دانلود آهنگ های امیر قمی

  08 آذر 1401 13473 بازدید بدون نظر

  دانلود آهنگ های امیر قمی

  قمی - دانلود آهنگ های امیر قمی

  در این پست گلچینی از آهنگ های مازندرانی امیر قمی به همراه متن آهنگ ها قرار داده ایم :

  آهنگ مازندرانی افسوس از امیر قمی  : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  پر هاکن می پیک ره بزن لیوانی

  می دلبر من ره دره کنه روانی
  گنه امشو میسه در اینه خواستگار

  تموم شهر دننه هسته می یار
  ساقی بریز می دل پر از افسوسه

  فردا دلبر کنه لباس عروسه
  فردا دلبر وی سر پرنه عقل و هوش

  به این زودی مره هاکرده فراموش
  امشو خوایمه مست هاکنم یاد رگ دست هاکنم
  پشت به پشت سیگار بکشم

  من آه شی یار بکشم

  جان ساقی می سر نقشه ها دره

  دلبری ور غریبه ریکا دره
  وشنی محله سر چلچراغونه

  هیچکی ندونه می دل پر خونه
  ساقی بریز حالی خرابی دارمه

  شنی گردن وی یادگاری دارمه
  اسا چتی ور هاکنم فراموش

  زنگ زمه ونی گوشی هسته خاموش
  امشو خوایمه یاغی بووم

  من شه شنی ساقی بووم
  امشو خوایمه بمیرم آ، من فاز خودکشی دووم

  امشو خوایمه یاغی بووم، من شه شنی ساغی بووم
  امشو خوایمه بمیرم آ من فاز خودکشی دووم

   

  آهنگ سیگار از امیر قمی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  آه کشمه سیاه بوه تِنی روز
  چنی تی غصه ره بخرم هر روز
  بی معرفت می دل ره بیاردی زیز
  مگه نوتی من هستمه تی عزیز
  مثال کوتر بشکسته بال مه
  تیر بخرده کَکی جور بی حال مه
  قسم بخاردی که مِره نروشی
  حِلا تنی عکس دَره مِنی گوشی
  حِلا تنی عکس دره منی گوشی
  بعد ته مستی بوه مِنی کار
  پیک به پیک سلامتیه منی یار
  ساقی اَنی ب‍َریز تا بورم از حال
  هیچکسی نارمه بگرده می دنبال
  هیچکسی نارمه بگرده می دنبال

  می یادگار هنوز دره تِنی دست
  ای بی وفا می عشق بزویی پس
  بور بوین کی ‌تیسه وونه مِنی جور
  بور بی مرام خط بکشیمه تِنی دور
  بور بی مرام خط بکشیمه تِنی دور
  هر شو قدم زَمه کوچه خیابون
  تی خاطرات مره هاکِرده داغون
  هرجای شهر تی جا دارمه خاطره
  خدا دونه‌مِنی دل چَنی پره
  بعد ته مستی بَوه مِنی کار
  پیک زمه و وه پِشت کَشِمه سیگار
  بلکه تِره من هاکِنِم فراموش
  تو بوردی دَری غریبه آغوش
  زنگ زمه تی گوشی هسه خاموش

   

  آهنگ مازندرانی مستی از امیر قمی : DOWNLOAD

  تنظیم صدا : پوریا گلردی

  متن آهنگ :

  انی عرق خارمه دل بوو آروم یار
  مره ترک هاکرده، می یار نادون یار
  اما دتا ویمی لیلی و مجنون یار
  چتی یار می دل ره تو هاکردی خون یار
  دلبر بعد تو زندگی نخوایمه
  حالم بوین، هر شو مستی ره خارمه
  پیک ره زمه سلامتی دلبر
  نامرد یار دل ره هاکرده پرپر
  پیک ره سنگین بریز می حال خرابه
  زنگ زمه یار، ندنه می جواب ره
  مسلمون دنیه بوینه می داد ره
  چیسه دلبر نیرنه می سراغ ره

  دلبر بعد تو زندگی نخوایمه، حالم بوین هر شو، مستی ره خوایمه
  پیک ره زمه سلامتی دلبر

  نامرد یار دل ره هاکرده پرپر
  دلبر شی هاکردی جاده راه دور بمیرم

  اسا تی دتا چش بوو کور! بمیرم
  تیغ ره گیرمه دلبر شنی رکی رو، وقتی بوردی، بورده می چشی سو
  بوردی دلبر دست بویه خط خطی؛ یاد تو هر شو کمه من خود زنی
  می دستی خط ره بوین یار

  تموم تی خاطره

  فقط یار تی بیموئن! می دلی دردی چاره هه

   

  آهنگ مازندرانی خیانت از امیر قمی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  خیانت هاکردی.. به من بی وفا
  رسم عاشقی این نویه ولا
  تره بدیمه؛ غریبه ای همراه
  خراب بوه می سر؛ تموم دنیا
  می نفس،، بالا نینه، می حال.. خرابه امشو
  از وقتی که بوردی، مستی می کار بویه… هر شو
  تموم خاطره ها رد ووننه چشی ور
  تو خیانت هاکردی به من نامرد دلبر
  اگه جمع بووشن تموم دنیا
  تی یتا خال می ندمه کیجا
  درسته مره هاکردی خیانت

  اما هنوز هستی می خل دلخواه
  اما هنوز هستی می خل دلخواه
  می نفس بالا نینه، می حال خرابه امشو
  از وقتی بوردی مستی می کار بویه امشو
  تموم خاطره ها رد ووننه چشی ور
  تو خیانت هاکردی به من نامرد دلبر
  سفیدی ره وینی، می سری میه دلبر، ها دلبر
  گمه جان دلبر،، بور به سلامت
  ولا ناشتی می عشقی لیاقت
  دعا کمه که تو بووشی خوش بخت
  تره یاد نکمه یار تا قیامت
  می نفس بالا نینه، می حال خرابه امشو
  از وقتی بوردی مستی می کار بویه هر شو
  تموم خاطره ها رد ووننه می چشی ور
  تو خیانت هاکردی به من نامرد دلبر

   

  آهنگ مازندرانی نیم نگاه از امیر قمی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  خوایمه شر بووشم شر؛ پرواز هاکنم پر
  چلچلا بووم کلی هاکنم تی کلی ای سر
  خوایمه بزنم شی رگ، شی قلبی دا بخوارده ترک
  بشکنه می دست که خیلی شوره ونی نمک
  بووین مره ونگ هاکنه، یجوری دلتنگ هاکنمه
  بویین در دره وا هاکنه، مره نیم نگاه هاکنه

  ای جانااا، یار، جان، یار، خوایمه شاخ بووشم شاخ
  بوم گلیله ای داغ
  بیم تی ور از پنجره پشتی تی اتاق
  با من چیکار هاکردی، بیمویی بی قرار هاکردی
  وعده سر خرمن هادایی و شه فرار هاکردی
  بویین مره ونگ هاکنه یجوری دلتنگ هاکنه، بویین در ره وا هاکنه، مره نیم نگاه هاکنه
  پاک کرمه تی شماره ره، هر چی خاطره ره، حتی شی یاد ورمه عشق نیمه کاره ره
  سرده می دست، تنها درمه تو قفس
  تو هم شونی منم گیرمه تنگی نفس
  بویین که بیه دم در، مستمه چرخ گیرنه می سر، بزومه به سیم آخر، هاکنه احساس خطر

   

  آهنگ مازندرانی دلی قرار از امیر قمی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  دلبر، تو منی دلی قراری
  دلبر، تو منی قشنگ یاری
  تو می صبر و انتظاری، نشویی دلبر وومه تنها
  دلبر، من تیسه دیوانه وومه
  دلبر، من تیسه آواره وومه مست هر میخوانه وومه، نشویی دلبر وومه تنها
  برو می دلی قرار، قشنگ یار، می دلبر
  نشویی آخر می دل ره نکنی پرپر
  یار بره بره می ور قشنگ دلبر
  بره می دلی قرار، قشنگ یار، می دلبر
  نشویی اخر نکنی می دل ره پرپر
  یار بره، بره می ور بره قشنگ دلبر
  بوین، دلبر جان تی دست اسیرمه

  هر روز، تنی بهونه ره گیرمه، آخر تی خاطری میرمه
  نشویی دلبر وومه تنها
  دلبر، من تیسه خش خون بومه
  دلبر، من تیسه داغون بومه، مثال مجنون بومه
  تو آخر مره کنی رسوا
  بره می دلی قرار، قشنگ یار، می دلبر
  نشویی آخر نکنی می دل ره پرپر
  یار بره، بره می ور، بره می قشنگ دلبر
  دلبر من تیسه هوایی بیمه
  دلبر عاشق خدایی بیمه
  یار من تیسه یاغی بیمه
  نشویی دلبر، منی نازدار
  دلبر من تیسه ککی بومه
  دلبر، تیسه روانی بومه
  از نوشهر راهی بومه
  نشویی دلبر وومه تنها
  بره می دلی قرار، قشنگ یار، می دلبر
  نشویی آخر نکنی می دل ره پرپر
  یار بره، بره می ور بره قشنگ دلبر

   

  آهنگ مازندرانی نیاز از امیر قمی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  صدا بزن مره نلار بی گفت و گو بمونم

  کنج خنه تا کی وینه تاریک شو بخونم
  من که نوونستمه ونه بی دشت و کوه بمونم

  کاری نکن نل تا ابد اسیر تو بمونم
  من که نئونستمه وینه بی دشت و کوه بمونم

  کاری نکن نل تا ابد اسیر تو بمونم
  شاهپری تمام غصه ها تو

  ساقی منو مستی این شبا تو
  دریا منو کشتی و ناخدا تو

  فرهاد منو شیرین این روزا تو
  تو خاینی دلبر بعد تو بی سک و سو بمونم

  جان تو می لیلی بووش مجنون تو بمونم
  ولا من از خدامه که به عشق تو بمیرم

  یکبار فقط بره تی تن لباس عروس بوینم
  ولا من از خدامه که به عشق تو بمیرم

  یکبار فقط بره تی تن لباس عروس بوینم

  شاهپری تمام غصه ها تو!

  ساقی منو مستی این شبا تو
  دریا منو کشتی ای ناخدا تو

  فرهاد منو شیرین این روزا تو
  شب زنده دارمه این شبا مستی اثر نکنه

  مهر و محبت ره کسی میجا قسمت نکنه
  بی تو دراز شو ره با کسی سحر نکمه

  ته بوردی بی خبر من هم تره خبر نکمه
  بی تو دراز شو ره با کسی سحر نکمه

  ته بوردی بی خبر من هم تره خبر نکمه
  شاهپری تمام غصه ها تو

  ساقی منو مستی این شبا تو
  دریا منو کشتی ای ناخدا تو

  فرهاد منو شیرین این روزا تو

   

  آهنگ مازندرانی دلبر تنی میرمه از امیر قمی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  چند ساله بوردی ولی من تنی درد اسیرمه
  بوین می حال و روز هر شو هسته خراب
  هر شو کار من ای دلبر بویه شراب
  من ره بشتی و بوردی دلبر خستمه و بیقرار، دلی قرار

  من تیسه میرمه تنی دست اسیرمه ای جان دلبر
  هر شو و روز تی بهونه ره گیرمه، ای جان دلبر

  تیسه بومه من عاشق و شیدا بومه تنها
  بره می دلبر، کیجا تو که نوی انی بی وفا

  بعد تی بوردن ها دلبر من بومه داغون

  تو که بوردی من بومه یار مثال مجنون

  هر شو منی کار بویه اشمه تی عکس
  تی اسم ره شی بازووی ی سر خالکوبی هاکردمه

  من تیسه میرمه تنی دست اسیرمه ای جان دلبر

  هر شو و روز تی بهونه ره گیرمه، ای جان دلبر

  تیسه بومه من عاشق و شیدا بومه تنها
  بره می دلبر، کیجا تو که نوی انی بی وفا

   

  آهنگ مازندرانی بی وفایی از امیر قمی و ابی عالی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  ای جانااا، جانا؛ یارا؛ جانااا
  دعوا بویه یار تنی محله سر
  تی خاطری من دکتمه دردسر
  جاده نور تیسه راهبندون بوه
  دعوا خاطر یاری نادون بوه
  تی دلبر تنی سه سرگردون بوه
  حکایت لیلی و مجنون بوه
  جواب بی وفایی کلاش بی جوازه
  اسا تنها شومه این راه دور و دراز ره
  تی خاطری ها دلبر
  من شهر ره زمه بر هم
  دیگر هیچکس نوونه اسا می دلی مرهم
  جان، شی جاده راه دوری دا؛ شی پژمان طالب پوری دا

  دلبر امشو تیسه وومه شور و شر

  ترافیک هاکنم جاده نوشهر
  ایست و بازرسی بزنن کل شهر
  تی اتا خال می ره ندیمه دلبر
  تی دشمنی کمین هنیشم دلبر
  هر کی جلو بیه هاکنم پرپر
  جواب بی وفایی کلاش بی جوازه
  اسا تنها شومه من این راه دور و دراز ره
  تی خاطری ها دلبر، من شهر ره زمه بر هم
  دیر هیچکس نوونه اسا می دلی مرحم
  جان، آسمون آبی دا شی پویا قمی ای دا

  هی جاناا؛ هاای، یاار، جااان

  ساقی بریز تو میسه پیک شراب

  دلبری محله ره هاکنم خراب
  یاری دست بییرم هاکنم فرار
  بییرم یاری دست بورم راه دور
  تا می دشمنونی چشم بووشه کور
  جواب بی وفایی کلاش بی جوازه
  اسا تنها شومه من راه دور و دراز ره
  تی خاطری ها دلبر، من شهر ره زمه بر هم
  دیر هیچکس نوونه اسا می دلی مرحم
  دلبر وومه شمی محله ای چودار
  تی خاطری شومه تا چوبه دار
  تره یاد نشوئه تی قول و قرار
  از عشق من هیچوقت نکنی فرار
  تیسه کل شهر ره کانم خراب
  تی دشمنی دل ره هاکنم کباب
  جواب بی وفایی کلاش بی جوازه
  اسا تنها شومه من راه دور و دراز ره
  تی خاطری دلبر من شهر ره زمه بر هم
  دیر هیچکس نوونه اسا می دلی مرحم

  آهنگ قول و قرار از امیر قمی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  چی بَوه تی قول و قرار
  گِتی بی تو دَنیمه
  الان چیسه هرروز تِره با اَتا دیگه ویمه
  ای مگه نَئونِسی دلبر که تِنی درد اسیرمه
  هنوز تِنی سراغِ تی رفیقون جا گیرمه
  حال من اَمشو خیلی مست و خرابه
  تی خاطرات خیلی منه دِنه عذاب
  هرشو دَرمه با تنهایی سر کِمه
  هرشو فقط به عشق تو مست کِمه
  به یاد اون آهنگ فراموشی
  هَلا زنگ زَمه خاموشِ تی گوشی

   

  آهنگ مازندرانی آهای نوشهری کیجا از امیر قمی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  آهای نوشهری کیجا  تره خوایمه به وا..
  تی پیر و مار دننه  تی عاشق هستمه ولا

  من تنی روانیمه
  بال و پر بشکنیمه
  تی منطقه ای دله  عربده بکشیمه
  شورای شهر نوشهر  تنی شهروند بیه شر
  عربده بکشیه  میدون آزادی ای سر

   

  آهنگ من هنوزم می دل شونه ویمه تی عکس امیر قمی و علیرضا باباجانی : DOWNLOAD

  نوازنده : محمد یوسفی
  تنظیم : استدیو کوک

  متن آهنگ :

  من تو هر جمعی شیمه مِره نَدینه
  چون من و تره همیشه باهم بَدینه
  من هنوزم می دل شونه ویمه تی عکس
  اَتا شو با شی مستی کار دمه تی دست
  اَتا شو با شی مستی کار دمه تی دست
  مه می ره دوست داشتی شه میره بزومه
  شه میره بزومه تی قیدم بَزومه
  می صداره خواسی تو مِره نخواسی
  باعث بَوی کیجا بخونم احساسی
  من که دل نارمه تو برمه چشم بووشی
  نخوایمه میسه سیو جامه دپوشی
  نخوایمه میسه سیو جامه دپوشی
  من بَمیرم تی حال هیچوقت نووشه بد
  از خِدا خوامه هیچکی نکشه می درد
  از خدا خوامه هیچکی نکشه می درد
  مه می ره دوست داشتی شه میره بزومه
  شه میره بزومه تی قیدم بَزومه
  می صداره خواسی تو مره نخواسی
  باعث بوی کیجا بَخونِم احساسی

  می حال و روز خرابه شه رو نیارمه
  ته بدی ره هیچوقت من ته رو نیارمه
  ته بدی ره هیچوقت من ته رو نیارمه
  تی دورو ور زیاده اینارم دومه
  این آهنگه به دل نیر دلسه خومه
  مه می ره دوست داشتی شه میره بزومه
  شه میره بزومه تی قیدم بَزومه
  می صداره خواسی تو مِره نخواسی
  باعث بَوی کیجا بخونم احساسی

   

  آهنگ مازندرانی دلبر تی عاشقی نداشته حاصل از امیر قمی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  دلبر تی عاشقی نداشته حاصل، حرفهای مردم ره دکردمه شی دل
  ترسمه بمیرم بورم زی گل، چند سالی آرزو بمونه می دل
  دلبر تی خاطری بیمه روانی، تنیسه بومه کوچه خیابونی
  تنی سه بمردمه من در جوونی
  آرزو داشتمه منی ور بمونی
  الهی آه من تره بییره
  من کویر و روی کاغذ نم نییره، خدا خدا من در شومه
  هر کی خواینه تره بغل بییره
  تب هاکرده بهار و پاییز بمیره، خدا خدا من در شومه
  دلبر تی خاطری بومه داغون
  تو می لیلی بواش من تنی مجنون، خدا خدا من در شومه
  پش و پیغوم کننه تی فامیلون
  ندونستنه تیسه بومه داغون
  خدا خدا من در شومه

  خدایا من غریب می یار غریبه، نشوئین خواستگار وی می نصیبه
  دلبر تیسه من کارتن خواب بومه
  ترک بخارده دل لاب لاب بومه
  دلبر تی یادگار دره می گردن
  تره دست نییرمه تا روز مردن
  خدایا من غریب می یار غریبه

  نشوئین خواستگار وی می نصیبه

  آهنگ مازندرانی کل مازندرون می خونش خونش از امیر قمی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  کل مازندرون می خونش خونش
  من نم نم بخونم تو مره هارش
  کهو آسمون ره کمه سفارش
  اونجه که تو دری نواره وارش
  های برو های نشو مهدیه خاتون تو می لیلی بووش، من تنی مجنون

  دلبرا تو هستی می دلی قرار
  تی دست ره بییرم هاکنم فرار
  جان دلبر تیسه بومه خش خون
  تو بوی می لیلی من بیمه مجنون
  های برو های نشو مهدیه خاتون
  تو می لیلی بواش من تنی مجنون
  هی داد و فریاد هی هی داد و فریاد
  تو می شیرین بواش من تنی فرهاد
  اگه صد سال بگذره زندگانی تنی پا المه شنی جوانی
  های بره های نشو مهدیه خاتون
  تو می لیلی بواش من تنی مجنون

  آهنگ حسرت از امیر قمی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  از دور تره اشمه می دست بر نینه کاری
  تو بوردی و من دارمه هنوز تی یادگاری
  هنوز تی یادگاری
  بوردی بور به سلامت تیسه هستویه راحت
  تره حلال نکمه دیدار ووشه قیامت
  من شوق پرواز داشتمه و بزویی می پر و بال
  این ره بدون یه روز وونه گردنی تو می دنبال
  ولی بدون اون روز دییر نییر تو می سراغ
  با غریبه مره وینی تی دل بد جور خرنه داغ

  اون موقع تی عاشق ویمه و تو مره رد هاکردی
  بوتی تره نخوایمه و می همراه بد هاکردی
  بوتی تره نخوایمه و می همراه بد هاکردی
  نفرین نکمه تره دمه نوه تنی دست
  اما ره جدا هاکردنه یسری آدم پست
  این ره بدون چوبش ره خوارننه کیجا خیلی زود
  زمین گرده وشونی زندگی هم وونه نابود
  بد چند سال تره ویمه هنوز هستی پشیمون
  چنی تره بوتمه که می دل ره تو نکن ای خون
  تره بوتمه نکن کیجا تو وشنی حرف ره گوش
  اسا دییر نرو می سمت تره هاکردمه فراموش

  آهنگ درد و دل از امیر قمی : DOWNLOAD

  ملودی : علی احمدی
  تنظیم : کمال حسینی
  شعر: رمضان قزوینی

  متن آهنگ :

  من تی خاطر خواه کی تره حرف بزو
  تی سری میره کی بمو دست بزو
  می قلب شیشه ای یه کی سنگ بزو
  کی بیمو عشق مارو بر هم بزو
  کی بیمو عشق مارو بر هم بزو
  صدا بزن مره میجا قهر نکن
  شی تور توری چادره شی سر دکن
  منه تو بچ پیله ای هم سر نکن
  می حال خرابه تو خرابتر نکن

  آهنگ فارسی مال خود من باش از امیر قمی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  مال خود من باش دلتو بسپار به دلم قلبمو میدم جاش
  بدجوری میخوامت غیر من هر کی که گفت دوست دارم گوش نده به حرفاش
  مال خود من باش
  مال خود من باش
  سفید شدن تار موهام دیدی خراب شدن آرزوهام خندیدی
  غمت چکار کرده باهام
  غمت چکار کرده باهام
  چقدر به هم میومدیم به قلبم ضربه محکمی زدی ای بابا
  چی شد یهو به هم زدی
  چی شد یهو به هم زدی
  حالا برگشتی بعد سه سال ، کی به کی میگه بی معرفت
  کی به کی میگه تو سنگ دلی
  کی باید از کی بخواد معذرت
  حالا برگشتی بعد سه سال ، کی به کی میگه بی معرفت
  کی به کی میگه تو سنگ دلی
  کی باید از کی بخواد معذرت

  دلبر نازم بیا که من جلوی همه بهت بنازم
  بیا عزیزم نگذار که من زندگیمو بازم ببازم
  دلبر نازم دلبر نازم
  جوونیمو ازم گرفت وقتی دستای عشقمو گرفت
  رفت و تو بغلش آروم گرفت
  تو بغلش آروم گرفت
  چقدر به هم میومدیم
  به قلبم ضربه محکمی زدی
  ای بابا چی شد یهو به هم زدی
  چی شد یهو به هم زدی
  حالا برگشتی بعد سه سال ، کی به کی میگه بی معرفت
  کی به کی میگه تو سنگ دلی
  کی باید از کی بخواد معذرت
  حالا برگشتی بعد سه سال ، کی به کی میگه بی معرفت
  کی به کی میگه تو سنگ دلی
  کی باید از کی بخواد معذرت

  آهنگ فارسی مال خود من باش 2 از امیر قمی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  دلمو دادم بت مراقبش باش
  غیر من هر کی گفت دوست دارم گوش ندی به حرفاش
  با تو دنیارو میخوام عشق عزیزم
  خودتم که میدونی بهت مریضم
  دلبر ناز دلم ،مرهم راز دلم مرهم راز دلم
  وقتی که میخندی کوک میشه ساز دلم
  دلبر ناز دلم ،رمرهم راز دلم مرهم راز دلم
  وقتی که میخندی کوک میشه ساز دلم

  بعد تو دیگه زندگی رو نمیخوام
  توی دنیا همه چی رو با تو میخوام
  هر کی گفت دوست داره گوش ندی به حرفاش
  بیا عشق تو فقط مال خود من باش
  دلبر ناز دلم ،رمرهم راز دلم مرهم راز دلم
  وقتی که میخندی کوک میشه ساز دلم
  دلبر ناز دلم ،رمرهم راز دلم مرهم راز دلم
  وقتی که میخندی کوک میشه ساز دلم

  آهنگ رُبان مشکی بزنین منه قبر سر از امیر قمی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  رُبان مشکی بزنین منی قبر سر
  می قسمت نبیه آخر نامرده دلبر
  می قسمت نبیه آخر نامرده دلبر
  امی قرار بوشه کیجا منی قبره سر
  امی قرار بوشه کیجا منی قبره سر
  اتا شاخه گل بیره با شی دوست پسر
  اتا شاخه گل بیره با شی دوست پسر
  رُبان مشکی بزنین منی قبر سر
  می قسمت نبیه آخر نامرده دلبر
  می قسمت نبیه آخر نامرده دلبر
  امی قرار بوشه کیجا منی قبره سر
  امی قرار بوشه کیجا منی قبره سر
  اتا شاخه گل بیره با شی دوست پسر
  اتا شاخه گل بیره با شی دوست پسر

  آهنگ ناله پنج تیر از امیر قمی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  ماهم جیگر جنگِ دارمی هم جیگرِ دعوا
  اَمی پرچمِ همه دونِنه که دَره بالا
  نه غم یار دارمه کورنه می دل نا غمِ دِنیا
  خِیلی وقته بیمومه صدرِ جدول جمع لاتا
  خِیلی وقته بیمومه صدرِ جدول جمع لاتا
  همونجا که بیمو ناله پنج تیر منم شیر
  نَکِفین با اَما وونِنی اسیر ، زمین گیر
  همونجا که بیمو ناله پنج تیر منم شیر
  نَکِفین با اَما وونِنی اسیر ، زمین گیر
  دوش تفنگ دارمه کِلاش ، می منتظر دَواش می منتظردَواش
  ساعت هشت آماده باش ، ایمه سر قرار ، ایمه سر قرار
  اَمشو می دل وونه غم ، پرونده لاتی ره کِمه جمع
  شی صاف جاده ره هاکِردی خم
  تی لینگ تا تی سَره کِمه فشنگ
  جنگیمه هَسِمه خِل
  تی سره دیمه فر
  ساعت هشت آماده باش
  ایمه سر قرار ، ایمه سر قرار

  آهنگ دلخواه جان از امیر قمی : DOWNLOAD

  تنظیم : کمال حسینی
  نوازنده : وحید شاه حسینی

  متن آهنگ :

  هرجا شومه چه نیه از تو نشون دلخواه جان تی چشم قربون

  کی تره حرف بزو می مار یا می خانه درون دلخواه جان تی چشم قربون

  می زبون لال نکنه دیرگا دری با اینو اون دلخواه جان تی چشم قربون

  نکن اینکاره کیجا حیفه یار هستی جوون دلخواه جان تی چشم قربون

  نشو یار جان ته دل پاره وونه غصه کشنه مره دیوانه وومه

  عاقبت دست ته افسرده وومه تک و تنها وومه آواره وومه


  بر چسب ها :
  نوشته های مشابه

  ثبت دیدگاه

   • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
   • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
   • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.