دانلود آهنگ های بهزاد صفایی

07 مهر 1402 6177 بازدید بدون نظر

دانلود آهنگ های بهزاد صفایی

صفایی - دانلود آهنگ های بهزاد صفایی

در این پست از کاکتوس موزیک گلچینی از آهنگ های مازندرانی بهزاد صفایی را به همراه متن آهنگ ها قرار داده ایم :

آهنگ مازندرانی بهزاد صفایی به نام جان دلبر : DOWNLOAD

متن آهنگ :

جان دلبر خوایمه امشو مست هاکنم

دنیا ره قفس هاکنم

تا وقتی که لس هاکنم

جان دلبر خوایمه امشو زار بخونم

از دوری یار بخونم

تا صبح ووم ویشار بخونم
امه خشک کیله

روزی او کفنه

یار تاریک خنه

روزی سو کفنه
امه خنه روزی عروسی هم وونه

هر کسی ره دل ونی یکروزی شونه
هاای، امان امان امان هاای امان امان امان
جان دلبر امشو چیسه روز نوونه

هیچکی می دلسوز نوونه

مثال دیروز نوونه
جان دلبر شاه ویمه

کنیز بهیمه

مگه تی عزیز نومه

چه رنگ پاییز بومه
امه خشک کیله

روزی او کفنه

یار تاریک خنه

روزی سو کفنه
امه کوچه روزی عروسی هم وونه

هر کسی ره دل ونی یکروزی شونه
های امان امان امان

هاای نازنینم
جان دلبر دل هادایی

پس بییتی در ایمون ره پس بیتی

زودی مره دست بییتی
جان دلبر همه چی قسمت بهیه

می چشم به ساعت دهیه

تی دوری عادت نهیه
امه خشک کیله روزی او کفنه

یار تاریک خنه روزی سو کفنه
امه کوچه روزی عروسی هم وونه

هر کسی ره دل ونی یکروزی شونه
جان دلبر خیلی از تو دور بیمه

چشم وینسته کور بهیمه

نخواستمه مجبور بهیمه
جان دلبر چنی نقشه ها کشیمی

چی زجر و بلا بکشیمی

آخر هم جدا بهیمی
امه خشک کیله روزی او کفنه

یار تاریک خنه روزی سو کفنه
امه کوچه روزی عروسی هم وونه

هر کسی ره دل ونی یکروزی شونه

آهنگ مازندرانی بهزاد صفایی به نام تخته نرد : DOWNLOAD

متن آهنگ :

هااای، امان امان
ای دوست..امان امان امان امان
اونی که پشت پرده
شبا وینه می درد ره
بازی تخته نرده، هارش که کی بورده
اول بزویی چشمک

بد جور بخردمه کلک

تو وییی شویی عروسک

تو می سیگاری فندک
این بازی خیلی سخته اینم از منی بخته
تی مار هاییته تی رخت ره
چشم بزنن به تخته
این بازی خیلی سخته
چشم بزنن به تخته
می دل از دنیا پره
خدا من بوم کر ه

می دل بخرده گره، تی رو همش اونوره
بازی تخته نرده
اون پیر مردی مرده
درد همه ورش درده
تاس می دل ره بورده
این بازی خیلی سخته، این هم از منی بخته
تی مار هاییته تی رخت ره
چشم بزنن به تخته

آهنگ مازندرانی یادگاری بهزاد صفایی  : DOWNLOAD

متن آهنگ :

آواز خش سر دایی تو تره یاده دلبر

همه ره خبر دایی تو تره یاده دلبر

پاپلی ره پر دایی تو تره یاد دلبر

شی سر می ور دایی تو مره یاده دلبر

والله منو ته عاشقی مره یاد نشونه

غصه عشق و عاشقی مره یاد نشونه

انگار دیمی آسمون ها مره یاد نشونه

اجازه گتی از خدا مره یاد نشونه

آهنگ مازندرانی بهزاد صفایی به نام یادش بخیر : DOWNLOAD

متن آهنگ :

ای جانااا، های های، امان، امان
چند سالی جنگل کنار، دوشی الوار و چاربیدار، ماری همراه، یادش بخیر، یادش بخیر
داشینه کوه و کمر، ایمو زنگ و تالی چمر، لمپایی سو، یادش بخیر، یادش بخیر
اون خنه ی کاه گلی، صلح و صفا و همدلی
ایوونی سری پاپلی یادش بخیر، یادش بخیر
گالش بوره کردی مار مار، غروب ایمو سمت تلار
تشک و جوله بینه، بینه قطار، یادش بخیر، یادش بخیر، یادش بخیر

جان ماری دستی کلبار، پیر خونسته با لله وا
اون قدیما داشته صفا؛ یادش بخیر، یادش بخیر
اون خنه ی کاه گلی، صلح و صفا و همدلی
ایوونی سری پاپلی یادش بخیر، یادش بخیر
انی گپ زوئن ساده وینه، تیسا پلا قانع وینه
سفره داره خنه وینه یادش بخیر، یادش بخیر
اون خنه ی کاهگلی، صلح و صفا و همدلی
یادش بخیر، یادش بخیر، یادش بخیر
اون قدیما تا به الان عوض بیه امه دوران

همدیگری سه داینه جان، یادش بخیر، بادش بخیر

آهنگ مازندرانی ستاره شب بهزادصفایی  : DOWNLOAD

متن آهنگ :

من و می دلبر ویمی دل قراری می یار پر بزوئه بیه فراری
نامرد یار چیسه انی بی یاری
تیسه میرمه ولی ته بیخاری
داشتی ادعا کوئه؛ مردی منی دا کوئه
همون ستاره ای که سو زوئه شبها کوئه
امه آرزوها خاطره نیه
دلش ره ناشتمه دل پاره بیه
تکرار غم می ور دوباره بیه
می یار آسمونی ستاره بیه
داشتی ادعا کوئه مردی منی دا کوئه
همون ستاره ای که سو زوئه شبها کوئه

اون عکس های دوتایی دلخشیه می چش هر شو خیره به می گوشیه
خبر بیمو دلبری خوشحالیه
تی سر تی عروسیه
داشتی ادعا کوئه، مردی منی دا کوئه همون ستاره ای که سو زوئه شبها کوئه
کاری از استریو دلنوازان

آهنگ مازندرانی بهزاد صفایی به نام محبوب : DOWNLOAD

متن آهنگ :

هااایی اما امان امان امان
پشت حرفی شروع وونه
گلی سرخی بویی بونه ته روز و ماه شو بونه
قلب دله کهو وونه
آروم آروم شه غم بزه دله قربون شه شهر دله من نارمه منزل قربون
بورین پیغوم به هر چی عاشق و مجنون
لرزنه مه تن شو دکتمه بیابون

دیگه هیشکسی نینه مثل تو بی وفا نوونه
دیگه می قلبی دلی تنی سه آشوب نوونه
اگه ذات بد داری آخرشم خوب نوونه
ساحل این تنهایی وی دیگه غروب نوونه
آروم آروم شه غم بزه دله قربون شه شهر دله من نارمه منزل قربون
بورین پیغوم به هر چی عاشق و مجنون
لرزنه مه تن شو دکتمه بیابون
هااای امااان
تنی چش جادوگر بیه
اما دل بیخبر بیه
چلچلاییی صفر بیه
دل ناشته رهگذر بیه
آروم آروم شه غم بزه دله قربون شه شهر دله من نارمه منزل قربون
بورین پیغوم به هر چی عاشق و مجنون
لرزنه مه تن شو دکتمه بیابون

آهنگ بازیچه از بهزادصفایی : DOWNLOAD

متن آهنگ :

می حال ناخشه دلبر بوردی دنی ای می ور
می کار چی وونه آخر، بیمه بی بال و بی پر
تکراری بوه روزا غم دارنه می صدا
بازیچه دست بیمه غمگینه می آهنگها
تی یاد می دلی گوشه چند سالهبزوئه ریشه
تو که دنی می یاد، سر زمه بیشه
نا خوایمه ووشم مجنون تو دنیای نامردون
از این همه نامردی سر زمه به کوهستون
دلتنگ تی حرفهامه، غصه خوارمه هر روز

در فکر تی رویامه نا شو دارمه نا روز
تی یاد می دلی گوشه چند ساله بزو ریشه
تو که دنی می دلخواه سر زمه کوه و بیشه
ته دری با غریبه می عشق ونی نصیبه
تی دست بیمه بازیچه همین میسه عجیبه
عشق الکی ولا ویرانگر دنیائه
با هر کی الان دری، خام تنی حرفهائه
تی یاد می دلی گوشه، چند ساله بزو ریشه

تو که دنی می دلخواه، سر زمه کوه و بیشه

آهنگ مازندرانی بهزادصفایی به نام عاشقی : DOWNLOAD

متن آهنگ :

گمه عاشق نووش دلگیر نونه
من که عاشق بومه دل پشیمونه
الان چند روزه که دل پریشونه از می جان دلخواه نیرنه نشونه
اره ولا شاهد گیرمه خدا ره
ولی سخته عاشق بوم دوباره
عاشقی هسته روزگاری تره
دله دکتی تو وونی بیچاره
آره گوش هادین می حرف ره
عاشقی مثل برفه
آفتابی سو او وونه
عاشقی دست رو وونه
دوست داشتن درو وونی

ماهی دریو وونه، تنی دل کهو وونه، تنها و بی خو وونه
دوست داشتن درو وونه
عاشقی دل رو وونه
نا روز دارمه نا شو نا حال صحبت
چیسه مردم مره کننی ملامت
ملامت نکنین دارمه ندامت
شاید که عاشقی بیه می قسمت
عاشق بیمه می دل هاکرده حجرت
دست خالی بیمه بی مال و صروت
تجربه هسته و نارنه نصیحت
عاشقی ولا نارنه عاقبت

آهنگ از من بکش بیرون از بهزاد صفایی و عادل قربانی : DOWNLOAD

متن آهنگ :

اتا فال بیه فالگیر  سر قرار نکن دیر
من دل جنگلی شیر  بومی کارد و پنیر
می کار نکن دخالت برو تو سر ساعت  می غم بیه تی عادت
تی حواس چی بیه پرت  یک شاخه گل و دیدار
کل شهر می طرفدار
ساعت ره کوک هاکن دل بومه بی کس و کار

یک شاخه گل و دیدار کل شهر می طرفدار
ساعت ره کوک هاکن دل بومه بی کس و کار

می حال خرابه، می حال خرابه، از منی حال بکش بیرون

گل بی ای گل پرپر  انگار می جا بیی قهر
یاده تی دروازه سر چشمک بزویی دلبر  ته آبی دریایی او
غم کشمه ساحلی رو  می جا هاکن گفت و گو
یا بزن قید آبرو  یک شاخه گل و دیدار  کل شهر می طرفدار
ساعت ره کوک هاکن بل بومه بی کس و کار

یک شاخه گل و دیدار کل شهر می طرفدار
ساعت ره کوک هاکن دل بومه بی کس و کار
درد و دلهای دفتر، قاصدک هاییته پر

آشتی نکرده دلبر، تلخ هسته روز محشر
بد هاکردی با می بخت خیلی چیزها هسته سخت

از می حال بکش بیرون تنی خیال بوو تخت
یک شاخه گل و دیدار  کل شهر می طرفدار

ساعت ره کوک هاکن دل بومه بی کس و کار
یک شاخه گل و دیددار کل شهر می طرفدار

ساعت ره کوک هاکن دل بومه بی کس و کار

آهنگ مازندرانی بهزاد صفایی به نام چلچلا : DOWNLOAD

آهنگ همسفر از بهزاد صفایی : DOWNLOAD

متن آهنگ :

وقت خداحافظیه اَنه بِرمه ناله نکِن
تیسه نامه هادامه بَخون وِره پاره نکِن
از گذشته تا بحال چه اَنی تغییر هاکِردی
شی جوون بَمونِسی مِره زود پیر هاکِردی
اِسا که دیوانه شهر بَئیمه
تی خاطری من در به در بَهیمه
مگه من تِنی همسفر نَئیمه
چیکار هاکِردی با ته قهر بَهیمه
خواستِمه بِرِم تی وَر ولله مِره رو نَئیه
هزار بار هِنیشتِمی هیچ شویی اون شو نَئیه
خیلی حرفا بَزوئی چه همه دِرو بَئیه
اَته روز خوش بَوین اَمی آرزو بَئیه
اِسا که دیوانه شهر بَئیمه
تی خاطری من در به در بَهیمه
مگه من تِنی همسفر نَئیمه
چیکار هاکِردی با ته قهر بَهیمه
من نَدومه بعد من چه بلایی تی سر اِنه
هر چی خَنه هاکِنی یه روز تی بِرمه در اِنه
گاهی وقتا آدمِ دل خیلی چیزا خواینه
اونی که بورده یه روزی پشیمون از راه اِنه
اِسا که دیوانه شهر بَئیمه
تی خاطری من در به در بَهیمه
مگه من تِنی همسفر نَئیمه
چیکار هاکِردی با ته قهر بَهیمه


بر چسب ها :
نوشته های مشابه

ثبت دیدگاه

    • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
    • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.