دانلود آهنگهای سیف‌ الدین آشتیانی

20 اسفند 1402 53245 بازدید 2 نظر

دانلود آهنگهای سیف‌ الدین آشتیانی

آشتیانی - دانلود آهنگهای سیف‌ الدین آشتیانی

 

سیف‌ الدین آشتیانی متواد سال ۱۳۴۳ در خرم‌آباد خوانندهٔ موسیقی لُری است.

لقب  : حنجره طلایی زاگرس

سیف‌الدین آشتیانی 10 سال از دوران نوجوانی و جوانی خود را در شهر اندیمشک گذراند.

او خوانندگی را به طور جدی از سال ۱۳۶۸ آغاز کرد.

وی با استفاده از تجربیات محمد میرزاوندی و کسب دقایق این فن از محضر او، اولین آلبوم موسیقی خود را به نام «سوز سوار» با کمانچه «حسین سالم» روانه بازار نمود.

استاد آشتیانی همچنین عضو شورای اسلامی شهر خرم‌آباد و از اعضای کمیسیون فرهنگی اجتماعی این شورا می باشد . او همچنین کارمند بانک ملی لرستان است .

در مرداد ۱۳۸۶ گروه موسیقی محلی «آساره» به خوانندگی سیف الدین آشتیانی از شهرستان دورود به عنوان گروه برتر جشنواره موسیقی محلی کشور انتخاب شد.

همچنین در شهریور ۱۳۹۶ در دهمین جشنواره موسیقی محلی مناطق زاگرس‌نشین کشور، گروه «بهارباد» به خوانندگی سیف الدین آشتیانی عنوان بهترین گروه را کسب کرد

در زیر گلچین آهنگهای استاد سیف‌ الدین آشتیانی را قرار داده ایم :

 

آهنگ لری آهو خیال سیف‌ الدین آشتیانی  :   DOWNLOAD

متن آهنگ :

اومای وقتی اومای که خیلی دیره

عاشق دیروزت امروز خیلی پیره
اومای وقتی اومای وا زرده خنه

دو همه شور و شوقم هیچی نمنه
اومای وقتی اومای که خیلی دیره

عاشق جو وه سرت میها بمیره
ایقدر زی وه دلم شمشیر کاری

بردمش ت پینه دوز دم بی فراری
ای خاک هه جام بی

ا بووه و حرومت آهو که وحشی افتام د دومت
مه چنی ساده چنی آهو خیالم

تیر دوسی نییمه د پر بالم
و که وا مه خنس وا مه گریوس

مه بیمه وه کموتر او بی وه دالم
اومای وقتی اومای که خیلی دیره

عاشق جو وه سرت میها بمیره
ایقدر زی وه دلم شمشیر کاری

بردمش تی پینه دوز دم بی فراری
وریسیت تا بار کنیم دی ملک دلگیر

دو سینه یا خاک موره یا وطن دیر
و اری هه ا دوسه سروا ننی

اری ولا هه وا خور با مه امشو میا بمیرم
خدا ار تا سحر با ای باوانم عزیزم

 

آهنگ لری نوبهار سیف‌ الدین آشتیانی  :   DOWNLOAD

متن آهنگ :

نو بهار داره میا ریم و سل صحرا

غم د دل بکه و در شادی د ره اوما
چی نسیم نو بهار تو بیا شادم کو

غمت کرده زنجیرم د بن آزادم کو
دلم خوشه وه ینه که تونی بهارم

کول کسونمی تو بیا وه دیارم
دوسکم دل بریه د میلش وه مه نی

قسمتم دی روزگار د بیتر د یه نی
ای بهار تا او بهاری چش انتظارم

بی تو چی زمسون و وا تو بهارم
نو بهار داره میا ریم و سیل صرا

غم د دل بکه وه در شادی د ره اوما

 

آهنگ لری یارم ها میا سیف‌ الدین آشتیانی  :    DOWNLOAD

متن آهنگ :

رتو وا نهاش یارم ها میا

چراغ شویا تارم ها میا
یه اشک شوقه د چش میوارم

د کوه و کمر گل سیش میکارم
کنویا همه بال ور زنه

همه چش وه ره لویا د خنه
آو جارو میکن کیچه وه کیچه

کل کل ریزونه هه چی همیشه
قیمت جونم نازش میکشم

پایاشه مینم د مینه چشم
گوش به وه صدا سازنه

سل کو شور و حال دسه بازنه

 

آهنگ لری انتظار از سیف‌الدین آشتیانی : DOWNLOAD

متن آهنگ :

ار دوسکم بیایه پاشه مینم سر چش

نینم اگر جمالش عالمی میزنم تش
مه سی تو بیقرارم غمت بیه دچارم

تش ونی د جونم هه دی میکه سخونم
آی مونس روزگارم تونی چراغ شو تارم

صفای هر بهارم تونی آهوی مه بزارم
چش وه ره تونه سقا فره دل

مالگه وه مالگه منزل وه منزل
اگر صد سال هنی دی دردمونم

یا ار بوی وه پات میمونم
هه بونه تونه میره ای دل ره دراز دیره

وه دام تو اسیره ای دل بیا که دل میمیره
چش وه ره تونه سقا فره دل

مالگه وه مالگه منزل وه منزل
ار دوسکم بیایه پاشه مینم سر چش

نینم اگر جمالش عالمی میزنم تش

آهنگ لری روز جدایی سیف‌ الدین آشتیانی :    DOWNLOAD

متن آهنگ :

که میره دو خاطرم روز جدایی

زیی تموم بی عمر آشنایی
اشکنای دوسکم پیمون یاری

داد و بیدادم هه د دس بی وفایی
مرغ دل دارم مه سیش بیقرارم

ای قفس لره مه زیتر درآرم
مووم بیری ا فلک درد بی درمو

سخت وه دس آوردمش بردیش آسو
شوم زیه دشت دل شمه دیگنا

باوه جفتت بمیره هونت خراو با
پاشنی وه هر کر تو توم جدایی

ساختن خشت خاک بی وفایی
ا فلک حونت خراو هونم رمنی

پر پیش لونکم د یگ شیونی
آولنای غم وه ما کل بیه ای زم

آو د لیز نوی فلک آو بی د لیزم

واژه ها :

حیز(هیز):بلند
لیز:خانه
شُم:شخم
تیچنی:پراکنده کردی
گَلّا:گاوآهن
پاشنی:افشاندی
کرت:قطعه های زمین که اطراف آنهاجهت آبیاری گودشده باشد

 

آهنگ لری هوار ای یار از سیف‌الدین آشتیانی :     DOWNLOAD

متن آهنگ :

هوار یار دل پریشونم

هوار غم بی میمونم
فلک سیچی خاریمه ونی

لیز و لونمه وه یک شیونی
کوتی د مه یه ولات ونی

هیسایه دیر وم میخنی
سال و سال کونه مووه ای سن و سالم

قافله عمرم ها میره ا مردم مه بیخیالم
فلک افسردم کردیه

چی گل پژمردم کردیه
نوونم که گل چه رنگه

دلم د ای دنیا تنگه
چشام سورن اسر ریزونه

دلم چی زلفی پریشونه
داره شکایت بیشمار

دلم د دس روزگار

 

آهنگ لری طاق پیل سیف‌ الدین آشتیانی : DOWNLOAD

متن آهنگ :

رتیه د یاد دنیا طاق پیل سی دل گرونم

منیه تو تک تنیا چی دل بی هونه مونم
هان کجا او سل سوارو که وه تو کردن گذر

هان کجا او دس برارو که کس ناره دشو خور
طاق پیل طاق دلم چی طاق تو پیترکسه

چی گل پیری که شاخ دس و پایاش اشکسه
طاق و طاقت بن و بنت چی دلم ورو بیه

چش دل وه دیدن چش ترت هرو بیه
میپیچس د زیر طاقت کل شیر زنو

هه که هرازگو میکردن وه درخت گردکو
وه کومی دس بونمت وه کومی د بخاونمت

منج کلوتی میهام د جون دل بلاونمت
هان کجا او سل سوارو که وه تو کردن گذر

هان کجا او دس برارو ک کس ناره دشو خور
چی شکار تیر هرده عزیزم کارم فراره

خی ریزه عر جا میرم عزیزم تورم دیاره
عره نیل بمیرم عزیزم

 

آهنگ لری طفل دل :    DOWNLOAD

متن آهنگ :

که هر دلی چی دلمه نازنین یار تونه

هر کسی که چی خوم عاشقه دونم گرفتار تونه
زیتر بیا که طفل دل رنگ زرد بیمار تونه

درمون درد بی کسیم او زلف تاو دار تونه
مرغ چمن زارم تونی طاووس گلزارم تونی

فرهاد کوهگردت منم شیرین نازارم تونی
کردی هنا او باغ دل افتامه وه خاک سی

چاره بکو ا چاره ساز کس د چی مه بیچاره نی
مجنون صحرای تونم خاک زیر پای تونم

لیلی تونی مه عاشق نرگس شهلای تونم
ا دوسه دل دم ننی دل دت ننیامه داد هه

ار بهای دل دم بنی آخر دنیامه هه
رفیق جم بوویت امشو وه دورم

دو دتو بیکش روهه بکنه قورم
ا دوسه دل دم ننی دل دت ننیامه داد هه

ار بهای دل دم بنی آخر دنیامه هه
رفیق جم بوویت امشو وه دورم

دو دتو بیکش روهه بکنه قورم
زیتر بیا که طفل دل رنگ زرد بیمار تونه

درمون درد بی کسیم او زلف تاو دار تونه

 

 

 

آهنگ لری سیت بیارم :    DOWNLOAD  

متن آهنگ :

سیت بیارم سیت بیارم کاگلی دی هرو

یه قلای سیت بسازم ب ارزه وا صد کرو
اسب سوزه سیت بیارم بونی د ری قلا

سرتا پاش مخمل بیرن زین برگش د طلا
چادره اسپی چرخی دی دما سیت بونم

د برگ گلیا وشی گلونی سیت بونم
د روزی نومت اوردم چی سی تو جم کردم

هر چی بکنم سی تو ا گل وه خدا کمم کردم
هر چی دارم هر چی نارم ا شادوه ری تو

زنه ای دار و ندارم وه خدا کل سی تونه
سازنه خور بکم هفت روز هفت شو سیت دیه

چیت جا سیت بونم بون یه حجله کیه
بونم بون یه حجله کیه

 

آهنگ لری سیت بیارم : DOWNLOAD

متن آهنگ :

سیت بیارم سیت بیارم کاگلی دی هرو / یه قلای سیت بسازم ب ارزه وا صد کرو
اسب سوزه سیت بیارم بونی د ری قلا / سرتا پاش مخمل بیرن زین برگش د طلا
چادره اسپی چرخی دی دما سیت بونم / د برگ گلیا وشی گلونی سیت بونم
د روزی نومت اوردم چی سی تو جم کردم / هر چی بکنم سی تو ا گل وه خدا کمم کردم
هر چی دارم هر چی نارم ا شادوه ری تو/ زنه ای دار و ندارم وه خدا کل سی تونه
سازنه خور بکم هفت روز هفت شو سیت دیه / چیت جا سیت بونم بون یه حجله کیه
بونم بون یه حجله کیه

 

آهنگ لری سیت بیارم از سیف‌الدین آشتیانی : DOWNLOAD

متن آهنگ :

سیت بیارم سیت بیارم کاگلی دی هرو

یه قلای سیت بسازم ب ارزه وا صد کرو
اسب سوزه سیت بیارم بونی د ری قلا

سرتا پاش مخمل بیرن زین برگش د طلا
چادره اسپی چرخی دی دما سیت بونم

د برگ گلیا وشی گلونی سیت بونم
د روزی نومت اوردم چی سی تو جم کردم

هر چی بکنم سی تو ا گل وه خدا کمم کردم
هر چی دارم هر چی نارم ا شادوه ری تو

زنه ای دار و ندارم وه خدا کل سی تونه
سازنه خور بکم هفت روز هفت شو سیت دیه

چیت جا سیت بونم بون یه حجله کیه
بونم بون یه حجله کیه

 

آهنگ لری گلونی استاد سیف‌الدین آشتیانی :    DOWNLOAD

متن آهنگ :

میترسم د روزگاری کس نونی گلونی

هه نومه دشو بمونه شیر زنون سرونی
میترسم که دیک و پشم و ماشته یا که رنگ رنگی

یه روزی بون فراموش چی کت چی گلونی
میترسم هیچکه نپوشه ستره که رنگ و رنگ

شنگ قطار و شال نونه کر لر د روز جنگ
میترسم بوئه جو درمو کولکه یاکه پر د دو

چزنک رغون کپوسی مو بوئه آرزو
میدوختن وقی کلنجه دو پیلا نقره قدیم

درمون درد دلم بی ریشه که دار ملیم
نه کلنجه نه ملیم نه پیل نقره گوشه دار

کس نمینه مشکه هرازگو بکه وه قی مالار
میترسم زی بمیرم کس جام نمونه

اری ناکسی حونه مونم بکه نشونه

 

 

آهنگ لری گلونی : DOWNLOAD

متن آهنگ :

میترسم د روزگاری کس نونی گلونی

هه نومه دشو بمونه شیر زنون سرونی
میترسم که دیک و پشم و ماشته یا که رنگ رنگی

یه روزی بون فراموش چی کت چی گلونی
میترسم هیچکه نپوشه ستره که رنگ و رنگ

شنگ قطار و شال نونه کر لر د روز جنگ
میترسم بوئه جو درمو کولکه یاکه پر د دو

چزنک رغون کپوسی مو بوئه آرزو
میدوختن وقی کلنجه دو پیلا نقره قدیم

درمون درد دلم بی ریشه که دار ملیم
نه کلنجه نه ملیم نه پیل نقره گوشه دار

کس نمینه مشکه هرازگو بکه وه قی مالار
میترسم زی بمیرم کس جام نمونه

اری ناکسی حونه مونم بکه نشونه

 

 

آهنگ لری سیف‌الدین آشتیانی به نام چش تر :   DOWNLOAD

متن آهنگ :

کسی درد منه باور نمیکه

منه سوخته دله وا سر نمیکه
نه دوسی و نه دشمنی نه هم براری

سی درد بی کسیم چش تر نمیکه
ولم کو تا وه درد خوم بمیرم

بیمه آرزو تو کام بمیرم
توکه وا اسر چش مه غریوی

ولم کو راحت آروم بمیرم
مه لیوه عاشق شگرد عشقم

منه باد خزو غارت نکرده وه رنگم کم بخن رنگ زرد عشقم
ولم کو تا وه درد خوم بمیرم

نیمه آرزو تو کام بمیرم
توکه وا اسر چش مه غریوی

ولم کو راحت آروم بمیرم
تش عشقت چنو سوخته درینم

که وا ناله شو روز ها میشینم
مه هر چی مووم باور نمیکی

سلی کو وه دو چش پر د خینم

 

 

آهنگ کومی چشه از سیف‌الدین آشتیانی :   DOWNLOAD

متن آهنگ :

کومی چشه که بینت ئو وه گوش دل نیارت
کوم دله طاقت بیاره ئو وه خاطر نسپارت
قشنگی هر چی که داشته دِ چشیا تو جا نیایه
رِنگینی تونه مینه کمی یاش، یادش میایه
تو چنو خوئی که خوئی پاشه مینیه وه جا پایات
شرآو کئنه چنی ساله مسی هاس میکه دِ حرفیات
تو چنو پاکی که پاکی سر وه درگات می سپاره
چشمه سی روشنایی آوِش د زِلالت می گواره
لو وه خنت تائی تائی افتو دما بارونه
نارِ گونات رازِ گنج گم بیه انارِسونه
تئول انوت، تنگ اخم وا کَمونیا انتظارِش
مگَر آرِشی بیایَه وا کنه گرِه دِ کارِش

 

آهنگ لری راز انار با صدای سیف‌الدین آشتیانی : DOWNLOAD

متن آهنگ :

کشتمه کردمه پیر
ای همه درد دلگیر
گوش به و نالیام یار
مه موحونم تو بشمار

أنارستون بی چشمه میکشم آخرش یار
بهار و بی رنگو رشمه د جو کردمه بیزار

کیچیا تنگ و بن بَس
هنایا بـــــی هـنارَس

أنارستون بی چشمه
بهار و بی رنگو رشمه
میکشم آخرش یار
د جو کردمه بیزار

نساراکه بی افتاو میکشم آخرش یار
هوایاکه بی واکاو دِ جو کردمه بیزار

أخم کشسه پَردیا
سلام سرد همسا

أنارسون بی چشمه
بهار و بی رنگو رشمه
میکشم آخرش یار
د جو کردمه بیزار

کُشتمه کِردمه پیر
ای همه درد دلگیر

نمیله بیرم آرِم
دردیا روزگارِم

غم ایوارگنیا میکشم آخرش یار
دلتنگی جونیا دِ جو کرمه بیزار

پاشمه سرد حونیام
سنگینی کِز شونیام

غم ایوارگنیام
دلتنگی جونیام
میکشم آخرش یار

آهنگ کوچکله شیرازی از سیف‌الدین آشتیانی : DOWNLOAD

متن آهنگ :

کوچکله شیرازی رنگ زعفرانی
چشیات دلگیرن چیروز بارونی

کوچکله شیرازی دلت غمباره
روزگار و کومت چی ژر ماره

ا دختر تو چته که رنگ ریت زرده
دلت پر د خینه هناست سرده

ها در سر چارا گل میفروشی
آخ مر تو جومه گرمی ناری بپوشی

بمیرم سی تژگا بی تش تاوت
سی عرق شرمی که ها د ری بووت

ا دختر تو چته غمت سنگینه
دلت پره اما پایات پتینه

دختر نگریوی که ه چنینه
رسم روزگارو تل و شیرینه

تو بخن تا دنیا و ریت بخنه
ای دنیا و یه جور وا کَس نمنه

آهنگ لری اسیر وفا از سیف‌الدین آشتیانی : DOWNLOAD

متن آهنگ :

یواش پا بنی خاک پاته دلم
همش گوش و در سی هناته دلم

یواش پا بنی نازک نشکیه
هوادارته آشناته دلم

بکش تش بزه خاکش بِوِ آو
اسیر وفاته دلم اسیر وفاته دلم

تو اسپی پر بال پروازمی
کجا ها روی پا و پاته دلم

دعا میکم میگریوم هنی
رفیق قدیم دعات دلم

آهنگ لری دوس دیری از سیف‌ الدین آشتیانی : DOWNLOAD

متن آهنگ :

دلم سی دوس دیری بیقراره
شو و روزم تمومی انتظاره

کسی احوالمه هرگز نپرسی
لبم چی گیس دلبر بیشماره

کیان آشنایی کرده پیرم
چی یه کوگی مه د دامت اسیرم

دعا میکم که تا زیتر بمیرم
که دونم درد دیری چاره ناره

امید زندگیونیم تونی تو
گل باغ جونیمه تونی تو

اسای دس پیری مه تونی تو
د عشقت ار بمیرم افتخاره

جفا کردی د مهرت کم نکردم
دنونم ری جگر بی خی میحردم

بیا سل کو گری وی رنگ زردم
هنام کو د رخسارم دیاره

چشاکم د فراقت پر د خینه
زنه ی بی تو خدا دونه غمینه

خیال کردی که روز آخرینه
گره وا کو د کارم ا گلاره

آهنگ لری آس و پاس از سیف‌الدین آشتیانی : DOWNLOAD

متن آهنگ :

داد و ا بیداد ا عشقته

ای دل آس و پاس مه

برده دو چش مس تو

دین و دل حواس مه

گشتم د گلزار و چمن

باغ و کوه و دمن

ناره گلی یا سنبلی

بوی گل …مه

بره هوای عشقته

ای آسمونه چش مه

بی تو نمینه هیچکسی

ای چش چی هناسمه

مه سر مینم و سر نات

هر روز و شو و خاک پات

تا که کمون برم تو

حل کرده قد راسمه

جز حرف تو نمیشنووه

گوش مه هیچ حرفی هنی

ها د گوش مه ای حرف تو

غم نمیا د راس مه

آهنگ چمت از سیف‌الدین آشتیانی : DOWNLOAD

متن آهنگ :

روزگاره بادی بوره

یه رو خوشی یه رو جوره

سیلِ چشه دلِ موره

خنه اش خوئه حرفش زوره

بادی بورت بادی بورت بادی بورت

و تش کشیه جونمه بلیز گور چشیات

تو تو مینه چومت وی تش ظلم گرونه دسیات

مه منمه ئو یه دله که خوشه وا خیال تو

تو که رتی خواوم رته د چشیامه شویا تا صو

یردیمو و بِختیم وا دست دم نزمو و دل کشیم

ای اسیاو دور موحوره تموم موئه تاله رشیم

وا خنه موئه پاک بکی غم دلی نم چشه

گل بویی و گل بشنویی د پا تژگاه کمِ تشه

آهنگ هنام کو از سیف‌الدین آشتیانی : DOWNLOAD

متن آهنگ :

تموم زنیم ناز چشاته د گوشه جونمو تنگ صداته

و چی دل خوش بکم وقتی تو نیسی دلم دلتنگ او لووه خناته

پریزادی شکارم کرده امشو دل تریه د بارک کرده امشو

دل تیره د نالونه شوو روز اسیر و بیقرارم کرده امشو

بیا بشی وتم دردم دوا کو نازار یگل هنی نومم هنا کو

بیا که دردم وا او لووه خنه سل وا دما کو

آهنگ ناز چشات از سیف‌الدین آشتیانی : DOWNLOAD

متن آهنگ :

یه مال شووه یا شعله چشات

باد بهاره یا ناز دسیات

بیت نیم روز کل ها د چشات

حافظ اسیره د بن زلفات

هم های د خواوم هم د خیالم

دی غریوسو بپرس احوالم

سر خوش خوشی دل خوشیاتم

دل تنگ تنگی دلتنگیاتم

چی دار آسو برزه انتظار

تا روز مرده ه و تماتم

هم های د خواوم هم د خیالم

دی غریوسو بپرس احوالم

و تور پایا آزم کپسه

بن قرارم د یک رمسه

وا لرزه هولت شویا خیالت

طاق طاقت دلم چمسه

هم های د خواوم هم د خیالم

دی غریوسو بپرس احوالم

خووه دلگرمی جاودونه بای

شویا انومه لیز و لون بای

چه خو بی واردت بووم بخنم

دلگرمی عشقه بی بهونه بای

هم های د خواوم هم د خیالم

دی غریوسو بپرس احوالم

آهنگ زمین تو دار (تب دار) از سیف‌الدین آشتیانی : DOWNLOAD

شاعر :غلام سبزعلی
کمانچه :امیر نوروزی
سورنا: میلاد جمشدی
سه تار: وحید اسدیان
رکورد میکس مسترینگ استودیو .مدرن
تنظیم -پیانو – عود , دهل :شهاب عباسی

متن آهنگ :

سال حشک سال سال بی بهار
اور بی بارو زمین تو دار
ملک ایرون شیرون غم دار
سواراش بی اسب اسبش بی سوار
نه ساز چوپی نه بنگ شادی
حونیا ویرو اسمش آبادی
چش اسروار دلهره میکه
خاک تو داره پاشوره میکه
سر گنجی و سر داو گرین
نمرده اما د قور سردی

آهنگ لری ساربون از سیف‌ الدین آشتیانی : DOWNLOAD

متن آهنگ :

ساربونه و کجا مُوری ستینم
دوسکه بالابُلن تلمیت نشینم

بی خَوَر دین و دلم برده و تاراج
وکه عشقش چی اجل هی د کمینم

سرد سرما و زمسو یخ بنونه
نتونم بوفتم و ره نه بنشینم

برفکه گلیج گلیج داره مواره
ساربون رحم بکو وی پا پتینم

بار الهی خوت دونی دِ تووِ عشقش های
برف دنیان آوو میکه تش درینم های

قاصدی خبر کنید دو مال هاری
سیش بیارید شنگ قطار و اسب و زینم

خاکه توز بونه و ره چی بایَ لیله
پیغومم بوره سی دوسکه نازنینم

وش بووه زیتر بیا جو بی غنیوم
بی کسو بی مونس و بی همنشینم

آهنگ لری بزران از سیف‌الدین آشتیانی : DOWNLOAD

متن آهنگ :

گواله لیسکه همنشین سنگه
کویاگه همراز دلگه تنگه

بزران بزاران مالیل باراکه
کویه که د خوشی منا نناته

تملیه پرچی باز شکاره
شوویله خیال بیت و ماله

بزران بزران مه تنیا دیمه
دمایا خوشی دی ارا کیمه

ورکرده باد شمال عزیزم سی دیین تو
میگواره وام هنا ولا کو و سر کو

اری نل بمیرم

برف دیری نشسته و یار بیمار
بووکم لوت بکش و آو

دالکه دالکه چی پار پیرال

شویلی هر شو نمو نولمه
دو دنگی هام دنگ سرای جونمه

بزرا بزران بیلا بزره
دنیا و بیلل آگر بگری

آهنگ لری تش کینه از سیف‌ الدین آشتیانی : DOWNLOAD

متن آهنگ :

قی افتا و او آبادی دو پشت حونه

اری تش کینه گر گریت و لیز و لونه

اری رت د یادت باز بیت دونه دونه

منه ری دسه بارو لش برارم

اری بمیرم سیت

دالکه دل بیقرارم اری چی بکه وات

زخمیا که بیشمارت

خی نشس دو ماه چش خوارونم

اری نکه روون د جا خی وا دشمنونم

ای رخت دیریت دوختنه سی دودمونم

تش افتا و سر لش دل و سر دل

اری دس گیرونیا میزنن گل و سر گل

ای ری و بیلکو کنجه سینه خرمنیاکن

آهنگ اشتران کوه از سیف‌الدین آشتیانی : DOWNLOAD

متن آهنگ :

اشتران كوه  اشتران كوه وا كو بغل سی شيران جنگی

خوش اوما يت د بختياری ای  ايل  جنگی

زی گلال ور او گلال ک   گرم سازِت ميا

ای آقام د غم درار ك عروست داره ميا

رمو دير  رمو دير رمو دير ناهموار

د بالايي کر دوما همه مو چارپار سوار

كل زِنون كل ب زِنيد سی شيرون جنگی

دل يارو درد گرت سی ناله ی تفنگی

هـ برار جو تا بيه هـ روزگار هـ چنينه

جا پاييز و جا زمستون هميشه بهار نشنيه

هـ برار جو هـ برار جو جون من قربان تو

كی ميايه روز شادی روز پيروزی تو

آهنگ شاپر دسمال از سیف‌الدین آشتیانی : DOWNLOAD

متن آهنگ :

شوق بازیه شور هننه..دس به و دسم که جا مننه

خو بزنیتو کل و سر کل
تا که نمونه هنویا د دل

پرم دهل شاپر دسمال
مدونه بازی افتایه و بال

خو بزنیتو کل و سر کل
تا که نمونه هنویا د دل

شوق دسمال دسه بازنه
تش ون د سینه ساز سازنه

وا شونه شکی دوپا و سه پا
سرچوپی رم کرد چی کل کلما

خو بزنیتو کل و سر کل
تا که نمونه هنویا د دل

آهنگ نوئه دار از سیف‌الدین آشتیانی : DOWNLOAD

متن آهنگ :

ونمه ور گالت عشق او چش کالت
بیمه شوگرد تنیا کیچه کیچه خیالت
نه زنگ ایل باریا نه رنگ نوبهاریا
بی تو دلگرمی ناره چی یخ پا نصاریا
ای بارو تا بارو سالیا بی بهار
منمه سر ریا ه چنو نوئه دار
منم دل دردو تونو چش چی آهو
گریته آز پایا رم آسو و آسو
انو تش ون د جونم وقتی دردمه دونم
میشینم ری وری دل بیت زخم موهونم

آهنگ چی بهار از سیف‌ الدین آشتیانی : DOWNLOAD

متن آهنگ :

بهار نشسته و زمی چی نو عروسی..و زیه خیمه سبزشه د جا زمسو

جومه اسبیشه اسپیکو د ور میکنه
چشمه د سینه یخسو داره میخنه

همیشه تونه بزنه باد بهاری
بخنی دل منه د غم دراری

تو چی بهاری تو چی بهاری

زره ایل و بار ها میا د پا نساریا
شخ شاخ کل پیچسه سی نم باریا

شور بلبل رسس و تاوج د شوق یارو
چوپی گل نیایه و زمی د شوق بارو

همیشه تونه بزنه باد بهاری
بخنی دل منه د غم دراری

تو چی بهاری تو چی بهاری

تفریح زنه د ریا ناز و سر کویا
راز بهشته روزگار د سر سویار

سی کو کمر موحونه کوگ نصاری
د باغ بوسو پیچسه دنگ قناری

همیشه تونه بزنه باد بهاری
بخنی دل منه د غم دراری

تو چی بهاری تو چی بهاری

آهنگ یاغی چش مست از سیف‌الدین آشتیانی : DOWNLOAD

متن آهنگ :

ا نازنین و نازار بی رحمی و دل آزار

سودای گریت دل و دین قطی ونی د بازار

ا یاغی چش مسم دینن بردئی د دسم

دین و دل بردی کردیه بت پرسم

وا یه اشاره چش دنیانه میزنی تش

چی یاغیونه سرکش لش مونی و سر لش

ا یاغی چش مسم دینن بردئی د دسم

دین و دل بردی کردیه بت پرسم

سیلت قاتل جونه سرکرده رزنونه

با بال چش میشونی دونم غارت برونه

ا یاغی چش مسم دینن بردئی د دسم

دین و دل بردی کردیه بت پرسم

وا ای سر و سرونی سر و دنیا شونی

وا کار و کردار خود سیل میکی و میخنی

ا یاغی چش مسم دینن بردئی د دسم

دین و دل بردی کردیه بت پرسم

آهنگ چی الو از سیف‌الدین آشتیانی : DOWNLOAD

شعر: رمضان پرورده

متن آهنگ :

چی اِلوچنگ میزنم دوکَمَرِغار
جای چنگم نی دیارهی میزنم زار

دوهلوره غم بی یِم غم می جُمَنِم
تاحاستِم بُفتِم وِرَه غم می گِلَنِم

غم اُماداوار زِیَه وِدَشتِ جونِم
تش وَنَه دودَرین کِه بی حونِمونِم

آهنگ زخم پلنگ از سیف‌ الدین آشتیانی : DOWNLOAD

شاعر : رمضان پرورده

متن آهنگ :

دردِکَم دردِبی دَرمو زخمِکَم زخم پلنگه
ای حکیمی جونمورِم مردلت مُشتی دِسنگه

شوکه موئه کیرِه تشم تومیا وچارسِخونم
روزکه موئه بیقراره ایٖ دلِ بی حوِنِمونم

اَردِلیمِه غم بیایه بزِنه ریشه دِجونم
وادَمِ تیشه یِ عشقت میزِنِم ریشَه شِ مونِم

اَرنهای وامِه بمونی دل موئه مجنونِ دورو
اوسِنَه سی دی یِنِ توسربَنیَه کوه وبیابو

آهنگ ساربون از سیف‌ الدین آشتیانی : DOWNLOAD

شعر: رمضان پرورده

متن آهنگ :

سارِوُنه وِکُجامُوری سِتینِم
دوسِکَه بالابُلِن تَلمیت نِشینِم

بی خَوَردین ودِلِم بُـــــردَه وِتـــاراج
وه که عِشقِش چی اَجل هی دِکمینِم

سَردوســـرماوزِمِسویخ بَنونه
نه تونم بوفتم وِرَه نه بَنِشینِم

بَرفکِه گُلیچ گُلیچ دارَه میوارَه
سارِبونی رحم بَکووی پاپَتینِم

بارالهاخوددونی دِتُوِ عِشقِش
برفِ دُنیان آوْمیکَه تَشِ دَرینِم

قاصدی خَوَرکِنیددومالِ هاری
سیش بیاریدشَنگ قِطارواسب وزینِم

خاک وتوزبونه وِرَه چی بای لیله
پیغومِم بوره سی دوسکِه نازِنینِم

وِش بوئه زیتِربیا جـــو بی غَنیوِم
بیکس وبی مونس وبی هُمنُشینِم

آهنگ گل باغی از سیف‌ الدین آشتیانی : DOWNLOAD

شعر: رمضان پرورده

متن آهنگ :

واتوچی تیرم بی توکمونم
مَرواخیالت زنه بمونم
باز شکاری دوکَمَرِ غار
بیمَه اسیرت چی کوگِ کوسار
مرغِ دِلِ مِه دوکنجِ سینه
هی چَش وِرَه تَه تونِ بِئینَه
توچلچراغی سی شوِتارم
بی توزِمِسو واتو بهارم
اِگُلِ باغی سیت بیمَه یاغی
مِه سی توداغم توسی کی داغی
شَلِ شَکَتِم آزدِ پایام نی
خَنَه چی اوسِه کنجِ لویام نی
لغات :
کمرغار: کوه صعب العبور
یاغی:ازدنیا بریده
شکت:نهایت خستگی
شَل:لَنگ
آز: توان،نیرو
اوسِه:آن زمان

آهنگ نازنین از سیف‌ الدین آشتیانی : DOWNLOAD

متن آهنگ :

که هـــــر دلی چـــــی دلمه که نازنین یار تونه
هرکس که چی خوم عاشقه دونم گرفتار تونه

زیتر بیا که طفل دل رنگ زرد بیمار تونه
درمون درد بی کسیم او زلف تاو دار تونه

مرغ چمن زارم تونی طاووس گلزارم تونی
فرهاد کو گردت منم شیرین نازارم تونی

کردی هلارو باغ دل افتامه وی خاک سی
چاره بکو ا چاره ساز کس چی مه ده بیچاره نی

مجنون صحرای تونم خاک زیر پای تونم
لیلی تونی مه عاشق نرگس شهلای تونم

ا دوسه دل دم ننی دل دت ننیامه داد هه
ار باهای دل دم بنی آخر دنیامه هه

رفیق جم بووت امشو و دورم…
دو دتو بیکش رووه بکنه قورم

زیتر بیا که طفل دل رنگ زرد بیمار تونه
درمون درد بی کسیم او زلف تاو دار تونه

آهنگ بهار از سیف‌ الدین آشتیانی : DOWNLOAD

شعر:رمضان پرورده

متن آهنگ :

بهار وا قافله گل خیمه زیه و هرجا
قشنگ ورنگ وِرنگه بوسون وباغ وصحرا

ایدِل تونَشی تنیا
وِری ریمووِ صحرا

وِریساناله بلبل دِشوقِ دی یِنِ گل
نِشس دوکیچه باغیااوبونگِ گرمِ بلبل

دِگوشِ گُل مُحونه مَتَلِ عاشقینِه
که تاوایَک بَچَشَن شیرینی زِنِه ئینِه

شونه شَکی میوازَن جومه سُرخیاکِه صحرا
دوپاسه پا میوازن دَسَه کُلِنجَه زردیا

جومه آوی گِرِتَه سرچوپی اِسبی پوشیا
خم وچَمی میکه سیت وِرسمِ سنگی سما

دَسِتِه بی وِدَسِم وِرسمِ گُل بَوازیم
کَپَرِ عشقِ پاکی وایَکتِری بَسازیم

آهنگ قافله گل از سیف‌ الدین آشتیانی : DOWNLOAD

شعر:رمضان پرورده

متن آهنگ :

اَردوسِکَم بیایه پاشِ مینِم سَرِچَش
نینِم اگرجمالش عالمی میزِنم تَش

مِه سی تو بیقرارم
غمــــِت بیه دُچارم

تشی وَنــی دِجونِم
هِ دی میکه سِخونِم

آه

مونِسِ روزگارم تونی چراغِ شـُوِ تارم
صفایِ هربهارم تونی آهویِ مَرغزارم

چش وِرَه تونَن صــدقافله دل
مالگَه وِ مالگَه منزل وِ منزل

اگرصدسال هَنی دیردِت بـَمونِم
وِیادم اَربوئی وِپات می مــونِم

آه۰۰۰۰۰۰۰۰۰

هِ بونَه تونِ میره ایٖ دل ره کَت درازودیره
وِدامِ تواَسیره ایٖ دل بیاکـــه دل میمیرَه

آهنگ دآر پیر از سیف‌ الدین آشتیانی : DOWNLOAD

شعر:رمضان پرورده

متن آهنگ :

عشقت چی دآر پیری پا زیه دِ زِمینم
ریشه دُونه عشقت دِ گوشت و پوس و خینم

او سیل چَش مَست بُرده دِ دل قرارم
دَرمو بَکو عزیزم ای دَرد انتظارم

چی سُوزسیل بِرمِ تو وِ سینه آســــمونم
او خال سی کُنج لویات تَشی وَنه دِ جونم

حونِه دِلم تاریک چی شویا دیر وُ درازت
پَرده دِ ریت بَزه وا لا بینم جَمال نازت

اِ دوسه های وه کجا؟لیوه بیمَه سیت
سوختمه ده داغ تو؛خوشحال یکی دیت

سیل چَشیات کُشتمه کمتر سیلم کو
بال چَش بَزه وه یک وا دل سیلِم کو

چی سُوزسیل بِرمِ تو وِ سینه آســــمونم
او خال سی کُنج لویات تَشی وَنه دِ جونم

حونِه دِلم تاریک چی شویا دیر وُ درازت
پَرده دِ ریت بَزه وا لا بینم جَمال نازت

عشقت چی دآر پیری پا زیه دِ زِمینم
ریشه دُونه عشقت دِ گوشت و پوس و خینم

او سیل چَش مَست بُرده دِ دل قرارم
دَرمو بَکو عزیزم ای دَرد انتظارم

آهنگ سیلت از سیف‌ الدین آشتیانی : DOWNLOAD

شعر: ایرج رحمانپور

متن آهنگ :

مه دَرمَنه و دِل بی کِش
دِ ویر بُردمَه آسایش
(منِ درمانده دل خاموش
ز خاطر برده ام آسایش)

وا سِیلت برفِ دل وا رَت
افتا وا جُو دلِ شَکَت
(با نگاهت برف دل ذوب شده
و جانی افتاد به دل خسته)

وِ سیلت کِردِمه عادت
بیمه دائولِ وَر حونَت
(به نگاهت کرده ام عادت
شده ام مترسک در خونت)

دِئٌو چَشه مَسِتِه وِردار
بَوار وِ دشتِ بی گلزار
(دو چشمان مستت را بردار
و ببار بر دشت بی گلزار)

بی سیلت سال بی بارو
بی سیلت زنه ئی زِندو
(بدون نگاهت سالی بدون باران
(بی نگاهت زندگی زندون)

وا سیلت آسمونم قِنج
زِمینم ئو زِمونم قنج
(با نگاهت آسمانم زیباتر شده
و زمین و زمانم زیباتر)

وا سیلت روزگارم خوش
پائیزم ئو بهارم خوش
(با نگاهت روزگار خوش
پائیزم و بهارم خوشتر)

وا سیلت سِوزم و سَر بَرز
بی سیلت چی هَریزِمَرز
(بانگاهت سر سبز و برافراشته ام
و بی نگاهت چون علفی هرزم)

بی سیلت دارِسو بیمار
زنه ئی تَل و بی تیمار
(بدون نگاهت جنگل بیمار
زندگی تلخ و بی تیمار)

دِئٌو چَشه مَسِتِه وِردار
بَوار وِ دشتِ بی گلزار
(دو چشم مستت را بردار
و ببار بر دشت بی گلزار)

بی سیلت زنه ئی زِندو
بی سیلت سال بی بارو
(بدون نگاهت سالی بدون باران
(بی نگاهت زندگی زندون)

واسیلت شِعر تَر دارِم
هزار سودا وِ سر دارم
(با نگاهت شعر تازه دارم و
هزار سودا به سر دارم)

وا سیلت دفترم وازه
پُـــــره دِ بیتیا تازَه
(از نگاهت دفتر شعرم باز و
مملو از بیت های تازه)

خوشی مِه زیر و ری نَکو
نَفــــسِه شعرمِه نَئسُو
(خوشی هایم رو زیر و رو نکن
نَفسِ شعرم را ز من مستان)

وِ سیـــلت کِردِمه عادت
وا سیلت برف دل وا رَت
(به نگاهت کرده عادت
(با نگاهت برف دل وا رفت)

آهنگ ا دوسه از سیف‌ الدین آشتیانی : DOWNLOAD

متن آهنگ :

ا دوسه های و کجا لیوه بیمه سیت لیوه بیمه سیت

هه سوختمه د داخ تو عه خوشال و یکی دیت

سیل چشیات کشتمه کمتر سیلم کو عه

بال چش بزن و یک وا دل سیلم کو

ا دوسه های و کجا لیوه بیمه سیت لیوه بیمه سیت

هه سوختمه د داخ تو عه خوشال و یکی دیت

آهنگ خواو بارو از سیف‌ الدین آشتیانی : DOWNLOAD

متن آهنگ :

ا چش سیاه مکِری دِ ماه نو بیتری

دسِت بنی و دَسِم چی اوسِنو زیتری

دل نمیی و دلم دس نمیی و دسم کوه نِ د جا میکنم تا و تو برسم

هه ناز میکی ، نوز میکی، موفتی وا باد توز میکی

لویام میان د باخته وقتی غیظ و قوز میکی

تو چی اور بهاری سوز و شوخ و نو رسی

تور بارونه بيری و چشیا مه میرسی

آهنگ ژاری از سیف‌ الدین آشتیانی : DOWNLOAD

متن آهنگ :

هالو گنم خّره ار گنم گرونه

اور تنگ آسمان اور بی بارانه

چق چق اسیاو لو آو میا د او دیر

گز بریه د هوا چش لوینه پیر

لوینه شل و شکت چن برده خاوش

افتاوه د لرسه بعد اسیاوش

افتاوه د لرسه بعد اسیاوش

چی بکیم چی نکنیم دی دورونه نامرد

کس و کس نی دی ولات دلیا بینه و برد

ژاری و دس پتی کردمان د یک دیر

ده نفر جون میکنیم تا یکی بو سیر

نه بارونی میواره نه آو د گلاله

نه گنم نه گل درو سال حشکه ساله

دس جور ناکسو شیونیه د کارم

چی زالی ها موهرن خین لش و لارم

هالو گنم خّره ار گنم گرونه

شادی و عشق و امید چاره دردمونه


بر چسب ها :
نوشته های مشابه
دیدگاه ها
2 دیدگاه برای “دانلود آهنگهای سیف‌ الدین آشتیانی”
  1. واقعآ لوری را زنده کردی متشکرم آهنگی را که برای کودکان کار خوندی؟ ترکوند

  2. سلام وقت بخیر . ممنون بسیار عالی . سگین و رنگین بین .مه که حال کردم ناز نفست . باز هم دود از کنده بلند میشه

ثبت دیدگاه

    • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
    • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.