دانلود گلچین آهنگها برای شهر اصفهان

29 آبان 1400 6145 بازدید بدون نظر

دانلود گلچین آهنگها برای شهر اصفهان

دانلود گلچین آهنگها برای شهر اصفهان با لینک مستقیم

.jpg - دانلود گلچین آهنگها برای شهر اصفهان

اصفهان یکی از شهرهای بزرگ و تاریخی ایران و مرکز استان اصفهان است . در این پست گلچین آهنگها برای شهر اصفهان و در وصف این شهر زیبا را در این پست کاکتوس موزیک قرار داده ایم :

آهنگ محصول شهر اصفهان از مرتضی احمدی : DOWNLOAD

متن آهنگ :

ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺷﻬﺮ ﺍﺻﻔﻬﻮﻥ خربیزه ﻫاﯼ ﮔﺮﮔاﺑﺲ
ﺍﮔﺮ ﻧﺨﻮﺭﺩﻩ ﺍﯼ ﺑﺨﻮﺭ ﺑﺒیﻦ ﭼﻪ ﺗﺮﺩ ﻭ ﭘﺮ ﺁﺑِﺲ
ﻗﻨﺪ ﭼیِﺲ ، ﻋﺴﻞ ﭼیﺲ ، ﺷﮑﺮ ﭼیﺲ ﻗﻨﺪ ﻧاﺑﺲ
ﺷﻬﺮﺕ ﺍﻭﻥ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺟﻬاﻥ ﺭﺍﺳﺖ ﺭﺍﺳﺘی ﻣﺜﻞ ﺁﻓﺘاﺑﺲ
ﻧﻮکﺮ ﺣﻠﻘﻪ ﮔﻮﺵ ﺍﻭ ﺑﻮﺩ ﺷﮑﺮ ﺗﻐاﺭﻫا.
ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺷﻬﺮ ﺍﺻﻔﻬﻮﻥ ﻧﻘﺮﻩ ﻭ ﺧاﺗﻢ کاﺭﯾﺲ
ﭘﺮﺩﻩ ﻗﻠﻤﮑاﺭﺍﯼ ﺍﻭﻥ ﻣﻨاﻓﻌﺶ ﺳﺮﺷاﺭﯾﺲ
کاﺭ ﺩﻫاﺗی ﻫاﯼ ﺍﻭﻥ ﮔاﻭﺩﺍﺭﯼ ﮔﻠﻪ ﺩﺍﺭﯾﺲ
ﻟِﻨﺠﻮﻥ ﺍﻭﻥ ﺑﺮﻧﺞ ﺩﺍﺭﻩ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺩﺭ ﺑﻮﺟاﺭﯾﺲ
ﺑﻮﺟاﺭ ﻟﻨﺠﻮﻥ ﺷﻨیﺪﯼ ﺗﻮ ﺣﺮﻑ ﺑﭽﻪ ﺑاﺭ ﻫا.
ﭼﻠﻮکﺒاﺏ ﻣﺶ ﺭﺣیﻢ ﺣﻘیﻘﺘاً ﺧﻮﺭﺩﻧیﺲ

ﺑاﯾﺪ ﺑﺮﯼ ﺑﻠﻤﺒﻮﻧی ﺗا کﻪ ﺑﻔﻬﻤی ﭼی ﭼیﺲ
ﻣﺄﻣﻮﺭ ﺍﻧﺘﻈاﻣاﺗﺶ ﺷیﺮﻩ ﺍﯼ ﻣﺮﺩﻧیﺲ
کاﺭ ﻣﻨاﺭ ﺟﻨﺒﻮﻥ ﺍﻭﻥ ﺭﻓﺘﻨی ﺑﺮﮔﺸﺘﻨیﺲ
کﺮﺩﻩ ﺯ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﺵ ﺳﻔیﺪ ﺭﻭﯼ ﻫﻤﻪ ﻣﻨاﺭ ﻫا.
ﺣﻤﻮﻡ ﺷیﺦ ﻭ ﭼاﺭﺳﻮ ﻭ ﻣیﺪﻭﻥ کﻬﻨﻪ ﺍﻡ ﯾاﺩﺱ
ﺩﺭ ﻋاﻟی ﻗاﭘﻮ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺻﻮﺕ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﻓﺮﺍﺩﺱ
ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺗﺨﺖ ﻓﻮﻻﺩﻡ ﻣﺪﻓﻦ ﻣیﺮﺩﺍﻣاﺩﺱ

ﻣﺴﺠﺪ ﺟﻤﻌﻪ ﻣﺪﻓﻦ ﻣﺠﻠسی ﭘیﺮ ﺍﺳﺘاﺩﺱ
ﻫﺴﺖ ﻣﺰﺍﺭ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺳﺮﺩﺍﺭ ﺑﺨﺘیاﺭ ﻫا.
ﺧاﭼیﮏ ﺑﻮﺩ ﻧاﻡ ﯾﮑی ﺍﺯ ﺗﭙﻪ ﻫاﯼ ﺍﺻﻔﻬﻮﻥ
ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﺍﺯ ﺑاﻻﯼ ﺍﻭﻥ ﺷﻬﺮ ﻭ ﺩﻩ ﻫاﯼ ﺍﺻﻔﻬﻮﻥ
ﮔیﻼساشو ﻧﺨﻮﺭﺩﻩ ﺍﯼ ﺑﻪ ﺯ ﺑﻪ ﻫاﯼ ﺍﺻﻔﻬﻮﻥ
ﺭﺍﺱ ﺭﺍﺳﺘی قیمت ﻃﻼﺱ ﺍﻭﻥ میوه ﻫاﯼ ﺍﺻﻔﻬﻮﻥ
ﺻیﻔی ﺍﻭﻥ ﺑاﺩﻣﺠﻮﻧﻪ ﺑا کﺪﻭ ﻭ ﺧیاﺭ ﻫا.
ﻣﺴﺠﺪ ﺷیﺦ لطف ﺍﻟﻠﻪ ﻣﻌﺮﻭﻓﻪ ﺍﺯ کﺘیﺒﻪ ﻫاﺵ
ﻭﻗﺘی کﻪ ﺩﺍخلش ﻣیﺸی ﺳیﺮ ﻧﻤیﺸی ﺍﺯ ﺗﻤاﺷاﺵ
ﺷاﻩ ﺣﺴیﻦ ﺍﻭﻧﺠا ﻣی ﻧﺸﺴﺖ ﯾﻪ ﻋﺪﻩ ﺍﯼ ﺩﻭﺭ ﻭ ﺑﺮﺵ
ﺗﻮ کاﺭ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺩﺍﺭﯼ ﺷﻮﺭ ﻣیﮑﺮﺩ ﺑا ﮔﻨﺪﻩ ﻫاﺵ
ﺩﺳﺖ ﺩﻋانویسا ﺑﻮﺩ ﺗﻤاﻡ ﺍﺧﺘیاﺭﻫا.
ﻣﺴﺠﺪ ﺷیﺦ لطف ﺍﻟﻠﻪ ﻣﻌﺮﻭﻓﻪ ﺍﺯ کﺘیﺒﻪ ﻫاﺵ
ﻭﻗﺘی کﻪ داخلش ﻣیﺸی ﺳیﺮ ﻧﻤیﺸی ﺍﺯ ﺗﻤاﺷاﺵ
ﺷاﻩ ﺣﺴیﻦ ﺍﻭﻧﺠا ﻣی ﻧﺸﺴﺖ ﯾﻪ ﻋﺪﻩ ﺍﯼ ﺩﻭﺭ ﻭ ﺑﺮﺵ
ﺗﻮ کاﺭ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺩﺍﺭﯼ ﺷﻮﺭ ﻣیﮑﺮﺩ ﺑا ﮔﻨﺪﻩ ﻫاﺵ
ﺩﺳﺖ ﺩﻋانویسا ﺑﻮﺩ ﺗﻤاﻡ ﺍﺧﺘیاﺭﻫا.

ﯾﻪ ﺍﺻﻔﻬﻮﻧی میﺷﻨﻮﯼ ﺭﺍﺣﺖ ﺟﻮﻧﺶ ﻣﻮﮔﻮﺋﻦ
ﺟﻐﺮﺍﻓیا ﺑﺨﻮﻥ ﺑﺒیﻦ ﻧﺼﻒ ﺟﻬﻮﻧﺶ ﻣﻮﮔﻮﺋﻦ
ﻣﻮﻗﻌی ﺑﻮﺩﻩ ﭘاﯾﺘﺨﺖ ﭘیﺮ ﻭ ﺟﻮﻭﻧﺶ ﻣﻮﮔﻮﺋﻦ
ﺷﻬﺮ ﻗﺪﯾﻢ ﻭ ﺻﻨﻌﺘی ﺧاﺭﺟیﻮﻧﺶ ﻣﻮﮔﻮﺋﻦ
ﺷﺐ ﭘﻞ ﺧﻮﺍﺟﻮ ﺭﻭﺷﻨﺲ ﺯ ﺭﻭﯼ ﮔﻠﻌﺬﺍﺭ ﻫا.
ﻫﺮ کی کﻼﻩ ﺳﺮﺵ ﻧﺮﻓﺖ یقین ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺻﻔﻬﻮنیس
ﺳﺮ ﺯ ﻫﻤﻪ کاﺭﺧﻮﻧﻪ ﻫا کاﺭﺧﻮﻧﻪ ﯼ کاﺯﺭﻭﻧیﺲ
ﺩﺍﺭﺍﯼ ﭘاﺭﭼﻪ ﻫاﯼ ﺧﻮﺏ ﺑﻬاﺭﻩ ﻭ ﺯﻣﺴﺘﻮﻧیﺲ
ﺭﺍﺱ ﺭﺍسی ﺟاﯼ ﮔﺮﺩﺵ ﻭ مناسب ﺯﻧﺪﮔﻮﻧیﺲ
سی ﻭ ﺳﻪ ﭘﻞ ﻭ ﭼاﺭﺑاﻍ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺁﺑﺸاﺭﻫا

آهنگ سالار عقیلی به نام به اصفهان رو : DOWNLOAD

متن آهنگ :

به اصفهان رو که تا بنگری بهشت ثانی
به زنده رودش سلامی ز چشم ما رسانی

بنشین لب زنده رودش که یابی نشانی
از نغمه ای خفته در گوشه ی اصفهانی

به اصفهان رو که از عاشقی دارد نشانی
به زنده رودش سلامی ز سوی ما رسانی

نگینی بر انگشتر دنیا
عقیقی به بازار تماشا

برخیز و بیا باغ لاله را، تازه بین به چارباغش
عاشق تو کو، بی وفا بگیر از لب شیرین سراغش

خاک زرینت، شهر دیرینت، ملک مهرآیینت
باغ نسرینت، آب شیرینت، فصل فروردینت

برخیز و بیا باغ لاله را، تازه بین به چارباغش
عاشق تو کو، بی وفا بگیر از لب شیرین سراغش

فرش آیینه رو شهر جادو در تو پنهان، نقش جهان
طاق رنگین کمان، باغ مینو راحت جان قلب ایران

به اصفهان رو که تا بنگری بهشت ثانی
به زنده رودش سلامی ز سوی ما رسانی

 

آهنگ معین برای اصفهان : DOWNLOAD

متن آهنگ :

دلم میخواد به اصفهان برگردم بازم به اون نصف جهان برگردم
برم اونجا بشینم در کنار زاینده رود بخونم از ته دل ترانه و شعر و سرود
خودم اینجا دلم اونجا همه راز و نیازم اونجا
ای خدا عشق منو یار منو اون گل نازم اونجاست
چه کنم با چی بگم عقده دل رو پیش کی خالی کنم
دردمو با چه زبون به این اون حالی کنم

آسمون گریه کند بر سر جانانه من
اشک ریزان شده دلدار در آن خانه من
از غم دوری او همدم پیمانه شدم
همچو شبگرد غزل خون سوی میخانه شدم
مست و دیوانه شدم مست و دیوانه شدم
به خدا این دل من پر از غمه تموم دنیا برام جهنمه
هر چه گویم من از این سوز دلم به خدا بازم کمه بازم کمه

 

آهنگ عموپورنگ برای اصفهان : DOWNLOAD

متن آهنگ :

گل به گل کاشی داریم هزار تا نقاشی داریم

چیک و چیک درشکه ها چرخون و چرخون همه جا

اصفهان و دوست دارم نصف جهان و دوست دارم

اصفهان و دوست دارم نصف جهان و دوست دارم

 

آهنگ اصفهان از جلال الدین تاج اصفهانی : DOWNLOAD

متن آهنگ :

به اصفهان رو که تا بنگری بهشت ثانی
به زنده رودش سلامی ز چشم ما رسانی
ببر از وفا کنار جلفا به گل چهرگان سلام ما را
شهر پر شکوه قصر چلستون کن گذر به چارباغش
گر شد از کفت یار بی وفا کن کنار پل سراغش
بنشین در کریاس یاد شاه عباس بستان از دلبر می
بستان پی در پی می از دست وی تا کی تا بتوانی
ساعتی در جهان خرم بودن بی غم بودن بی غم بودن
با بتی دلستان همدم بودن محرم بودن با هم بودن
ای بت اصفهان زان شراب جلفا ساغری در ده ما را
ما غریبیم ای مه بر غریبان رحمی کن خدا را

 

آهنگ علیرضا افتخاری به نام در اصفهان بمانید : DOWNLOAD

متن آهنگ :

ای موطن هنر خیز ای زادگان فرهنگ
مهد ستاره و گل شهر ترانه و رنگ
شهر ترانه و رنگ
ای آن که اشک و لبخند پیوند خورده با هم
با دست مهربانت در قاب های خاتم
ای شهر روشنایی ای خاک آفتابی
ای شهر روشنایی ای خاک آفتابی
می خواهمت سراپا ای اصفهان آبی
می خواهمت سراپا ای اصفهان آبی

وقتی دلم هوای شبهای صحن می کرد
نقش جهان برایم سجاده پهن می کرد
وقتی دلم هوای شبهای صحن می کرد
نقش جهان برایم سجاده پهن می کرد
هفت آسمان ندارد رنگ خداییت را
رنگ خداییت را
عالم ندیده دیگر شیخ بهاییت را
عالم ندیده دیگر شیخ بهاییت را

پل های پیر و سر خوش باید جوان بمانید
باید جوان بمانید
مرغان آسمانی ، مرغان آسمانی در اصفهان بمانید
در اصفهان بمانید

در فصل فصل تقویم در شهر آب و کاشی
حیف است ای مسافر مهمان ما نباشی
حیف است ای مسافر مهمان ما نباشی

آهنگ اصفهان ، شهر آب و آیینه : DOWNLOAD

متن آهنگ :

اصفهان شهر آب و آیینه
مظهر نقش های دیرینه
اصفهان
شهر مرد میناکار
قابهای مسی و نقش و نگار
بر کف سفره قلمکاری
خاتم و تکه تکه دلداری
جام فیروزه فام گنبدها
طرح سیمیان نرم و رها
اصفهان
شهر نای پر آواز
شهر مردان با غزل دمساز
شهر مردان با غزل دمساز

 

شمع خواجو و همنشینی آب
زنده رود روان و مردم ناب

آهنگ رپ اصفهان : DOWNLOAD

متن آهنگ :

آ اصفهان شیخ صندوق رو بیت داکتر دره

همه دافامون چادر چارقدی از دروازه دولت تا باغ قدیم

با یه جوانان از نوع گوجه ایش کف شهریم از عید تا برج شیش

از بهارستان تا شاهین شهر ازون بالای بلاش تا پایین شهر

با این شهر گنده شدیم و چپامون پر آویشن

جون خیلی خوبس گرمه گرمه جووون

هرکی زود رفته زود برمیگرده

یه ایرانستو یه اصفهان نگو نه بگو آره چون من میگم بهت

به اینجا میگن اصفهان عقب مونده همه قسطا چون به اینجا میگن اصفهان

سلامتی بچه ها مرداویج سلامتی آقا نویدکیا سپاهان و ذوب اهن و تیم بچه باز شهررضا

آهنگ اصفهان از علی آوا : DOWNLOAD

آهنگساز: علیرضا افکاری
ترانه‌سرا: امیرعلی سلیمانی
تنظیم‌کننده: بامداد امینی
مدیر هنری: حمیدرضا گلشن
میکس و مستر: آرش پاکزاد

متن آهنگ :

شهری که رویای منو می ساخت
داره برام یه خواب بد میشه
من از اشک میریزم تو میبینی
زاینده روز از خونه رد میشه
من اصفهانو زندگی کردم
با دستای مهربون تو
اما الان اسم خیابونهاش یادم نمی مونه بدون تو
حال بد دیوونه ها خوبه
حال خوش دیوونه ها بد نیست
شب های بی خوابیم فهمیدم
تخت مسافرخونه ها بد نیست
من چشم بسته اومدم اما
با چشمای باز برگشتم
از جاده ها خسته شدم امشب
با اولین پرواز برگشتم

کوچه به کوچه شهرو میگردم
تو این خیابونها به جز غم نیست
وقتی کنارم نیستی دلتنگم
حس می کنم نصف جهانم نیست
امشب دوباره اومدم اما
جایی که نیستی جای خوبی نیست
با اینکه چشمهای تو دنیامه
دنیا دیگه دنیای خوبی نیست

حال بد دیوونه ها خوبه
حال خوش دیوونه ها بد نیست
شب های بی خوابیم فهمیدم
تخت مسافرخونه ها بد نیست
من چشم بسته اومدم اما
با چشمای باز برگشتم
از جاده ها خسته شدم امشب
با اولین پرواز برگشتم


بر چسب ها :
نوشته های مشابه

ثبت دیدگاه

    • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
    • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.