دانلود آهنگ های حشمت الله رجب زاده

  02 اردیبهشت 1403 52897 بازدید بدون نظر

  دانلود آهنگ های حشمت الله رجب زاده

  الله رجب زاده - دانلود آهنگ های حشمت الله رجب زاده

  حشمت الله رجب زاده خواننده لر نزد استادان بزرگی چون عیسی سپهوند ، رضا سقایی ،  حسین سالم ، استاد محمد رضا کریمی و  محمد علی کیانی نژاد آموزش دید . از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۲ برنامه ای در خارج از کشور اجرا کرد .در این پست گلچینی از آهنگ های حشمت رجب زاده را قرار داده ایم .

  آهنگ دیدار دوست از حشمت الله رجب زاده : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  هام د زیر چیت جا و شوق دیار دوس
  هام د زیر چیت جا و شوق دیار دوس
  بی سر و سامونم و دل بیه تُ دار دوس
  بی سر و سامونم و دل بیه تُ دار دوس
  نازش ه میکشه ای دله بیقرارم
  نازکشی کارمه ناز مووه کار دوس
  ناز مووه کار دوس
  عمریه جو کنمه دل و تما منمه
  عمریه جو کنمه دل و تما منمه
  آخ بختمه سختنمه بیمَ انودار دوس
  بیمَ انودار دوس
  داغ نمیله گری غم رووه د ویر مه
  داغ نمیله گری غم رووه د ویر مه
  تا وا دل خوش رووم یه شو و گلزار دوس
  سیلی د گوشه چشش موره قرار مه
  کی دیه بیقراری
  کی دیه بیقراری چی مه هوادار دوس
  چی مه هوادار دوس
  هام د زیر چیت جا و شوق دیار دوس
  هام د زیر چیت جا و شوق دیار دوس

  بی سر و سامونم و دل بیه تُ دار دوس

  بی سر و سامونم و دل بیه تُ دار دوس

  آهنگ لری مسافر از حشمت الله رجب زاده : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  منو تو مسافر یه منزلیم

  منو تو مسافر یه منزلیم

  هم قطار هم دلیم دسمو د دس آو

  میا وا سو شواخنی بزنیم و دشت خواو

  بیا سر و اوج افتاو بزنیم

  کمر دشمنه روز بشکنیم

  د دل خاک وطن ریشمو هرده گری

  مثا باغ پر بار پر بری

  نمیتونه پا بکه خیال خاو تبری

  تا زمونی که حصار همدلی

  قد کشیه دور باغ سوزمو

  نمیتونه پا بکه زردی تاراج خزو

  منو تو مسافر یه منزلیم

  منو تو مسافر یه منزلیم

  آهنگ لری جونی از حشمت رجب زاده : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  د جنگ وا خصم بی رحم زمونه

  جونی تیره و دنیا کمونه

  جونی میگذره وا یه اشاره

  مث سوزی سوز نوبهاره

  جونی فرصت شیعه و باده

  همه فرصت سوار تو پیاده

  جوو چرخ فلک نامهربونه

  و هر بو برف پیری مینشونه

  جوو حرف قدیمو یادگاره

  تموم جوهر مردی و کاره

  اگر سی روز پیری ناگرونی

  بزه ساز خوش آهنگ جوونی

  آهنگ مِ معنای دردم از حشمت رجب زاده : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  مِ معنای دردم د راسم نیا

  چلی کیچه گردم د راسم نیا

  د هوز غم و جور دلتنگیم

  پر آه سرم د راسم نیا

  بهارم تو کم شو و شونم بگرد

  م پاییز زردم د راسم نیا

  تو جنست د شیشا که زی مشکیه

  م د ایل برذم د راسم نیا

  هزار گل گلاره د پا ونمه آی

  مه بی عار و دردم د راسم نیا

  د باغ زنه ی تا و ویرم میا

  م هه غصه حردم د راسم نیا

  تو بردی و نازی د میدون عشق

  م باخته نوردم د راسم نیا

  چنی وت گوتم ا عزیز دلم

  و دورت برگردم د راسم نیا

  آهنگ لری چشیات کم بون از حشمت الله رجب زاده : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  چشیات کم بون تش دم نیایی

  کم بون بار سفر مر بی وفایی

  آرزومه زیتری ورگردی ا دوس

  چول سرد مالگه دل که ها بیای

  و حالم تاوه که بی تو بمونم

  خووحال روزگار آشنایی

  تا بمیره روز خوش هرگز نینه

  هرکسی مینمونه ون و جگایی

  ا تو د هفت آسمو تنیا ستارم

  چی مووه پات بنی مین گلارم

  زی بیا زی بیا

  زی بیا رونقی به بلیز سردم

  د سر شو تا سحر دورت بگردم

  دورت بگردم

  چشیات کم بون تش دم نیایی

  کم بون بار سفر مر بی وفایی

  آرزومه زیتری ورگردی ا دوس

  چول سرد مالگه دل که ها بیای

  آهنگ لری بهار از حشمت رجب زاده : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  ا دل وری بهار اوما بلبل و شاخه سار اوما
  وا لشگر سوز چمن هزار هزار سوار اوما
  قوشونه سو لشگر کشی شکس و شوو تار اوما
  وا تاوسن برف غم شادی و ای دیار اوما

  د چیته جاکه باغ نو عروس گل هزار اوما
  شاق شاق کوک کوهی د هر کو و بلاد اوما
  خونه دل جارو بکو که یار وا دس برار اوما
  د باغ بوسن و چمن دوره بوی یار اوما

  د گوش باغ کو و دشت صدای نوبهار اوما
  دس بزنیت شادی بکید دویت روزگار اوما

  آهنگ لری دلتنگم از حشمت رجب زاده : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  دِلتَنگِم سی دیینه گِلاره کالِت

  دِلتَنگیم دَس خوم نی هام دِ خیالِت

  اِ که غافِل مَنیه دِ حالُ روزم

  پاپِریکِ عشقِتِم تاکِ بِسوزِم

  دِلتَنگِم سی دیینه گِلاره کالِت

  بستِسه پایا دِلِم و تالِ گیسِت

  هوفَه تافِ غم میا وقتی که نیسِت

  تَش وَنی دِ خَرمِنِ زَردِ خیالِم

  گُر گِریتِم که چِنی چی نِ مینالِم

  دِلتَنگِم سی دیینه گِلاره کالِت

  هَر ایواره که مووه دل ناگِرونِم

  ههِ مینالِم هِ مووم دَردِت وِجونِم

  آرزو دارِم زِمونی که میایی

  گل بَکه تیلِ قِشَنگه آشنایی

  دِلتَنگِم سی دیینه گِلاره کالِت

  دِلتَنگیم دَس خوم نی هام دِ خیالِت

  اِ که غافِل مَنیه دِ حالُ روزم

  پاپِریکِ عشقِتِم تاکِ بِسوزِم

  دِلتَنگِم سی دیینه گِلاره کالِت

  آهنگ هوای لرسو از حشمت رجب زاده : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  دِلِم کِردَ هَوای لرسونِم هَوای مَردِم شیرین زِونِم

  د ای غُروَت مه تا روزی بمیرِم نمیرَه عشق لرسو دِویرم

  میا رووم و پابوس بهارش بِینِم لالیاکِ سروِ هارِش

  سیقه او کیچه باغیا قشنگش گُلاک عاشق خوش آو رنگش

  دلِ بیمارِ مه ه میرَ بونَ مووَ درمُونِ دَردِم لرسونَ

  و عشق تو دِ سینَ میزِنَ دِل سَنگِ تونِ و سینَ میزنَ دِل

  بمونی پاوِپا ای چرخ گََردُ تونی آزِ دِلُ گَرمیه ای جو

  آهنگ لری بارون بهاری از حشمت الله رجب زاده : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  تو بارون بهاری سی دل مه تو درمون خماری سی دل مه

  بیابون خیالم بی تو چوله تو او شیرین سواری سی دل مه

  میشینم تا بیایی ا امیدم تو عشق نو شکاری سی دل مه

  تونی یارم بهارم بی تو خارم تو او گل دباری سی دل مه

  مه مجنون غریو تش د جونم تو لیلی قراری سی دل مه

  آهنگ لری دل سر و هوا از حشمت الله رجب زاده : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  اِ دلِ سر وِ هوا تا كه بَسوزِم دِ تشِت يا زِ جور عاشقی يا زِ دَسِ طالع رَشِت

  تیرِ کُوم سیل بی نِشِس د سیکِ سینه نازِ تو که چِنو وت شیوَنَه چَپی میزِنه سازِ تو

  شو همه شو دِلگِرو اَسِر میواری تا سحر کَس نمیپُرسه د تو، حالی ای مرغ در و در

  نَگُوتی ای دل سی چی نافِته بَستِنه و غم مِنِه جو وِ سر میکی شویی هزار گِل کَمِ کَم

  عاشقی و بی کَسی دونم که سخته و خدا ای همه دردِ سَر و داو و غم و دومِ بِلا

  وا پَکر ای دل بساز هُومدَمِ شوءِ تنگِته اَر بَخَنی واش گِری هُومدَنگِ تار و چَنگِتَه

  نَگُوتی ای دل سی چی نافِته بَستِنه و غم مِنِه جو وِ سر میکی شویی هزار گِل کَمِ کَم
  دانلود آهنگ لری حشمت رجب زاده نام دل سر و هوا

  آهنگ لری تنیا از حشمت الله رجب زاده : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  منمه تنیا خدایا ه تو دونی…کشتمه بار غم بی هم زونی

  آسمونم سر و سر پر د تب و توز…درد دیری کشتمُ عشقی جگر سوز

  ه چی باز نو پری اشکسه بالم…روز و شو دلواپسم کافر وحالم

  کافر وحالم کافر وحالم اشکسه بالم…اشکسه بالم کافر وحالم کافر وحالم

  چی تل حشکی د داغت ها میسوزم….که میا رمت بیا وی حال روزم

  ا وا سل میفریبه نیمه رته…خوت خور ناری د پا وینمو رتی

  توژ دلتنگی نشس و شونم ا دوس…مر تو ورگردی بکی درمونم ا دوس

  ا سفر کرده تو بو ک ور میگردی…باغ سوز آرزو رته و زردی

  سرمه چشم خاک زیر پاته ا دوس….سیک قلبم تا قیامت جاته ا دوس

  آهنگ لری ساقی از حشمت الله رجب زاده : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  بیا ساقی شو تارم سحر کو….و شوگار دلم امشو گذر کو

  در می حونت واکو د ریمه….نوری د ته حریفو آوریمه

  بیا ساقی بیر دس گدانه….نوازش کو گدای بینوانه

  بیا بوم شراو عالم افروز…که شوگارم برسه و زل روز

  بجز نومت تو ا سرو رونم…نمیا هیچ کلامی و زونم

  بیا ساقی بزه تشی د جونم…که بووه مشتی خاکستر سخونم

  آهنگ لری اجل از حشمت الله رجب زاده : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  دورت بگردم سی دیار دوست میری هِروهِ وا رسم دردم

  روزگار کم هه بَنی داغ ری دل تنگ

  تاکِ وا سُخته دلو هِروهِ داری سرجنگ

  چی بَکَم دَس اجل بُری نهالِم

  روزگارم سی بیه هِروهِ شیوِسه شارم

  آهنگ لری ای فلک از حشمت الله رجب زاده : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  ا فلک کار بار تو ه چی ناکسونه….داغ نیای د کنج دلم همیشه بهونه ه میمونه

  چی قش میگردی د دوم کموتر ه د کوه و بناری…..داری همه جا زیر بال پر چی باز شکاری

  چرخ فلک رمی بک و حالم…..سل بک و گوش چش نال نالم

  تش گریتم تش گریتم چی هیمه دار بلی…چی یوسف ونیمه د چاه بردیه د یادم

  آگر تورف کلی برس و دادم تو ودادم….چی یوسف ونیمه د چاه بردیه د یادم

  آهنگ چاتول از حشمت رجب زاده : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  هر سو که نسیمه مه ا سلسله کاپولت

  عطره موه حاکم ار زیبایی چاتولت

  ار دشت بی آو حشکی ار تو خواو باژی

  وقتی مووه سحر مو عصر گل مسورت

  روزه مووه مروارید ار اور کرم بینی

  ار قامت وژ هر سو باریه نمولم

  ا لیلی کولا دل سر منزل ریواری

  آواره ی مجنون ار دور ور جا چولت

  هر سو که نسیمه مه ا سلسله کاپولت

  عطره موه حاکم از زیبایی چاتولت

  آهنگ چرخ گردو از حشمت رجب زاده : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  ا چرخ گردو تاله رشی تا که
  کت کت بوی ا دل منت کشی تا که
  وا مه بخن ا دوس دنیا دو روزه
  کَس چی مه د داغ دیریت نمیسوزه

  آهنگ سیت بیارم از حشمت رجب زاده : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  سیت بیارم سیت بیارم دلخوشی یا رنگ و رنگ

  آی سیت بسازم چل ستینه آرزرویاته هرنگ

  سیت بیارم سیت بیارم میخکو هل کو و کوه

  عطر سمساره بگشنه و امید و آرزو

  سیت بیارم سیت بیارم رسمه دوسینه نزیک

  آی سیت بهونم دل سرو رنگه وال پاپریک

  سیت بیارم سیت بیارم هر چی که لو تر بکی

  آی میگذرم د جونه خوم که آی عشقمه باور بکی

  ا گلاره ا گلاره عشق تو جون منه

  ویر تو نوم نشونه روزگاری روشنه

  سیت بیارم سیت بیارم بیت شاد چل سرو

  آی زور سرمانه بسونه کله باد عید نو

  سیت بیارم سیت بیارم دلخوشی رنگ و رنگ

  آی سیت بسازم چل ستینه آرزرویاته هرنگ

  آهنگ دالکه از حشمت رجب زاده : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  ها و یادم ساوکه خش آو رنگت دالکه

  گوش دل مینشس و پا حرفا قشنگت دالکه

  دالکه آروم جونم دالکه تاج سرم

  هم نشین شوو روزم ار نووی درودرم

  ها ویاد اوسه که سیم لای لای می هنی

  اسرام پاک میکردی تو و پر گلونی

  خنیا شیرن تو غم د دل میکرد و در

  ایسه مفتم ویر چشت چشت قلبم مووه تنگ

  ها و یادم ها ویارم او کنجکه ورت

  دالکمه دار و ندارم کل بوون سیقه سرت

  آهنگ نازارم از حشمت رجب زاده : DOWNLOAD

  شاعر: حمید ایزدپناه

  متن آهنگ :

  نازارم هه نازارم چش سیا نمک دارم
  سیل کو وه روزگارم آی سل کو وه روزگارم

  اور غمم یه عالمه چشام پر اسر غمه
  خاو و خیال هه تونی دل بی کس و بی همدمه

  تا کی بنالم آی سی روزگارم

  عشق تو بی عشق تو بی کرده چنی اسیر دردم
  وا ای دل پر آرزو کجا روم کجا بگردم

  عشق تو بی عشق تو بی کرده چنی اسیر دردم
  وا ای دل پر آرزو کجا روم کجا بگردم

  آهنگ ساقی از حشمت الله رجب زاده : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  ساقی وری دس دل بگر

  یه شو که و صد شو نمو

  امشو بوری جونما بخر

  یه شو که و صد شو نمو

  بار فلک ار شون دل

  فرستنی نیه مه

  دی بووه لا بال بگر

  یه شو که و صد شو نمو

  تنیا پلا مالم تونی

  زلفی د شوگارم تونی

  آساره ی بختم بچر

  یه شو که و صد شو نمو

  امشو هنی ویلونه دل

  ها ری آواره اسر

  ساقی وری دس دل بگر

  یه شو که و صد شو نمو

  آهنگ آروم جو از حشمت الله رجب زاده : DOWNLOAD

  شاعر : عزیز نادری

  متن آهنگ :

  تونی که تنیا ستاره آسمونی

  د شینی عزیزی مث جونی

  منه وا گرمی عشقت آشنا کو

  د حونه سرد دلم تشی و پا کو

  آسمونم بی ستینم که مووی هم نشینم

  تا و زوقی گل شوقه مه و باغ دل بچینم

  منو تو دو عاشق دل نازک ای آشیونیم

  هر دو چی دو بالنه د دل هم هفت آسمونیم

  مه تو سی تو آروم جونو تو سی مه آروم جونی

  حیفه ای عمر گرو کل وا دل ناگرونی

  چه خووه یه شو بووی ممونه جونم

  بووی هم زون دلم بی هم زونم آروم جونم

  آسمونم بی ستینم که مووی هم نشینم

  تا و زوقی گل شوقه مه و باغ دل بچینم

  آهنگ شوق وصال از حشمت الله رجب زاده : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  من و ناز خـــــیالت د دل شوق وصالت
  شو و روز ناریم ای دوس د دسه چش کالت

  دلم سیت تنگ،تنگه وا تو دنیا قشنگه
  مگر نونی عزیزم که کارم بـــی تو لنگه

  بیا ای ماه نازم،بیا ای دنگ سازم
  که وا شوقت بوازم امید چاره سازم

  دلم سیت تنگ،تنگه وا تو دنیا قشنگه
  مگر نونی عزیزم که کارم بـــی تو لنگه

  خبر ناری د حالم اسیر صد خیالم
  اگر باورنمی کی بیــا زی وا دیارم

  میشینم تا بــیای روه وا ســـــر جگائی
  چی موا دوس دیری شویی دی در درائی

  بـــی تو بی آشیونم تونی نوم نشونم
  بخن تا غم بسوزه تش غم نو د جونم

  آهنگ چشا خمارت از حشمت الله رجب زاده : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  بستمه بار سفر وا دو چش تر

  ای دلم سی دوسکم ه میزنه پر

  روزگار ه روزگار ه

  داغ دیریت اشکنا دار مرادم

  دین و دنیانه د سر برد د یارم

  »»»

  چشا خمارت همه دنیامه

  جا پایا نازت مین چشامه

  دنیانه مه د چش تو مینم

  نون چشاته دنیانه بینم

  مه جو میکنم د داغ دیری

  دل دردومه بردیه سیری

  داغ عشق تو ها و ری سینه

  حونه تونه دی دل بی کینه

  دردت وجونم ار وام بسازی

  دین و دنیامه موری و نازی

  وری بیاتم دسم بییر

  جونمه بسو عشقته نییر

  دسه تو درمونه درد کاری

  اخمته کم کو سی دل آزاری

  دورت بگردم روشنی حونم

  سی زنه منه تو نی بونم

  چشا خمارت همه دنیامه

  جا پایا نازت مین چشامه

  دنیانه مه د چش تو مینم

  نون چشاته دنیانه بینم

  آهنگ مه تنیا و تو تنیا از حشمت الله رجب زاده : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  مه تنیا و تو تنیا دو تا چی برگ زردیم
  دوتامو دَس وه زونی اســـیر آه سردیم

  تو تنیا و مه تنیا تو باز و مه شکارم
  تو اَفتاو بهاری مه چی برف نسارم

  تو چی اَفتاو روزی مه چی آساره شوگار
  دو تا تنیا میسوزیم دوتا زار و گـــــرفتار

  مه تنیا و تو تنیا مه ویـــــرون و تو آبــــاد
  تو چی لیلی مه مجنون تو شیرینی مه فرهاد

  منم او تک درختی که ریختس برگ و بارم
  اسیــر باد پاییـــز بیا ای نوبهـــــارم

  آهنگ راز نوشیا از حشمت الله رجب زاده : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  راز نَوَشیا دلم اِ سیکِ ســــینه
  تا که بِشارما سینم اِ خَم زوینه

  دوس نازارم دلـم بی تو خَمینَ
  بورِه دیارم بِینِم بی مِه کو چینه

  وَ داس فلک گِر گِر قَل قَل دَرینِم
  د روا مَـیو چَنی مــِه جور بُیینم

  دوس نازارم دلم بی تو خَمینه
  بوره دیارم بِینِم بی مِه کو چینه

  ایوارَیل پَکر شویَل هولِ سرای چول
  چَمم چَمراَرای لِیلِ دیـــاری چاتول

  دوس نازارم دلم بی تو خَمینـه
  بورِه دیارم بینم بی مِه کو چینه

  آهنگ موسم آشنایی از حشمت الله رجب زاده : DOWNLOAD

  شعر : عزیز نادری

  متن آهنگ :

  تو که دل موری وا سِیلی
  سیچی وا مِ ناری مِیلی

  خور ناری هِی واتِم
  دِ هر جایی چی ساتِم

  دِما تو لیزِم چولَ
  روز وُ شو دل پر هولَ

  رَتی که زی وِرگَردی
  وِ جونِم قِسَم حَردی

  اِ دوسِ نازارِم کِی ها بیایی؟
  نجاتِم بِیی دِ چَنگِ بینوایی

  کُشتیم تو وا نازی
  سیم نَمَنه آزی

  بو تا کجا دل وِ طَما تا بیایی؟
  سِیلِم بَکی چی موسِمِ آشنایی

  می‌ترسِم داغِ دیری
  مِنِ بُورَه تا پیری

  رُؤِم چی لیوَه تاری
  شویی وا لا دیاری

  آهنگ گوتی دماتو از حشمت الله رجب زاده : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  گوتی د ما تو مه نمیرم یاری
  یار گریتنت منه ون و خـاری

  اکه خدا نکه عزیزم تو بمیری
  کم آوارم بکو بفتم اســـیری

  ه تویارمی هه تو یارمی
  ه تو یارکه وفـــــادارمی

  مترسم آهم بیره دامونت
  خدا نکنه تموم با عمـرت

  اکه خدا نکه عزیزم تو بمیری
  کم آوارم بکو بفتم اسیـــری

  ه تویارمی هه تو یارمی
  ه تو یارکــــه وفا دارمی

  بی وفا یارمه بد بیه حالمه
  سی یکه مالمه بیه پا مال تو

  گریوسم مه خنه سی تو
  لالکسم مه لولکسـی تو

  گوتی د ما تو مه نمیرم یاری
  یار گریتنت منه ون و خـاری

  اکه خدا نکه عزیزم تو بمیری
  کم آوارم بکو بفتم اسیـــری

  آهنگ بار سفر از حشمت الله رجب زاده : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  بستمه بار سفر وا دو چش تر

  ای دلم سی دوسکم ه میزنه پر

  روزگاره روزگاره

  داغ دیریت اشکنا دار مرادم

  دین و دنیانه د سر برد د یارم

  چشا خمارت همه دنیامه

  جا پایا نازت مین چشامه

  دنیانه مه د چش تو مینم

  نون چشاته دنیانه بینم

  مه جو میکنم د داغ دیری

  دل دردومه بردیه سیری

  داغ عشق تو ها و ری سینه

  حونه تونه دی دل بی کینه

  دردت وجونم ار وام بسازی

  دین و دنیامه موری و نازی

  وری بیاتم دسم بییر

  جونمه بسو عشقته نییر

  دسه تو درمونه درد کاری

  اخمته کم کو سی دل آزاری

  دورت بگردم روشنی حونم

  سی زنه منه تو نی بونم

  چشا همه دنیامه

  جا پایا نازت مین چشامه

  دنیانه مه د چش تو مینم

  نون چشاته دنیانه بینم

  آهنگ بوه پیره از حشمت الله رجب زاده : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  بوا پیره یادته که وم گوتی ،،،می تونی رویی و او شیش مغار
  چیه کو ر غیرتی بکش و کوه،،دراری تفنگه د او کلور دار
  وت گوتم ا بوا پیره سیل بکو ،،پرپریکی ها و ری آو میمیره

  ار مه نوام ار تو نویی کی میها ،،پرپریک نه د ری آو بیره
  بوا پیره او تفنگ وشنگ قطار ،،بیل به پوسه هه د او کلور دار

  بوا پیره متل عشقنه بو ،،که همش تیر و تفنگه زنه ایی
  تو بیا و نقش بال پرپریک سیل بکو چنی قشنگه زنه ایی

  تو بیا د نازکی ه دلمو،،، چی آساره پرپریک هوا بکیم
  نیلمو ری آو برکه بمیره،،،پرپریکی که میها رها بکیم

  بوا پیره متلی دواره بو ،،،متلی که گوتنش جنگ نوا
  متلی که بو گل یاس به ،،،متلی که هیچ که دلتنگ نوا

  آهنگ داغ دل از حشمت الله رجب زاده : DOWNLOAD

  شاعر: بابک محمدی

  متن آهنگ :

  چنی جور و چنی اسر چنی غم

  چنی بکشم دی غمم د مردم

  منو داغ دل و شو نووه داری

  منه میکشه و مورم و خاری

  تو روز و شو میگردی د خیالم

  چی بکم اشکنایی پر و بالم

  بیا که بهار دل ری و خزونه

  خور ناری چنی دردم گرونه

  بیا که بهار دل ری و خزونه

  ***

  دوسکگم تش دم نیا

  وا ناز و سیلش وا ناز و سیلش

  دل دوس ار وا مه نی

  و کیه میلش و کیه میلش

  ا دوسه مر نوونی مر نوونی

  خوم سیت حلاکم

  عاشق و درودرو ه سینه چاکم

  ***

  خدا دونه که تونی درمونه مه

  بیا آزی به و لشه بی جون مه

  داره میکشه ای دل آه سردی

  گریتی آسمونم اوره دردی

  چنی جور و چنی اسر چنی غم

  چنی بکشم دی غمم د مردم

  منو داغ دل و شو نووه داری

  منه میکشه و مورم و خاری

  آهنگ قفس از حشمت الله رجب زاده : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  تو بیا مرغ سحر بنگی وراریم بنگی وراریم

  من و تو کنج قفس دل بیقراریم دل بیقراریم

  قفس اوچه که دوس دل دم نیایه

  چش وره دل و تمام که دوس بیایه

  مه پریشو خاطرو آشتفته حالم

  که و دس دوسکم اشکسه بالم

  سرنوشتم رنگ شو طالعم خزونه

  کس خور ناره چنی دردم گرونه آخ گرونه

  کس خور ناره چنی دردم گرونه دردم گرونه

  ار یه روز دوس بخنه وی روزگارم

  روزگارم خوش مووه چی نوبهارم

  تو بیا تو بیا مرغ سحر بنگی وراریم بنگی وراریم

  من و تو کنج قفس دل بیقراریم دل بیقراریم

  قفس اوچه که دوس دل دم نیایه

  چش وره دل و تمام که دوس بیایه

  آهنگ بیقرار از حشمت الله رجب زاده : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  د کجا نه دل بنیم درد گرونه بی حکیمه

  حفه که بری دویر رسم دوسی قدیمه

  شو که مووه تا سحر شو میزنم و شونه دیوار

  د زمینو د زمو غم میواره چی برگ قدار

  غم میواره غم میواره غصه یا دل بی شماره

  مار شون کم ضحاک قپ زئه د خین ا یار…

  که هنی انوه د باره خاک سرزمینت ا یار

  های کجا که هیچ کسی جای تونه سیم پر نمیکه

  هر چی جو میکنم دسم و دسات بر نمیکه

  دس و دست بر نمیکه هیچکه جات پر نمیکه

  چی گرین بیخیال هیسایه د باد و بارو

  هیچ خور ناری د حال بیقراری بیقرار

  غم نشسه د دلم چی کنه برفه کوه الوند

  هر کجا مه عید اوما د نیمه ره پام د گل من

  بیقرارم بیقرارم طاقت دل کنه نارم

  بیقرارم بیقرارم دلی سی ورگشته نارم

  مه و دیریت مایلم نه بی تو دل آروم میره

  دیر و دنیا منمه وقتی یارم د مه دیره

  میزنی وا ناز چشمه همنه جو حراجه

  یا بکش یا بکو چاره درد نا حلاج

  وا تونم یار وا تونم یار بگزر دس د مه وردار

  روبیکا کاکتوس موزیک  تیشرت استقلال
  بر چسب ها :
  نوشته های مشابه

  ثبت دیدگاه

   • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
   • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
   • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.