دانلود آهنگ های اسی بندپی

  25 جولای 2020 1764 بازدید بدون نظر

  دانلود آهنگ های اسی بندپی

  بندپی - دانلود آهنگ های اسی بندپی

  در این پست گلچینی از آهنگ های اسفندیار علی تبار معروف به اسی بندپی را همراه متن آهنگ ها قرار داده ایم :

  آهنگ مازندرانی  چلچلا از اسی بندپی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  اون روزی که دلبر زنگ بزو می ور خسته چلچلا دلبر

  بته تنها هسمه بواش می دلبر خسته چلچلا دلبر

  دلبر تره یاده بیه بهار ما هسه چلچلا دلبر

  ونوشه پِر بیه جنگل و صحرا خسته چلچلا دلبر

  خسته چلچلا دلبر چلچلا نشو سفر می دل تنگه می دلبر می دل تنگه می دلبر

  تموم دنیا ر تسه زومه پا خسته چلچلا دلبر

  بوردی غریبه ور نامرد دلخواه خسته چلچلا دلبر

  خدا دونه که من ناشته گناه خسته چلچلا دلبر

  هر چی خوبی کمه بدی ر ویما خسته چلچلا دلبر

  خسته چلچلا دلبر چلچلا نشو سفر می دل تنگه می دلبر می دل تنگه می دلبر

  هاااای یاااار جاااانااا….

  خدا گله دارمه دست زمونه خسته چلچلا دلبر

  می بشکسه دل غم تموم نوونه خسته چلچلا دلبر

  خبر انه دلبر کناره گیری خسته چلچلا دلبر

  از من گله کنه که چه تیناری خسته چلچلا دلبر

  خسته چلچلا دلبر چلچلا نشو سفر می دل تنگه می دلبر می دل تنگه می دلبر

   

  آهنگ مازندرانی روز قرار از اسی بندپی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  هدامی وعده ما با همدیگه نکن دلتگی
  آخر کوه به هم رسمی
  اسا دشمنون، می دل کمی خون، یا شی عاشقی تره کمه خشنوم
  دلبر امی قرار شو و نصف شو
  تا بوینم دلبر تره رو برو
  می دل قرار گیرنه ته نم نم برو
  تره تا نوینم چشم نشونه خو
  هدامی وعده ما با همدیگه نکن دلتنگی آخر کو به هم رسمی
  اسا دشمنونی دل کمی خون
  با شی عاشقی تر کمه خشنوم

  دلبر یاده زنگ زویی اشتمی قرار
  گتی برو همیشه درمه تی کنار
  اگه داری دلبر هزار خواستگار
  فقط ته هستی می عزیز و دلدار
  هادامی وعده ما با همدیگه
  نکن دلتنگی اخر کو بهم رسمی
  هزار دشمنونی دل کمی خون
  با شی عاشقی، تره کمه خشنوم
  دلبر یاد نکنی امه قول و قرار
  این ره بدون من کشمه تنی انتظار
  بلا و سختی بکشیمی شی ور
  خدا خوامه برسم شی عزیزی ور
  هادامی وعده ما با همدیگه
  نکن دلتنگی آخر کو بهم رسمی
  اسا دشمنونی دل کمی خون
  با شی عاشقی تره کمه خشنوم

   

  آهنگ مازندرانی پیر عاشقی از اسی بندپی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  عاشقی هاکردمه می سر چی بلا بورده
  همه خیر بدینه و می سر ره کلاه بورده
  یار می چشی جلو غریبی همراه بورده
  می دست اسری پاک کرده ونی دست حنا بورده
  اسا که سن بالا بالا بورده، دوباره دل پیش دلخواه بورده
  حیف می جوونی و می هیرا هیرا بورده
  هر چی که نوسته بوره همه یکجا بورده
  عاشق سن اگه تا صد ره پلی کنه
  اتا گوشه نیشته و غصه ره غلی کنه
  یار ره یاد ایارنه دل برمه گلی کنه
  شو وونه چشم خو نشونه پلی پلی کنه
  اسا که سن بالا بالا بالا بورده
  دوباره دل پیش دلخواه بورده
  حیف می جوونی و می هیرا هیرا بورده
  هر چی که نوسته بوره همه یکجا بورده

  اتا بار دل دوسته و اتا بار باز کمه
  شی خیال شی خنه شی خنه شی دلبر ره ناز کمه
  اتا روز باز وونه می بال، اسا پرواز کمه
  دوباره عاشقی ره سر خط آغاز کمه
  اسا که سن بالا بالا بالا بورده
  دوباره دل پیش دلخواه بورده
  حیف می جوونی و می هیرا هیرا بورده
  هر چی که نوسته بوره همه یکجا بورده
  من شی دلی قربون قدیمی سربازه وه
  پیر شکارچی و دخله همرازه وه
  خیلی راه بورده همدرد هرازه وه
  هم پیاله عقاب عاشق پروازه وه
  اسا که سن بالا بالا بورده
  حیف می جوونی و می هیرا هیرا بورده
  هر چی که نوسته بوره همه یکجا بورده

   

  آهنگ مازندرانی تنهای شهر از اسی بندپی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  امان امان امان، داد و بیداد امان
  بوردمه از یاد امان داد و بیداد امان
  امشو می دل فاز تنهایی بیته یاد دلبر تنی نامردی بیته
  زنگ بزنم ساقی ای سه شراب شیراز هاده ساقی تره قسم دمه، مره دم گاز نده
  دیوانه شهر بیمه شهری دردسر بیمه
  از دست تی عاشقی یار، دلبر شور و شر بیمه

  رفیق بزن سلامتی می دلبر دلبری که بیه از همه سرتر
  دلبری که بیه از همه سرتر چند وقته که دلبر میجا بیه قهر
  بدون وی، همش هستمه در به در دیوانه شهر بیمه، شهری دردسر بیمه
  از دست ته عاشقی یار، دلبر شور و شر بیمه دیوانه شهر بیمه، شهری ددسر بیمه
  از دست تی عاشقی یار، دلبر شور و شر بیمه ای روزگار خسته بیمه من تی دست
  دارمه خفه وومه در نینه نفس خسته بیمه از این دنیا نامرد
  دنیایی که می دل ره بیارده درد دیوانه شهر بیمه
  شهری دردسر بیمه از دست تی عاشقی یار، دلبر شور و شر بیمه
  دیوانه شهر بیمه، شهری دردسر بیمه از دست ته عاشقی یار، دلبر شور و شر بیمه

   

  آهنگ مازندرانی برار برار قربون از اسی بندپی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  هیاهو هیاهوی مازندرانه
  اره دشمن بوین سرزمین شیرانه
  به مثل دریای خزر نا آرامیمی
  به مثل نهنگ دریای در آب می
  ها دادا ها دادا؛ برار براری قربون.. اینجه مازندرونه هسته نگینی قربون
  حرف زور نزنین که امه گوش نشونه
  یل و سردار بیارین امه پیش خرگوشنه
  گوش هاده چی گمه اینجه مازندرونه از تبار کوروش، رستم پهلوونه
  ها دادا ها دادا؛ برار براری قربون.. اینجه مازندرونه هسته نگینی قربون

  برو بوریم برار میدون جنگی کنار
  اما تنها ایمی لشگر بیارین هزار
  میدون نبردمی، مازندرونی مرد می
  تفنگ برنو بیارین.. اما دست خالی ایمی
  ها دادا ها دادا؛ برار براری قربون.. اینجه مازندرونه هسته نگینی قربون
  مرد صحرامی، یکه و تنهامی، تاج سر میدون.. مازنی ریکامی
  هیرا هیرا کمی.. داد و ونگ و وا کمی.. میدونی شاه وومی شی سر ره بالا کمی

   

  آهنگ مازندرانی یاد قدیما از اسی بندپی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  هااای، نازنین، دل من
  دوباره شو بیه می حال خرابه، بمیرم
  تمام آرزو می ور سرابه، بمیرم

  نتومه بکشم این دوری عذابه، بمیرم
  ساقی درمون درد من شرابه بمیرم
  دنیا زندون، من هم زندونی غم، هر چی بلا دویه بهیه می سر بمیرم
  موزیک محمد یوسفی، پارس رکورد
  می آس دل پر بزوئه پر هاییته بمیرم
  در شی ه حتی می خبر نییته بمیرم
  ای روزگار چی هاکردی با می دل

  دلی که دست تو آخر بیه خل بمیرم
  دنیا زندون، م هم زندونی غم بمیرم
  هر چی بلا دهیه بهیه می سمت بمیرم

  قشنگ بازی هدایی می زندگی بمیرم
  شاه شاه گتی بوردی می جوونی بمیرم
  مثل شطرنج می دلی جا کردی بازی بمیرم
  دمت گرم که کیش و ماتم نکردی بمیرم
  دنیا زندون من هم زندونی غم بمیرم

  هر چی بلا دیه بهیه می سمت بمیرم
  امشو می سر فکر و نقشه ها دارنه بمیرم
  یاد عاشقی قدیما دارنه بمیرم

  ساقی دشن بلکه دل آروم بوو بمیرم
  هلا مازرون بلبل می نوم دوو بمیرم
  دنیا زندون، من هم زندونی غم بمیرم
  هر چی بلا دیه بهیه می سمت، بمیرم

  آهنگ مازندرانی یاد قدیما از اسی بندپی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  هااای، نازنین، دل من
  دوباره شو بیه می حال خرابه، بمیرم
  تمام آرزو می ور سرابه، بمیرم

  نتومه بکشم این دوری عذابه، بمیرم
  ساقی درمون درد من شرابه بمیرم
  دنیا زندون، من هم زندونی غم، هر چی بلا دویه بهیه می سر بمیرم
  موزیک محمد یوسفی، پارس رکورد
  می آس دل پر بزوئه پر هاییته بمیرم
  در شی ه حتی می خبر نییته بمیرم
  ای روزگار چی هاکردی با می دل

  دلی که دست تو آخر بیه خل بمیرم
  دنیا زندون، م هم زندونی غم بمیرم
  هر چی بلا دهیه بهیه می سمت بمیرم

  قشنگ بازی هدایی می زندگی بمیرم
  شاه شاه گتی بوردی می جوونی بمیرم
  مثل شطرنج می دلی جا کردی بازی بمیرم
  دمت گرم که کیش و ماتم نکردی بمیرم
  دنیا زندون من هم زندونی غم بمیرم

  هر چی بلا دیه بهیه می سمت بمیرم
  امشو می سر فکر و نقشه ها دارنه بمیرم
  یاد عاشقی قدیما دارنه بمیرم

  ساقی دشن بلکه دل آروم بوو بمیرم
  هلا مازرون بلبل می نوم دوو بمیرم
  دنیا زندون، من هم زندونی غم بمیرم
  هر چی بلا دیه بهیه می سمت، بمیرم

   

  آهنگ مازندرانی یَل دِمه از اسی بندپی : DOWNLOAD

  موزیک : معین مشایخ
  ترانه سرا: رسول طهماسبی
  تنظیم : استودیو سُل

  متن آهنگ :

  کل ایرون بورین گذر به گذر مازنی شاهه

  کرد و بلوچ بیارین دادا منی ور مازنی شاهه
  می پشتبون کیه مازنی پسر منی براره

  مازرونی هسته دادا تاج سر می افتخاره
  دادا دادا من یل دمه یل خوش هیکل دمه

  صحبت جنگ بوو همه ره خبر دمه

  منطقه به منطقه نشون هر گذر اینجه مازرون

  ریکا مازرونیه دادا شاه پسر تی نومی قربون
  شرق و غرب مازرون همه پهلوون با نام و نشون

  رینجر صحرانه نبردی درون دست به چو میدون
  دادا یل یل یل دمه یل خوش هیکل دمه

  صحبت جنگ بوو همه ره خبر دمه
  می پهلوونیل مازرونه هسته نمونه

  وطن مازرون ونی نشونه ونی دا وومه
  دست دارنه کنس چو خاکی دا وونه

  پرچم مازرون هم بالا شونه ونی دا وومه
  دادا من یل یل یل دمه یل خوش هیکل دمه

  صحبت جنگ بوو همه ره خبر دمه
  صحبت جنگ بوو همه ره خبر دمه

  آهنگ مادر از اسی بندپی : DOWNLOAD

  موزیک : سهیل شعبانی
  ترانه سرا : اکبر رمضانی
  تنظیم : میلاد نجفی

   

   

   


  بر چسب ها :
  نوشته های مشابه

  ثبت دیدگاه

   • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
   • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
   • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.