی گرفتار خودش است

  یارُن وا دادِت نارَسِن
  یاران به دادت نمیرسند.

  حالا دِگه مِثل قدیم
  حالا دیگر مثل قدیم

  دِل وا دِلُن راهی شُنی
  دل به دل‌ها راه ندارد

  تَهنا تو اِی کِه عاشِقِی
  تنها تویی که عاشقی

  مَعنای نِفْرَت نادُنی
  معنای نفرت را نمیدانی.

  وَختی کِه شُمْزَه سالِتَه
  وقتی که شانزده سالت بود

  آمیس و دنیا مالتَه
  آمیس و دنیا مال تو بود

  بَسْ که شواستَه خاطِرت
  از بس که خاطرت را می‌خواست

  خوب و بدِ اَحوالِتَه
  خوشی و ناخوشی تو شده بود

  حالا تو مُندِی وا غمِت
  حالا تو ماندهی با غمت

  وا غُصَّه اُن و ماتمِت
  با غصه و ماتمت

  بی اِنتِظار دیدِنِش
  بدون انتظار دیدن او

  وا باد اَرفتِن عالَمِت
  دنیای تو دارد بر باد می‌رود

  عُمْر گذشتَه پَس نِتا
  عمر گذشته برنمی‌گردد

  چاره ی دَردِت غُصَّه نین
  چاره‌ی درد تو غصه خوردن نیست

  دِلِت سیا، مُودِت سَفید
  دلت سیاه و موهایت سفید شد

  دِلتَنگ اَزی بشْتِر مَنین
  از این بیشتر دلتنگ منشین

  وا سرنِوشتِت لِج مَکُ
  با سرنوشت خودت لج نکن

  هَر چه شَوا بَشِت اَبوت
  هرچه قرار است بشود، می‌شود

  بشْتِر گَنوغی دَر مَیا
  بیش از این دیوانگی نکن

  گازی مَکُ وا آبُروت
  با آبرویت بازی نکن

   

  آهنگ بدو بدو از ابراهیم منصفی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  بُدُو ، بُدُو، بِشتِه مَکُ دِلُم سیاه که مه خَستَه م

  سی سالُمِن ، ولی هَنو خُنِکو بِی تو نَبَستَم

  دِلُم هَنو بِی تو شَوا ، لُوُم هَنو نَصِداتِن

  چشُم هَنو وا راهِتِن ، تا عمر اُمَه بِی تو هَستَم

  یادِت بیار ، زیر بارُن سُوار ِاسبُن چوبی

  وا تاختْ مارََه، سَفر ماکِه به شهرُن عشق و خوبی

  اِی آسمُن، اِی آسمُن ، دِلم اَ غُصَّه سیاهِن

  کجا برم، چه بُکنم که بِی تو خاستِن گُناهِن

   

  آهنگ بلبل از ابراهیم منصفی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  دِلُم شَوا بُلبُل بَشُم

  یه بُلبُل بی همزَبُن

  وا جیرجیر و چلی ولی

  بیام رو بُم خُنَه تُن

  بگم عزیزُم یادتِن

  یَه روزی پیشت اَسْتَرُم

  اَفسوس کِه قدرُم نَددُونِست

  تیر اِتزَه تو بال و پَرُم

  آدمُ قَدرُم نادُنِن

  آدمُ حرفُم ناخُنِن

  آواز خوب و بی ریام

  به یه دُفَه م گوش ناکُنِن

   

  آهنگ دلم تنگن از ابراهیم منصفی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  دِلُم تَنْگِن دِلُم بسیارُ تَنْگِن

  دِلُم با دَرد و غم دایم نَجَنْگِن

  بُدُو دَسْتُم بِگِه تا پا بَشُم مِه

  تا بِخْتَرین مَردِ دُنیا بَشُم مِه

  دایم گِریخ مَهُندِن

  غُصَّه ت رو دِلُم مُندِن

  روزُن هَمَه سیاهن

  عمرم تباه ابودن

  چشمُم هَنو وا راهن

  بُدُو دَستُم بِگِه ایمُنُم هادَه

  وَختی غم رو دلم سر اینُهادَه

  کسی نَهُند که راه نِشُنُم هادیت

  تو ای دُنیای غم ایمُنُم هادیت

  دایم گِریخ مَهُندِن

  غُصَّه ت رو دِلُم مُندِن

  روزُن هَمَه سیاهن

  عمرم تباه ابودن

  چشمُم هَنو وا راهن

   

  آهنگ بی کسی از ابراهیم منصفی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  دِلُم از بی کسی تو سینَه مُردِن

  وا پُر بودِن نُگاه باد اینَبُردِن

  خون از چشمُم نَرختِن دُنَه، دُنَه

  دِل مُردَم هَنو خیلی جََوُنَه

  اُ خَندَه اُن کُجان عشقُن چه بودَن

  هیچ وَه روزُن ایطُو سیا نبودَن

  یَه روزی آسَمُن آبی تِر اَستَه

  هَر جا تَرفتَه خوبی بشتِر اَستَه

  پَسینی اِی پَسین ِبی پَناهی

  گُم بودِن مِثل سایَه تو سیاهی

  دِلُم از بی کسی تو سینَه مُردِن

  وا پُر بودِن نُگاه باد اینَبُردِن

   

  آهنگ برکه ی خشک از ابراهیم منصفی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  صِدات اُمزَه صِدامْ تِشنُو نَهُندی

  خیال پوچ اَری هیچ وَه نَمُندی

  مَواستَه بِی دِلُم خُنَه بسازُم

  هر چه خُنَه مساخت تو تَچَلُندی

  زیر ماه لُو تیُو ماکِرده گازی

  وعده مِتدا که وا دُنیام بسازی

  تِشکه ساز دِلم خاموشم اِتکه

  ناز ِدستِت بَشُم خوب اَنوازی

  سیا مودُم سیا چشمُم سیا دل

  دلُم همراهِتِن منزل وا منزل

  تو وا صدتا دل اِتبَستِن ولی مِه

  نه اُمبَخشی نه اُمگِفت از کسی دل

  خدایا هرچه دَردِن وا مه بودِن

  رُخُم زردِن مِثِ دیریا کبودِن

  سَرُم سنگین مِثِ کوهِ سیاهن

  دِلُم نازک مِثِ یَک کال ِمودِن

   

  آهنگ آی آبنبات از ابراهیم منصفی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  آی آبنبات آی کندروک آی قرص نعناع پرپروک

  دستم بگه تا پا بشم با دوریت آشنا بشم

  جارم بزن تا خو نرم وا یه دردی دوا بشم

  قد یارم بلندن شیرینن وا مثل قندن

  ماشین سرخ پر گاز اکنت دلبرم بی مه ناز اکنت

  دلبرم رفتن راه دور دلم بی او پرواز اکنت

  قد یارم بلندن …

  جوتی سفید نپایتون وا رو قالی جایتون

  غصه مخا ای نازنین همه که خاطرخایتون

  قد یارم بلندن …

   

  آهنگ خاطره از ابراهیم منصفی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  آواز از مِه گفتار از مِه

  گیتار از مِه دیدار از توِ

  اندوه از مِه سیگار از مِه

  آغاز از مِه تکرار از تو

   

   

  لبخند اِتزَه زیبام اتکِه

  گازیم اِتدا رُسوام اتکِه

  ساکت بودُم صدام اِتزَه

  پنهُن بودُم پیدام اِتکِه

   

   

  آواز اُمدا بُمُن بُمُن

  فریاد اُمکِه مَرَه مَرَه

  جواب اِتدا نِتام نِتام

  شَروِند بزن آواز بُخُن

  .آواز از مِه گفتار از مِه

  گیتار از مِه دیدار از توِ

  اندوه از مِه سیگار از مِه

  آغاز از مِه تکرار از تو

   

   

  لبخند اِتزَه زیبام اتکِه

  گازیم اِتدا رُسوام اتکِه

  ساکت بودُم صدام اِتزَه

  پنهُن بودُم پیدام اِتکِه

   

   

  آواز اُمدا بُمُن بُمُن

  فریاد اُمکِه مَرَه مَرَه

  جواب اِتدا نِتام نِتام

  شَروِند بزن آواز بُخُن

   

  احساس از مِه ابراز از تو

  تکرار از مِه آغاز از تو

  شیرین از تو فرهاد از مِه

  از مِه خواهش صد ناز از تو

  آهنگ بوی گل از ابراهیم منصفی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  هنوزَم بو گل ِمریم نَهُندِن
  تو صحرا بارُنِ نَم نَم نَهُندِن
  اَ سقفِ آسَمُن شادی نَرِختِن
  ولی بوی غریب غم نَهُندِن
  بَهار اَستَه جَوُنی ، روبراهَه
  جمال دلبرُم همزادِ ماهَه
  یَکی ، چِشمُنی آبی مثل دریا
  یَکی ، گُلدَستِه ی مودی سیاهَه

  یکی دادا مَه از دادا نزیکتِه
  یکی از مُم ، وا احساسُم شریکتِه
  یکی همدرد و هم بالینُم اَستَه
  یکی از سایَه م اَم وا خوم رَفیکتِه

  هَنو بوی تَنی توی مَشامِن
  اَگِی بلکه هنوزَم نَصدامِن
  هنو اَ برکت عشقِن که زندَه م
  هنوزم عشق اُ تنها خدامِن

  هنوزَم یادِ ایّام گذشتَه
  مث بارُن نباریدِن شُو و روز
  هنوزَم وا خیال پار و پیرار
  تَمُمِ روزنِ مِه عِیدِ نُوروز

  آهنگ بی‌کسی از ابراهیم منصفی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  دِلُم از بی کسی تو سینَه مُردِن
  وا پُر بودِن نُگاه باد اینَبُردِن

  خون از چشمُم نَرختِن دُنَه، دُنَه
  دِل مُردَم هَنو خیلی جََوُنَه

  اُ خَندَه اُن کُجان عشقُن چه بودَن
  هیچ وَه روزُن ایطُو سیا نبودَن

  یَه روزی آسَمُن آبی تِر اَستَه
  هَر جا تَرفتَه خوبی بشتِر اَستَه

  پَسینی اِی پَسین ِبی پَناهی
  گُم بودِن مِثل سایَه تو سیاهی

  دِلُم از بی کسی تو سینَه مُردِن
  وا پُر بودِن نُگاه باد اینَبُردِن

  آهنگ دست تنها از ابراهیم منصفی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  ای چه دَردین کِه نَصیبِ ما بو
  دُشمن رَسی و رَقیبِ ما بو
  پشته دُنیامُ چِکَه خاش اَستَه
  نَفت فراوُن ، دِل بی آتِش اَستَه
  اُن رَفیکُنِ قدیم کُجایَن
  دَستِ تَنهام هَمَه بی وَفایَن
  زیر بارُن دِل شادی شَکِردَه
  چشم نازِت بِی سینَه م شَدِردَه

  آهنگ دست خالی از ابراهیم منصفی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  دِگَه هیچ کَه بِی کسی غم ناخارِت
  دِگَه چشمی از کسی دِل نابَرِت
  دِگَه مشنُو که کسی صِدات بزَنت
  هَر چه یادِن دَر بریز از باوَرت
  دَستِ خالی بِیْ تو سَر زدِن خُبِن
  دِل خالی بِیْ خَنجَر زَدِن خُبن
  پیش تو آدمْ اَ لِذّت سیر اَبوت
  بی تو آدمْ وا یَه لحظَه پیر اَبوت
  تا نَنِشتِن بَرف پیری رو سَرُم
  اِی بَهار از راه بِرَس کِه دیر اَبوت
  دَستِ خالی بِیْ تو سَر زدِن خُبِن
  دِل خالی بِیْ خَنجَر زَدِن خُبن
  بِشتر از تو طاقت اُمنی دور بَشُم
  از شُو بی خُوی نَزیکِن کور بَشُم
  بِگَه تا کِی بایَه مُنتَظِر بَشُم
  اَگَه ناتِی تا وا فکر گور بَشُم
  دَستِ خالی بِیْ تو سَر زدِن خُبِن
  دِل خالی بِیْ خَنجَر زَدِن خُبِن
  خیلی سَختِن که آدم تَهنا بَشِتْ
  دِل تَهنا چند صبا دَرد اَکَشِت
  غیر ِغصَّه وختی هیچی اِتنَبوت
  غیر ِغم وَختی نبو چیزی بَشِتْ
  دَستِ خالی بِی تو سَر زدِن خُبِن
  دِل خالی بِی خَنجَر زدن خُبِن

  آهنگ دست سرنوشت از ابراهیم منصفی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  چَشیای ناز ِمَسْتُشْ ، وَ یَه غَمْزَه خارُم اُشکُ
  بَخدا که هِسکَه نادِین، چه وَ روزگارُم اُشکُ
  گَپیای دِلنِشینُش ، وَ خَشی چُن بَرُن دِن
  وَ لِطافتِ کَلومُش، هَمَه آیه بارُم اُشکُ
  مُ اُمیدُم از خدا دِن ، که مُگِی خداش بِبِنِم
  چُنِ مُرغ شَو کِه تَهنان ، مُگَه غُصَّه خارُم اُشکُ
  چُن خُشْ کسی نَنی دِن ، چُن صورت جَمیلُش
  که گناهِ بُت پَرستی ، وَ مه طرحُ کارُم اُشکُ

  اِ نَه دستِ سَرنُوشتِن ، که مو اِندِه بی نوا بِم
  تِه دل مو خار محنت ، گل دست یارُم اُشکُ
  عَسَل ِکپ شیرینُش، چُنِ سینه ی مَمْامو
  شَتِه کَپ نَدِم خُدایا ، گِنَه ای تبارُم اُشکُ
  اگَه زندگیم نَشابی ، چه بُگُم کَرِ خُدا دِن
  زِرِ خاکِ پاکِ بَستَک ، وَ خَشی مزارُم اُشکُ

  آهنگ دِگَه‌م تنهاماز ابراهیم منصفی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  مِثِ هر روز اَگَه گولُم بِزَنی
  غُل و زَنجیر اَگَه وا پام بُبَنی
  مِثِ مَحْکوم اَگَه دارُم بِزَنی
  اَگَه آتِش وا دُمارُم بِزَنی
  دِگَه م تنهام بَخدا دِگَه م تنهام بَخدا
  مِه وُ تو وا یَه زَبُن حرف اَزنیم
  مِه وُ تو بُلبُلَکِ یَک چَمَنیم
  تو مه اِی مه تو اَم و ما یَکی اِیم
  بی خو تو چشمُن هم گور اَکَنیم
  دِگَه م تنهام بَخدا دِگَه م تنهام بَخدا
  تو چِشِت عالم ِرَبّانی اُمَه
  گَپِ حافظ قلم ِمانی اُمَه
  مثِ نِی از اُستَخُن خالی اَبُم
  باشَه که دِلبر ِجُنجُنی اُمَه
  دِگَه م تنهام بَخدا دِگَه م تنهام بَخدا

  مِثِ بارُن اَگَه خَرسُم بِچَکِت
  عشق اَگَه مثل زالو اُمبِمَکِت
  اَگَه ویرُن مِثِ باد اِتکِه دِلُم
  اگهَ حِیرُن مِثِ یاد اِتکِه دِلُم
  دِگَه م تنهام بَخدا دِگَه م تنهام بَخدا
  دل تنگُم اَگَه اسطورَه بَشِه
  اَگَه شعرُم همَه وا سورَه بَشِه
  بِی خو یَکدَم روی سینَه م ایچَلُند
  هَمَه او بودُم اَزُم هیچّی نَمُند
  دِگَه م تنهام بَخدا دِگَه م تنهام بَخدا

  آهنگ دنیای مه از ابراهیم منصفی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  بودِن چه خاشِن وَختی تو بَشی
  دِیونَه ت اَبُم مِه اَز بَس کِه خاشی
  خاطِرِتْ مَوا باشْتا کِه نِتِی
  یَه عالَم زَن اُمَدی تو یَه چیزِ دِگِی
  اَگَه دُخت بُمُنی مِه هَمیشَه پُسُم
  لُو تو لُو ِهیچ کَه هیچ وَه نانُسُم
  کاشکَه سیب اَری تو خوم کَکِتْ مَگِه
  مِثل دُخْتُلوکی هِی کَچَکِت مَکِه
  لِیسیِ کذایی نَسَرِت بُکُ
  کَندورَه ای کِه تُمْدادِن نَگَرِتْ بُکُ
  هَر لَحْظَه هِزار بار قُربُنِت بَشُم
  مِه فدای یَه لحْظِه یِ چِشمُنِت بَشُم
  دُنیا چه خاشِن اَگَه تو یار بَشی
  تو دِلُم هَمیشَه مُندِگار بَشی

  آهنگ روزُنِ جمعَهاز ابراهیم منصفی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  روزُن جمعه، دل بشته تنگن
  دردُن عالم، وا دل نجنگن

  کس وا کسی نی، هر که نه لاکی
  نوحه نخوندَن وا سینه چاکی

  یارُ غریبه ن، دستُ صلیبن
  بِی کشتن هم، وا هم رقیبن

  رسم صداقت از یادُ رفتن
  نخل رفاقت از ریشه کفتن

  تو آسمونُ ابرُ سیاهن
  مردم وا جایی دور نَنُگاهَن

  فریاد و شیون رو آسمونُن
  هرجا ندیدی نعش جَوُنُن

  دل زیر گُلَّه پِچ پِچ نبودن
  لول تفنگُن دایم ندودن

  وا دار کشیده مردی رشیدَه
  یه نر پلنگی وا ماه رسیدَه

  آهنگ روزُنِ رَفتَه از ابراهیم منصفی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  روزُن رَفتَه ، هیچ وَه نِتاتِن
  چشمُن خَستَه م ، دایم وا راتِن
  بَختِ سیاهُم ، اَز شُو سیاتِه
  اَز تو نَگینُم ، کس باوفاتِه
  دَستُنِ خالیم ، پُر اِنتِظارن
  توی نِگاهُم ، غم آشِکارن

  اِی یار دیرین ، اِی زندگُنیم
  اِی عطر پاکِ فصل جَوُنیم

  روزُنِ خُبِ پارسال و پیرار
  وا شیون عِشق ، ما بودَه بیدار
  دَستُن ِخالیم پر اِنتِظارن
  توی نِگاهُم غم آشِکارن

  آهنگ روزی که وا تو آشنا بودُم از ابراهیم منصفی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  بِی مِه تو اتکه وا نگاهِت مَست
  هُندی تو وا مِه عهد عشق اِتبَست
  روز دِگَه از مِه جدا بودی
  بِی مِه وِل اِتکِه و دلبرِ چوکِ تاجِرُن بودی
  مِه بِی تو اَرزُن اُمخَری تو رفتی گِرُن بودی

  هر شُو مارَفتَه لُو تیُو
  دنبال هم ماکَندَه دُو
  بِی تو مَگِفتَه تو بغل
  لُوُونِت مَبوسیدَه

  آهنگ زَک و زندگی از ابراهیم منصفی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  به نِنَه م بِگَم زَک و زندگیمُ دَر بکَردِه
  بیات مِثِ مِه تو کُوچه اُ هوات بِگَردِه
  یه دُفه دِگه نوبت گِشته و اسفندِن
  یه دُفه دِگه وا دست و پات حنیراَبندِن
  آخِه عاشقی بد دَردی اِن دَرمُن اینینِن
  هَرکَه عاشقن تو زِندِگی سامُن اینینِن

  آهنگ شرحِ دل از ابراهیم منصفی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  دِلُم بِشتِه تَوُنِ مِحْنَت اینی
  فراوُنِن غم و دل طاقت اینی
  دِل اَز روز اَزَل وا غم عَجین بو
  اَگِی بَلکِه عَذابُم غایت اینی

  مِه و تنهایی و دَردِ هَمیشَه
  غم ِعِشق ایزَدِن تو سینَه ریشَه
  مَکَفت اَز چالَه ای تو چاه ظُلمَت
  مَزَه اَ دَستِ خوم وا ریشَه تیشَه

  سَرُم اَ غُصَّه وا دیوال اَکوبُم
  نِگاهِت روی سینَه م خال اَکوبُم
  چه آوازُن اَ تقدیرُم نَخُنْدَه ن
  چه تصنیفُن اَگَن اَ حال خوبُم

  چه تقدیری ، چه روز و روزگاری
  چه تصویری بَهار اَندَر بَهاری
  چه سیمای نَجیب و دِلپَذیری
  چه رویای خاشی چه بَختِ یاری

  یَه لختَه خون دل صَد نیش ِخَنجَر
  یَه لحظَه عِشق و صَد تا قِصَّه دَفتر
  چه اِحساس غریب و دِلفَریبی

  گُل صَد آرزو نَشکُفتَه پَرپَر

  آهنگ شعر ناسرودَهاز ابراهیم منصفی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  چه بگم بِی کِه بگم مِه ، کِه بی تو وا مِه چه بودِن
  گپ ِناگفتَه نَمُندِن ، هَر چِه شِعرَه شُسُرودِن

  اَگَه دور از تو مَتونِست ، یَه روزَم وا خو مَنِشتَه
  بِی تو از سَر مَسُرودَه ، بِی تو از نُو مَنِوشتَه

  تو هَمُن اِی کِه نُگاهِت ، تو شُوُن ِمِه چراغَه
  توی آبی چِشُنِت ، گل نوبَهار و باغَه

  دِلُم از غدر زَمُنَه ، خونین تِر از خون نَبودِن
  جگرُم کبابن از غم ، کسی نی بِگِیت چه بودِن

  آهنگ شِلال‌ شِلال از ابراهیم منصفی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  یه وَخت اَتان مِثِ کُچَک
  تَگِرِن و هِی تَزَنِن کُتَک
  سینَه ت اَکُنِن شِلال شِلال
  تو بی خبر تو بی گناه
  درد اَکُنت تو خونِت چَمَک

  هِی تَزَنِن ، هِی تَزَنِن
  دستُنِت از پُشت اَبَنِن
  پوست اَ اُستُخُنِت اَکَنِن
  دلت اَ زخم شِلال،شِلال
  آدَم آهن نی ،آدمِن

  تو بِی دَوا نیاز اِتَه
  صد غَمنُمه جواز اِتَه
  دُمبال کیف و حال دل
  دل اَ محِنت شِلال،شِلال
  نیاز وا دو رُکعت نُماز اِتَه

  نَه پول اُمَه ، نَه زور اُمَه
  فقط عشقی پُر شور اُمَه
  دستُم وا جایی نارَسِه
  دل ریشُم شِلال ، شِلال
  هر جا غمِن حُضور اُمَه

  از پُل رَنج عُبور اَکُنُم
  مُبارزَه وا زور اَکُنُم
  بی خو جَم و جور اَکُنُم
  دِلُم یکدَم شِلال، شِلال
  ولی یاس اَ خو دور اَکُنُم

  آهنگ شُو آهنگ از ابراهیم منصفی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  اَز اُ شُو کِه چشم وازِت کَه
  وا تو بودُم مِه آشِنا
  گَمُن ناکُنُم دِگَه هیچ وَه
  مِه و تو بَشیم اَ هَم جُدا

  چه وَعدَه اُنی بِی دِلُم مَدا
  وَختی کِه مِهرَبُنِتْ مَدی
  اَگَه تُمنادیدَه حَتّا یَه روز اَم
  اَ دوریت مَکِه ، خُدا خُدا

  هَر چه دُخت اَستَه تو اُ مَحلَه
  هَمَه وازِِت حَسودی شُکِه
  اَ بَس کِه جُن و خوب و ناز اَری
  باور اُمْناکِه بِی مِه تَوا

  چِشُم وَختی تو چِشمِت نِگاه اَکُنت
  اَ هَر چه غُصَّه ن دور اَبُم
  تو نِگین ِاَنگشتَر بَختُم اِی
  ای هَمَه مَکُ اَمْرو صَبا

  آهنگ غار اَزَنُم از ابراهیم منصفی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  سَرُم وا دیوار اَزَنُم
  داد اَکُنُم جار اَزَنُم
  وای اَکُنُم آه اَکَشُم
  اَز تَه دِل غار اَزَنُم

  بی خو پَدیدار اَکُنُم
  یادِ خاش ِیار اَکُنُم
  اَز خُو ِخرگوشی شُو
  بِی هَمَه بیدار اَکُنُم

  خافتِن و خاردِن بَسُمِن
  هَر چه کِه دَردِن بَسُمِن
  مَوا جَوُنی بُکُنُم
  پیری و مُردِن بَسُمِن

  یاور بی یارُن اَبُم
  کاره ی بی کارُن اَبُم
  بِی هَمَه جا سوز اَکُنُم
  اَبر پُر از بارُن اَبُم

  مَردُم ما روشن اَبِن
  تفتَه تِر از آهن اَبِن
  دَستُ خو زَنجیر اَکُنِن
  تیر دِل دُشمَن اَبِن

  آهنگ غرور کاغذی از ابراهیم منصفی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  دِلُم از روز اول عاشقی بو
  تَمُمِ هستی‌اُم وا او یکی بو

  ولی عشق جَوُنی حاصل اینی
  کسی امروزَه کاری وا دل اینی

  یَه روزی هر یَه دنیا مالُم هستَه
  با یَه چِش وا هم زَدِن بیست سالُم هستَه

  بِی عشق اولُم از دل در اُمکِه
  سرود عشق تازَه از بَر اُمکِه

  شکوه چشمُنی میلادُم هَستَه
  اَ دیداری نَبودُم هیچ خستَه

  ولی دست قضا بیچارَه‌م ایکِه
  غرور کاغذیم صدپارَه‌م ایکِه

  اَ دست اُمدا تَمُمِ زندگُنیم
  خط سیا اُمکَشی روی جَوُنیم

  آهنگ غوغای سکوت از ابراهیم منصفی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  مه بِی چه وا تو بَد اُمکِه
  تو بِی چه وا مِه بَد اِتکِه
  مه یَکدم غرق تو بودُم
  تو بِی چه عشقُم رَد اِتکِه

  مه از تو اِلهام اَگِفتَم
  تو از مه پَرهیز اَکِردِی
  تیغِ مُتِ نامِهرَبُنیت
  بی قلب مه تیز اَکِردِی

  تو شُوُنِ تنهایی مه
  یَه دُنیا مَهتاب اَستَری تو

  تو غُوغای سَردِ سکوتُم
  یَه شِعر ناب اَستَری تو

  مه بِی تو تَقدیس اَکِردَم
  تو بِی مه نِفرین اَکِردِی
  هَر چه بِشتِه تلخ اَبودِی
  کامِ مه شیرین اَکِردِی

  مه از یاد مِهر تو لبریز
  تو از دست عِشق مه خستَه
  مه وا تو اِی بهترین یار
  هنو یَه دُنیا کار اُمَستَه

  توُ بِی مه اَز یاد اَبُردِی
  مه بِی تو تِکرار اَکِردَم
  تو از مه هِی دور اَبودِی
  مه فِکر دیدار اَکِردَم

  آهنگ قصرِ خیال از ابراهیم منصفی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  روزی کِه بَنْدِر تو چشُم جُنَه
  مَشماردَه عِشقُنُم دُنه دُنه
  وَختی توُ وا دستُنِ گل زادَه ت
  هَمراهِ مِه تَساخت آشیُنَه

  جِلِنگ جِلِنگ جِلِنگِ خَلْخالِت
  کِه جَم شَکِ هِزارتا دُمْبالِت

  بُدو بُنُس دَستُنِت تو دَستُم
  دورتِه مَرَه هیچ موقع از خَستُم
  هَمُنی اِی تو اُ کِه می کُشتِن
  نَه گُفتِنِت مِثل هزار مُشتِن

  جِلِنگ جِلِنگ جِلِنگِ خَلْخالِت
  کِه جَم شَکِ هِزارتا دُمْبالِت

  غِیر از خودُم هیهات کَسیم نینِن
  قصر ِخیالُم کهنَه کَرگینِن
  غیر از خودُم هیهات کَسیم نینِن
  بُدُو که وا تو بُودهِ شیرینن

  جِلِنگ جِلِنگ جِلِنگِ خَلْخالِت
  کِه جَم شَکِ هِزارتا دُمْبالِت

  آهنگ قصه‌ی ناخُندَه از ابراهیم منصفی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  به دُمْبال تو هَر یَه خاک اَگَردُم
  پَریشُن خاطِر و غمناک اَگَردُم
  مِثِ مَردِ گَنوغی بی سَر و پا
  خرابْ اَحوال و سینَه چاک اَگردُم
  مه اَز پَهلو عَزیزُم رُندَه بودُم
  اَ دَستِ بی کسی دَرمُندَه بودُم
  مِثِ یَه شِعر پوچِ ناتمُمی
  مِثِ یَه قِصِّه ی ناخُندَه بودُم
  حالا عُمر اَز چهل سالم وا سَر بو
  تمُمِ حاصِلُم خون ِجگر بو
  خیالی هَستَه و خُوی کِه گم بو
  رَسی پیری و هِنْگُم سَفر بو
  تمُم سَختِی اُن خوم وا خوم اُمْکِه
  وا دَردی بَدْتِه بِی خوم آرُم اُمْکِه
  نه روزُم روز اُمَه شُوُم نه آرُم
  بی خو تو قِصِّه ی عِشقُم گم اُمْکِه

  آهنگ کاشکَه از ابراهیم منصفی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  کاشکَه یَه دُفَه جَوُن مَبو
  یَه جَوُنِ خیلی جُن مَبو
  مُرغیزَه مَبودَه بال مَگه
  تاج سر آسمُن مَبو

  صد تا چِشِ مشت بندِری
  اَ نزیک و دور ، نِگام شَکِه
  صدتا لُوِ ِغنچَه عین گُل
  اَ هَمَه طرف صِدام شَکِه

  کاشکَه مِه هنوزا چوک اَرُم
  وا بیچَه خو هِی گازی مَکِه
  مَدادَه یَه ماچ بِی مُم گَپو
  دل نازکی راضی مَکِه

  کاشکَه مه هنوزا چوک اَرُم
  بیش و کمی از غم اُمنَهَه
  هَمَه کَه مُحبَّتُم شَکِه
  اَخاشی چیزی کم اُمنَهَه

  مثل سرنوشتِ نیلوفر
  کوتاه و قشنگِن زندگی
  باشتا که کَمِن ولی خاشِن
  صد رنگ و وارنگِن زندگی

  آهنگ گازی بَسِن از ابراهیم منصفی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  هَر جا بَشُم تو وازُم اِی
  زَمزَمِه ی نمازُم اِی
  تنها دلیل ِبودِنُم
  تو آخِرین نیازُم اِی

  هَر جا بَشُم کِنارتَم
  تو دِلتَم مِه بارتَم
  هَر چه بِگِی قبول اُمَه
  عاشق حِسّ و حالِتَم

  ما چوکِلَک نَهیم دِگَه
  کِه غیض بَشیم اَ هَمدِگَه
  گولُم مَزَن گازی بَسِن
  بَسِن عذاب و غم دِگَه

  یا یَه دُفَه ولُم بُکُ
  ترکِ مِه و دِلُم بُکُ
  یا که هَمیشَه وا مِه بَش
  خوشبختی حاصِلُم بُکُ

  زندگی وا تو جُن اَبوت
  هَر مُشکِلی آسُن اَبوت
  دِلتنگیُ اَ بین اَرِیت
  نگاهُ وا زَبُن اَبوت

  بُدُو تا اَ جا پا بَشُم
  مُنتَظِر صَبا بَشُم
  اَ نابودی دَرُم بیار
  وا خودُم آشنام بُکُ

  آهنگ گِریخُم نَهُندِن از ابراهیم منصفی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  گِریخُم نَهُندِن، گِریخُم نَهُندِن
  کسی نی که از مِه بُپُرسه چه تِن تو
  چه بودن که لاغرتِه بودِی
  همیشَه سَرت بِی چه زیرن
  چشِت بیِ چِه سُرخِن
  گِریخُم نَهُندِن، گِریخُم نَهُندِن

  تو خیلی خاشی
  خاشتِر از سوره ی کُل هُوَلّا
  که اُن وخَتُ ما رَفته مَختَب
  اُ تو، تو چِشُن مِه هِجّی تَکِردَه
  مِه یادُم نَرَفتن که مارفتَه ایسین
  که تو باغ لیمو تو جیکو تخاردَه
  مِه پُشتِ دِرختُن مَگردی
  اُ تو فکرُنُم
  روزُنِ شادِمُنی خو پیدا مَکردَه
  مِه وا کُوت و شلوالِ دومادیُم
  تو وا اُ هَمَه بَنگری
  اُ هَمَه اَشرفی روی سینَه ت
  چه تور ِبهاره ی سَفیدی
  اَگِی بلکه باپیر، آهسته رو تارَه
  گازی نَکِردِن
  گِریخُم نَهُندِن، گِریخُم نَهُندِن

  مِه بِی تو مَواتِن
  مِه یَک کال مودِ تو
  وا صدتا ماشین و خُنَه عَوض ناکُنُم
  اَگَه شاهِ دُنیا بَشُم
  تو وَختی نَبی ،هیچّی اُمنی
  بُدو
  نَزیکُم بُدُو
  بُدُو تا کَموتَر بَشیم و
  بِرِیم رو کَسودنگُن کوهِ بازگِرد
  کُلودَنگ بسازیم
  که اُن جا کسی نی
  که اُن جا تو وا مِه اَبی
  مِه وا تو اَبُم
  گِریخُم نَهُندِن، گِریخُم نَهُندِن

  آهنگ گل داوودی از ابراهیم منصفی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  گل ِ داوودی ِ سفید
  تو گلدُن تو پنجِرَه
  راز دِل ِ خو نگفتِن
  بی مونِسی شوپَرَه
  روزی دستِ زنی زیبا
  بی مه تو گلدُن ایکاشت
  مَواستَه شکوفَه هادَم
  افسوس که رفت و نِیواشت
  حالا که بی مه وِل ایکِه
  سر به دُمبال دل ایکِه
  بِی چه بی وفا بودی

  آهنگ گل بوته از ابراهیم منصفی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  یَه دُفه دِگَه مثل قدیم، بِی چه دل از مِه نابَری
  دُزَکی نِگاهُم ناکُنی، از زیرِ جلبیل زَری
  یادِت بیار وختی تَهُند، دستِت تو دستُم تَنُها
  وختی تَهُند هُشیار اَرُم، تَرفتَه مَستُم تَنُها
  مه و تو مثل بهار و گل، یَکدل و یَکجُن اَستَریم
  دور اَ هم و بی هَمدِگَه، هُول و هَراسُن اَستَرم
  یَه دُفَه دِگَه مثل قدیم، وا زیرچِشی نِگام بُکُ
  تو خُو، تو بیداری بدُو، اَ پُشتِ در صِدام بُکُ
  وختی که تو پَهلوم بَشی، یَه دنیا شور و حال اُمَه
  حضور تو بَس که خاشِن، احساس اَکُنُم بال اُمَه
  هَلَه هَلَه گرگِ چَمبَری، زَهرَه نداری بُبَری
  هَلَه هَلَه گرگِ چَمبَری، زَهرَه نداری بُبَری

  آهنگ گله از ابراهیم منصفی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  زَمُن گذشت و نَهُندی بُپُرسی از مِه چِه تِن تو
  نَهستَری که بِگینی چه اُمکِه بی تو مِه وا خو
  نَهستَری که بِگینی چِطُور اَ غُصَّه نَمُردَم
  مِه در غیابِ تو هیچ وَه نه یار اُمستَه نه همدَم
  بُدُو که بی تو دل از عُقدَه پارَه پارَه نَبودِن
  بُدُو که بی تو عذابُم هزار بارَه نَبودِن
  نه روزگارِ جَوُنی کنار و یارِ مِه بودی
  نه تو زَمُنِه یِ پیری گل و بهار مِه بودی
  زَمُن گذشت و نگاهُم هنو وا راهِ تو مُندِن
  دِلُم هَنو که هنوزِن ، یادِ نگاهِ تو مُندِن

  آهنگ گنج از ابراهیم منصفی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  بِی چه قصَّه نانِویسی
  بِی چه شعر تازَه ناگِی
  بِی چه تَمبورَه خو ناسِی
  بِی خو جُن تازَه نادِی

  وا غم و سکوت و ماتم
  یَه کنارَه نِشتِه تا کِی
  وا خیالاتِ گذشتَه
  روی هُو نوشتِه تا کِی

  بِی خو جُن تازَه هادَه
  از خودِت مَگِه کنارَه
  واز بُکُ دیوُنِ شعرِت
  گیتارت واگِه دوبارَه

  تو خراب آبادِ دنیا
  زندگی مثل یَه گَنجِن
  چشمه ی امید و عشقِن
  نه کویر درد و رَنجِن

  بِی چه قصَّه نانِویسی
  بِی چه شعر تازَه ناگِی
  بی چه تَمبورَه خو ناسِی
  بِی خو جُن تازَه نادِی

  آهنگ مَردِ چی‌چِکا از ابراهیم منصفی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  دُنیا نَه جای مُندِنِنْ ، شادُن اَتِی ناشاد اَرِیْ
  مِثل یَه مَردِ چی چِکا ، بَعد اَ دو روز اَ یاد اَرِیْ
  نِمِک رو زَخْمُنُم مَریز ، اَ غُصَّه دِلخونُم مَکُ
  اِی مِثلِ لیلی دِلفِریب هَمدَردِ مَجنونم مَکُ
  یادِ عَزیز دَسْتُنِتْ ، اَز دَستِ خَسْتَه م پَس مَگِه
  شَهر ِقدیم چشمُنِت، اَز چشم بَستَه م پَس مَگِه
  نِمِک رو زَخْمُنُم مَریز ، اَ غُصَّه دِلخونُم مَکُ
  اِی مِثلِ لیلی دِلفِریب هَمدَردِ مَجنونم مَکُ
  درد ِ لَطیفی کِه تو اِی نَصیب هیچ کافر نَبوت
  ای گُل که روی ماه تون ، هیچ وِی خدا پرپر نبوت
  نِمِک رو زَخْمُنُم مَریز ، اَ غُصَّه دِلخونُم مَکُ
  اِی مِثلِ لیلی دِلفِریب هَمدَردِ مَجنونم مَکُ

  آهنگ مِه و تو از ابراهیم منصفی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  مَگَه وا تو چه بد اُمکِه
  کِه تو وا مِه سِتَم اِتکِه
  مه جَهیز تو دِل اُمدا
  تو نَصیب مِه غم اِتکِه

  مه کجا و عِشق پیری
  دوبارَه مَعرکَه گیری
  تو لبالب اَز جَوُنی
  چه وجودِ بی نظیری

  تو زمینی و مِه بارُن
  تو بهاری و مِه شبنم
  تو هَمیشَه خندَه رو بَش
  تا بُسوزه ریشه ی غم

  اَگَه بازم اِتمَدیدَه
  وا تو دستُم شَرَسیدَه
  اوّلین میوه ی جسمِت
  وا دو دستِ خو مَچیدَه

  آهنگ نیلوفر شرقی از ابراهیم منصفی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  چه نیلوفرهای شادابی که می‌رویند از این مرداب
  غزالان شب‌چرا در ماه همه صیادکان در خواب

  تو ای نیلوفر آبی که در مرداب می‌رویی
  گل گل‌های افسونی، گل هندوی جادویی

  من و تو در کنار هم عزیز من گل شرقی
  من از خود با تو می‌گویم تو در رویای خود غرقی

  چه ایام شکوفایی کنار دوست سر بردم
  چنان با من یگانه شد که از خود جان به در بردم

  شکوه آن همه ایثار که در کردار او دیدم
  مرا دیوانه‌ی او کرد به خود از عشق بالیدم

  الا نیلوفر شرقی من آن مرداب تو هستم
  بیفشان ریشه در جانم که من بی‌تاب تو هستم

  بیا با هم یکی باشیم نه تو باشی نه من باشم
  تو من خواهی شد و من تو، تو جان و من بدن باشم

  آهنگ وا کَس چِه از ابراهیم منصفی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  اَگَه خوبُم اَگَه بد ، اَگَه جُنُم اَگَه زشتَم ، وا کَس چه
  اَگَه وا کِلکِ دلُم ، حکایت عشق نَنِوشتَم ، وا کَس چه
  اَگَه هر جا که برم همراهُمِن درد همیشَه م، وا کَس چه
  اَگَه وا دستِ خوم هِی نَزَدَم تیشَه وا ریشَه م ، وا کَس چه
  اَگَه قسمَتُم اینِن که نَگینُم رُخِ شادی ، وا کَس چه
  اَگَه دایم ننالیدَم اَ دستِ نامُرادی ، وا کَس چه
  اَگَه بیکارُم و بی بارُم و بی تاب و تَوُنُم ، وا کَس چه
  اَگَه تو چشم هَمَه پیرُم و خوم وا خوم جَوُنُم ، واکَس چه
  اَگَه وا دل تَنگُم مِثِ یَه تِکِّه ی سنگُم ، وا کَس چه
  اگه وا قسمت و تقدیر خوم بیهودَه نَجَنگُم ، وا کَس چه
  اَگَه احساس اَکُنُم هیچ کَه اَ دَردُم خبر اینی ، وا کَس چه
  اَگَه کُهنَه درختی که مِه هَستَم ثَمَر اینی ، وا کَس چه
  اَگَه دُورُنِ فقط ظاهر و پولِن مه ولی بی هَمَه چیزُم ، وا کس چه

  روبیکا کاکتوس موزیک  تیشرت استقلال
  بر چسب ها :

  این مطلب بدون برچسب می باشد.

  نوشته های مشابه
  دیدگاه ها
  3 دیدگاه برای “دانلود آهنگ های ابراهیم منصفی”
  1. سلام، من در جوانی بنا بدلایل شغلی ساکن بندر عباس شدم و ۱۸ سال زندگی کردم خیلی زود با آهنگهای رامی آشنا شدم و با وجود اینکه زبان و لهجه بندری نمیدونستم شدیدا شیفته رامی شدم ، حدود ۴۰ سال از آن زمان میگذره،هر بار خواستم آهنگهای رامی رو پیدا کنم متاسفانه خیلی محدود قابل دسترس بودن، از شما کمال تشکر ردا دارم که تقریبا تراکهای بیشتری رو در دسترس گذاشتین،متشکرم

  2. جنوبی ام . خرمشهر . آشنا با حُزنی که در صدای استاد رامی موج می زند که من نیز در عرصۀ کارهایم « نمایشنامه ، شعر ، رمان » با این اندوه سروکار دارم . کاش دوستان هرمزگانی خوبم بیش از پیش در واگویی زندگی و گاه تفسیر ترانه ها و سبک موسیقی او بپردازند . برای تمام تلاشتان سپاسگزارم دوس عزیر . هموراه پایدار و برقرار باشید

  3. تنها پیجی که آرشیو کاملی از ابراهیم منصفی داره. حتی sound cloud هم اینقدر کامل نیست. ممنون.

  ثبت دیدگاه

   • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
   • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
   • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.