دانلود آهنگ های ابراهیم منصفی | کاکتوس موزیک

  دانلود آهنگ های ابراهیم منصفی

  09 شهریور 1399 991 بازدید 2 نظر

  دانلود آهنگ های ابراهیم منصفی

  منصفی - دانلود آهنگ های ابراهیم منصفی

  ابراهیم منصفی شاعر ، موسیقی‌دان ، نویسنده و هنرمند متولد 16 آذر 1324 در بندرعباس بود .

  رامی و  نیمای هرمزگان از القاب این هنرمند برجسته بود .

  او در اول تیر ماه 1376 در باغو بندرعباس دیده از جهان فرو بست و در همانجا هم به خاک سپرده شد .

  در زیر گلچینی از آهنگ های این هنرمند هرمزگانی را قرار داده ایم :

  آهنگ نهنگ از ابراهیم منصفی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  موا بِرَم تَهنا بَشُم
  تَهنا فقط وا سایَه خو
  وقت سیاه رفتِنِن
  مه خوب اَفَهمُم غایه خو

  دو روز ِتلخ زندگی
  قصّه ی درد و مُردِنَه
  اُمید یَک رو زندگی
  دنبال خو وا گور بُردِنَه

  ای دل دِگَه گولُم مَزَن
  مه بِشتِه گولِت ناخارُم
  برگشتِن اینین ای سفر
  دُمبال خو بِی تو نابَرُم

  آدم پوچی مثل مه
  کجا بِریْت که جاش بَشِه
  وا چه زَبُنی گپ بِزَنت
  تا یکی آشناش بَشِه

  موات از ایجا دور بَشُم
  جایی برم که چوک اَرُم
  غیر از خیال خوبِ خوم
  چیزی نَهَستَه تو سَرُم

  ای دل دِگَه گولُم مَزَن
  مه بِشتِه گولِت ناخارُم
  برگشتِن اینین ای سفر
  دُمبال خو بِی تو نابَرُم

  آهنگ لبخند از ابراهیم منصفی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  خوشا فصلی که دور از غم؛ همه که شونه وا شونه
  دست وا دست
  سایه وا سایه
  شارفته خانه وا خانه
  بدو پیشُم! بدو پیشُم
  بدو؛ ای نوشم و نیشم
  بدو، ای آخرین عشقُم
  دواداره دلِ ریشم
  خزانِ زرده ایسالون؛ نوبتی تمنن
  بهار از راه ارسیدن؛ زندگی چه جانن
  خزانِ زرده ایسالون؛ نوبتی تمنن
  بهار از راه ارسیدن؛ زندگی چه جانن
  بیاین وا هم؛ بشیم یاور
  همه همراه و هم باور
  دلن راه شو بشه وا هم
  جدا نبود دل از دلبر
  خوشا فصلی که دور از غم؛ همه که شونه وا شونه
  دست وا دست
  سایه وا سایه
  شارفته خانه وا خانه
  بدو پیشُم! بدو پیشُم
  بدو؛ ای نوشم و نیشم
  بدو، ای آخرین عشقُم
  دواداره دلِ ریشم
  خزانِ زرده ایسالون؛ نوبتی تمنن
  بهار از راه ارسیدن؛ زندگی چه جانن
  خزانِ زرده ایسالون؛ نوبتی تمنن
  بهار از راه ارسیدن؛ زندگی چه جانن

  آهنگ تنهایی از ابراهیم منصفی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  اِی دل دِگَه غُصَّه بَسِن
  ای دل دیگر غصه بس است

  تا زندَه ای دِل بی کَسِن
  تا زنده‌ای دیگر دلت بیکس و تنهاست

  هَر کَه گِرفتار خوشِن
  هر کسی گرفتار خودش است

  یارُن وا دادِت نارَسِن
  یاران به دادت نمیرسند.

  حالا دِگه مِثل قدیم
  حالا دیگر مثل قدیم

  دِل وا دِلُن راهی شُنی
  دل به دل‌ها راه ندارد

  تَهنا تو اِی کِه عاشِقِی
  تنها تویی که عاشقی

  مَعنای نِفْرَت نادُنی
  معنای نفرت را نمیدانی.

  وَختی کِه شُمْزَه سالِتَه
  وقتی که شانزده سالت بود

  آمیس و دنیا مالتَه
  آمیس و دنیا مال تو بود

  بَسْ که شواستَه خاطِرت
  از بس که خاطرت را می‌خواست

  خوب و بدِ اَحوالِتَه
  خوشی و ناخوشی تو شده بود

  حالا تو مُندِی وا غمِت
  حالا تو ماندهی با غمت

  وا غُصَّه اُن و ماتمِت
  با غصه و ماتمت

  بی اِنتِظار دیدِنِش
  بدون انتظار دیدن او

  وا باد اَرفتِن عالَمِت
  دنیای تو دارد بر باد می‌رود

  عُمْر گذشتَه پَس نِتا
  عمر گذشته برنمی‌گردد

  چاره ی دَردِت غُصَّه نین
  چاره‌ی درد تو غصه خوردن نیست

  دِلِت سیا، مُودِت سَفید
  دلت سیاه و موهایت سفید شد

  دِلتَنگ اَزی بشْتِر مَنین
  از این بیشتر دلتنگ منشین

  وا سرنِوشتِت لِج مَکُ
  با سرنوشت خودت لج نکن

  هَر چه شَوا بَشِت اَبوت
  هرچه قرار است بشود، می‌شود

  بشْتِر گَنوغی دَر مَیا
  بیش از این دیوانگی نکن

  گازی مَکُ وا آبُروت
  با آبرویت بازی نکن

   

  آهنگ بدو بدو از ابراهیم منصفی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  بُدُو ، بُدُو، بِشتِه مَکُ دِلُم سیاه که مه خَستَه م

  سی سالُمِن ، ولی هَنو خُنِکو بِی تو نَبَستَم

  دِلُم هَنو بِی تو شَوا ، لُوُم هَنو نَصِداتِن

  چشُم هَنو وا راهِتِن ، تا عمر اُمَه بِی تو هَستَم

  یادِت بیار ، زیر بارُن سُوار ِاسبُن چوبی

  وا تاختْ مارََه، سَفر ماکِه به شهرُن عشق و خوبی

  اِی آسمُن، اِی آسمُن ، دِلم اَ غُصَّه سیاهِن

  کجا برم، چه بُکنم که بِی تو خاستِن گُناهِن

   

  آهنگ بلبل از ابراهیم منصفی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  دِلُم شَوا بُلبُل بَشُم

  یه بُلبُل بی همزَبُن

  وا جیرجیر و چلی ولی

  بیام رو بُم خُنَه تُن

  بگم عزیزُم یادتِن

  یَه روزی پیشت اَسْتَرُم

  اَفسوس کِه قدرُم نَددُونِست

  تیر اِتزَه تو بال و پَرُم

  آدمُ قَدرُم نادُنِن

  آدمُ حرفُم ناخُنِن

  آواز خوب و بی ریام

  به یه دُفَه م گوش ناکُنِن

   

  آهنگ دلم تنگن از ابراهیم منصفی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  دِلُم تَنْگِن دِلُم بسیارُ تَنْگِن

  دِلُم با دَرد و غم دایم نَجَنْگِن

  بُدُو دَسْتُم بِگِه تا پا بَشُم مِه

  تا بِخْتَرین مَردِ دُنیا بَشُم مِه

  دایم گِریخ مَهُندِن

  غُصَّه ت رو دِلُم مُندِن

  روزُن هَمَه سیاهن

  عمرم تباه ابودن

  چشمُم هَنو وا راهن

  بُدُو دَستُم بِگِه ایمُنُم هادَه

  وَختی غم رو دلم سر اینُهادَه

  کسی نَهُند که راه نِشُنُم هادیت

  تو ای دُنیای غم ایمُنُم هادیت

  دایم گِریخ مَهُندِن

  غُصَّه ت رو دِلُم مُندِن

  روزُن هَمَه سیاهن

  عمرم تباه ابودن

  چشمُم هَنو وا راهن

   

  آهنگ بی کسی از ابراهیم منصفی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  دِلُم از بی کسی تو سینَه مُردِن

  وا پُر بودِن نُگاه باد اینَبُردِن

  خون از چشمُم نَرختِن دُنَه، دُنَه

  دِل مُردَم هَنو خیلی جََوُنَه

  اُ خَندَه اُن کُجان عشقُن چه بودَن

  هیچ وَه روزُن ایطُو سیا نبودَن

  یَه روزی آسَمُن آبی تِر اَستَه

  هَر جا تَرفتَه خوبی بشتِر اَستَه

  پَسینی اِی پَسین ِبی پَناهی

  گُم بودِن مِثل سایَه تو سیاهی

  دِلُم از بی کسی تو سینَه مُردِن

  وا پُر بودِن نُگاه باد اینَبُردِن

   

  آهنگ برکه ی خشک از ابراهیم منصفی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  صِدات اُمزَه صِدامْ تِشنُو نَهُندی

  خیال پوچ اَری هیچ وَه نَمُندی

  مَواستَه بِی دِلُم خُنَه بسازُم

  هر چه خُنَه مساخت تو تَچَلُندی

  زیر ماه لُو تیُو ماکِرده گازی

  وعده مِتدا که وا دُنیام بسازی

  تِشکه ساز دِلم خاموشم اِتکه

  ناز ِدستِت بَشُم خوب اَنوازی

  سیا مودُم سیا چشمُم سیا دل

  دلُم همراهِتِن منزل وا منزل

  تو وا صدتا دل اِتبَستِن ولی مِه

  نه اُمبَخشی نه اُمگِفت از کسی دل

  خدایا هرچه دَردِن وا مه بودِن

  رُخُم زردِن مِثِ دیریا کبودِن

  سَرُم سنگین مِثِ کوهِ سیاهن

  دِلُم نازک مِثِ یَک کال ِمودِن

   

  آهنگ آی آبنبات از ابراهیم منصفی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  آی آبنبات آی کندروک آی قرص نعناع پرپروک

  دستم بگه تا پا بشم با دوریت آشنا بشم

  جارم بزن تا خو نرم وا یه دردی دوا بشم

  قد یارم بلندن شیرینن وا مثل قندن

  ماشین سرخ پر گاز اکنت دلبرم بی مه ناز اکنت

  دلبرم رفتن راه دور دلم بی او پرواز اکنت

  قد یارم بلندن …

  جوتی سفید نپایتون وا رو قالی جایتون

  غصه مخا ای نازنین همه که خاطرخایتون

  قد یارم بلندن …

   

  آهنگ خاطره از ابراهیم منصفی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  آواز از مِه گفتار از مِه

  گیتار از مِه دیدار از توِ

  اندوه از مِه سیگار از مِه

  آغاز از مِه تکرار از تو

   

   

  لبخند اِتزَه زیبام اتکِه

  گازیم اِتدا رُسوام اتکِه

  ساکت بودُم صدام اِتزَه

  پنهُن بودُم پیدام اِتکِه

   

   

  آواز اُمدا بُمُن بُمُن

  فریاد اُمکِه مَرَه مَرَه

  جواب اِتدا نِتام نِتام

  شَروِند بزن آواز بُخُن

  .آواز از مِه گفتار از مِه

  گیتار از مِه دیدار از توِ

  اندوه از مِه سیگار از مِه

  آغاز از مِه تکرار از تو

   

   

  لبخند اِتزَه زیبام اتکِه

  گازیم اِتدا رُسوام اتکِه

  ساکت بودُم صدام اِتزَه

  پنهُن بودُم پیدام اِتکِه

   

   

  آواز اُمدا بُمُن بُمُن

  فریاد اُمکِه مَرَه مَرَه

  جواب اِتدا نِتام نِتام

  شَروِند بزن آواز بُخُن

   

  احساس از مِه ابراز از تو

  تکرار از مِه آغاز از تو

  شیرین از تو فرهاد از مِه

  از مِه خواهش صد ناز از تو


  بر چسب ها :

  این مطلب بدون برچسب می باشد.

  نوشته های مشابه
  دیدگاه ها
  2 دیدگاه برای “دانلود آهنگ های ابراهیم منصفی”
  1. سلام، من در جوانی بنا بدلایل شغلی ساکن بندر عباس شدم و ۱۸ سال زندگی کردم خیلی زود با آهنگهای رامی آشنا شدم و با وجود اینکه زبان و لهجه بندری نمیدونستم شدیدا شیفته رامی شدم ، حدود ۴۰ سال از آن زمان میگذره،هر بار خواستم آهنگهای رامی رو پیدا کنم متاسفانه خیلی محدود قابل دسترس بودن، از شما کمال تشکر ردا دارم که تقریبا تراکهای بیشتری رو در دسترس گذاشتین،متشکرم

  2. جنوبی ام . خرمشهر . آشنا با حُزنی که در صدای استاد رامی موج می زند که من نیز در عرصۀ کارهایم « نمایشنامه ، شعر ، رمان » با این اندوه سروکار دارم . کاش دوستان هرمزگانی خوبم بیش از پیش در واگویی زندگی و گاه تفسیر ترانه ها و سبک موسیقی او بپردازند . برای تمام تلاشتان سپاسگزارم دوس عزیر . هموراه پایدار و برقرار باشید

  ثبت دیدگاه

   • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
   • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
   • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.