دانلود آهنگ های شهاب مرادیان

  14 فروردین 1403 28096 بازدید 4 نظر

  دانلود آهنگ های شهاب مرادیان

  مرادیان - دانلود آهنگ های شهاب مرادیان

  در این پست گلچینی از آهنگ های لری شهاب مرادیان همراه متن آهنگ ها را قرار داده ایم . امیدواریم لذت ببرید .

  دانلود آهنگ گل هیرو شهاب مرادیان : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  بکه خیرات بکه نزر
  ما چی عه نام چمیلت
  بته خلات بته وژم
  تون گیان کول کسیلت
  بته خلات بته وژم
  تون گیان کول کسیلت
  گل هیرو هیرو هیرو
  گل دسه دسه دسه
  گل هیرو هیرو هیرو
  گل دسه دسه دسه
  نامقه م بن بستنه
  مه بمانه چم مسه
  نامقه م بن بستنه
  مه بمانه چم مسه

  دانلود آهنگ لری آی لاویو دستگیرون از شهاب مرادیان : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  موشه داه مچوه دته ماي
  بوه مچو کوره ماي
  داه مچوه دته مال
  بوه مچو کوره ماي
  داه مچوه دته مال
  بوه مچو کوره ماي
  مه بوسيمه پيش وازه
  تا خانم دکتره ماي
  مه بوسيمه پيش وازه
  تا خانم دکتره ماي
  آي لاويو دستگيرون
  هواره چنگ هسيرون
  آي لاويو دستگيرون
  هواره چنگ هسيرون داه مچوه دته مال
  بوه مچو کوره ماي
  داه مچوه دته مال
  بوه مچو کوره ماي
  مه بوسيمه پيش وازه
  تا خانم دکتره ماي
  مه بوسيمه پيش وازه
  تا خانم دکتره ماي
  آي لاويو دستگيرون
  هواره چنگ هسيرون
  آي لاويو دستگيرون
  هواره چنگ هسيرون
  هر وقت مچمه مالون منم هم
  کتمه قولان
  هر وقت مچمه مالون منم هم
  کتمه ق قولان
  عه کلينگ تا گوجره بيمه سه خر حمالون
  عه کلينگ تا گوجره بيمه سه خر حمالون
  آي لاويو دستگيرون
  هواره چنگ هسيرون
  آي لاويو دستگيرون
  هواره چنگ هسيرون

   

  دانلود آهنگ لری مژ خرمون از شهاب مرادیان : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  نيلتا عاشقيت جيرم کونا که
  نيلتا عاشقيت جيرم کونا که
  نيل تا چميلت وژه منا که
  نيل تا چميلت وژه منا که
  عاشقي اُطُور درد بي درمانه
  عاشقي اُطُور درد بي درمانه
  عاشقي طور مجمعو خرمونه
  عاشقي طور مجمعو خرمونه
  وگرد چميلت نيومسه کمون
  وگرد چميلت نيومسه کمون
  وژمم مزونم دلم نياسين گون
  وژمم مزونم دلم نياسين گون
  عاشقي عوه طور درد بي درمانه
  عاشقي عوه طور درد بي درمانه
  عاشقي طور مجمعو خرمونه
  عاشقي طور مجمعو خرمونه
  ترک تونم کرد ترک دينم
  ترک تونم کرد ترک دينم
  چو فراهد ترک بي سيتونم کرد
  چو فراهد ترک بي سيتونم کرد
  عاشقي عه طور زمستان سرد
  عاشقي عه طور زمستان سرد
  آدم عاشق دله پر درده
  آدم عاشق دله پر درده

   

  دانلود آهنگ لری دوس دیری از شهاب مرادیان : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  دالم سه دوس ديري بي قراره
  شوه روزم تمام بي انتظاره
  کسي حوالم هرگز نپرسي
  که دون درد دريري چاره ناره
  دلم پر حسرتو بيمارم بي تو
  وجودم ناتوان ژارم بي تو
  تو داره سوزه عشقم آرزومي
  شروه آخري ديدارمي تو
  شروه آخري ديدارمي تو
  تو که عشقت خدا داده مزونم
  دلت ده غصه آزاده مزونم
  مه اراه تو کلکه بي مکانم
  تو ماله عشقت آباده مزونم
  تو ماله عشقت آباده مزونم
  تو بوه عه روزه ديري ياريم که
  و چمت سه روژه خاريم که
  منت کشته و توره
  و کوهنه سوز عشقت داريم که
  و کوهنه سوز عشقت داريم که

   

  دانلود آهنگ لری سیت بیارم از شهاب مرادیان : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  امشوه چهارده شوه
  امشوه چهارده شوه
  کُگيه دارم ده قفس
  وه کُگيه دارم ده قفس
  شورش وه شورش برف باروه
  دل دماه ها ده هوس
  وه دل دماه ها ده هوس
  دستگيرونمه دستگيرونمه
  سيم بياريت سيل بکنم قد بالاش
  وه سيل بکنم قد بالاش
  قد بالاکش خوه شيرينه
  سريمه بکنيد چشياش
  وه سريمه بکنيد چشياش
  تاله منوه تاله تونه اره پدرش راضيه
  وه اره پدرش راضيه ماشينيان گل بکنيد بويمون اهوازيه
  وه بويمون اهوازيه

   

  دانلود آهنگ لری شوتی از شهاب مرادیان : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  شوتي ماشين و يواش شوت نکه
  شوتي ماشين و يواش شوت نکه
  مال ماشينت کل و پوت نکه
  شوتي پلاکت هويچ عوض نکه
  شوتي پلاکت هويچ عوض نکه
  پاسکا ها خو لرزه لرز نکه
  شوتي هر يواش طوري ناينه تنگ
  شوتي هر يواش طوري ناينه تنگ
  بارت قاچاقه سينه بيه شنگ
  اسکورته مچو ري وازه مکه
  اسکورته مچو ري وازه مکه
  کمک رانده ها نازه مکه
  کمک راننده يه چه فني که گزافه مکي مزت چنه که
  وقته رازنيه بنيته مزار
  وقته رازنيه بنيته مزار
  گزاف کشتيمه اراه صد هزار
  شوتي برامين تا روژ بگازن
  شوتي برامين تا روژ بگازن
  نه ته پاسگاه بوس نه ته راه زن
  نه ته پاسگاه بوس نه ته راه زن
  بارت پارچه يا تله نيزان
  بارت پارچه يا تله نيزان
  نميک زياد نکه تا خود هنديجان
  نميک زياد نکه تا خود هنديجان
  شوتي بگازن اسکورت لارک
  شوتي بگازن اسکورت لارک
  بارت نگرن اوه بوه کالت
  بارت نگرن اوه بوه کالت

   

  دانلود آهنگ لری کیو یار از شهاب مرادیان : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  خُدا بِسيني دوه چيشم کالت
  خُدا بِسيني دوه چيشم کالت
  تو ماشته منياد آگر مالت
  تو ماشته منياد آگر مالت
  کيوياره کيويار خاص کيو يارکه
  کيوياره کيويار خاص کيو يارکه
  بنه ميل بوه امسال بار نکه
  بنه ميل بوه امسال بار نکه
  نه ميميکمي نه ميمزامي
  نه ميميکمي نه ميمزامي
  دلخوشيم يسه امسال همسامي
  دلخوشيم يسه امسال همسامي
  کيواره کويار گولوني رنگ رنگ
  کيواره کويار گولوني رنگ رنگ
  دلت داه کي هونه بيم سر
  دلت داه کي هونه بيم سر
  حتم مالکت اَره عيدونه
  حتم مالکت اَره عيدونه چپ سيلمه مکي تو چو بيگونه
  چپ سيلمه مکي تو چو بيگونه
  کيوياره کيويار خاص کيو يارکه
  کيوياره کيويار خاص کيو يارکه
  بنه ميل بوه امسال بار نکه
  بنه ميل بوه امسال بار نکه

   

  دانلود آهنگ لری گل باخی از شهاب مرادیان : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  ساقی بو برشن شروه تازه تا مه نوش کم بی اندازه
  ساقی بو برشن درونم پره لیوانم هالی لباسم شره

  گل باخی گله باخی مس کرده کن یلاخی
  گل باخی گله باخی مس کرده کن یلاخی
  جوم شروت پر که اول ساقی بعد باغی
  جوم شروت پر که اول ساقی بعد باغی
  اره ساقی بو برشن وخدا کو کم کاسی
  اره ساقی بو برشن وخدا کو کم کاسی
  اره قدیمی موشه وخدا مسی راسی
  اره قدیمی موشه وخدا مسی راسی
  گل باخی گله باخی سوه سویره ایلاخی
  گل باخی گله باخی سوه سویره ایلاخی
  جوم شروت پر که اول ساقی بعد باغی
  جوم شروت پر که اول ساقی بعد باغی
  اره ساقی بوه برشن و خدا پیک پنج شش
  اره ساقی بوه برشن و خدا پیک پنج شش
  اره میاه نوشکریم و خدا تا بویمن سر خوش
  اره میاه نوشکریم و خدا تا بویمن سر خوش
  گل باخی گله باخی مس کرده کن یلاخی
  گل باخی گله باخی مس کرده کن یلاخی
  جوم شروت پر که اول ساقی بعد باغی
  جوم شروت پر که اول ساقی بعد باغی

   

  دانلود آهنگ لری سویر دوس کلاده از شهاب مرادیان : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  مَردِم بِزوُنِن کافِرَکَه کِه لِیلم چِیهَ
  مَردِم بِزوُنِن کافِرَکَه کِه لِیلم چِیهَ
  ایِ دَسمَه داتَه بِرالَکم اِه شر سِیَه
  ایِ دَسمَه داتَه بِرالَکم اِه شر سِیَه
  هَرچِه وتمَ دِل کافِرکَه نَکه دِلگِیره
  هَرچِه وتمَ دِل کافِرکَه نَکه دِلگِیره
  آخِر چُوم هوارد بِرالَکم کَتمه نوم سُوره
  آخِر چُوم هوارد بِرالَکم کَتمه نوم سُوره
  دِلم عِه داخِت کافِرکَه هَر ها وِیِرِت
  دِلم عِه داخِت کافِرکَه هَر ها وِیِرِت کافِرکَه هَر ها وِیِرِت
  تُو چُوه حاکِمی اُمِیدَکَم مِه چُو فَقِیرِت
  تُو چُوه حاکِمی شِیرینَکم مِه چُو فَقِیرِت
  کِل کِل کِل نازار گِره کلادَه نازار گِره کلادَه
  کِل کِل کِل نازار گِره کلادَه نازار گِره کلادَه
  آسِه مِه مُوشِم تُوریامَه اما تُو بُوه گِلمادَه اما تُو بُوه گِلمادَه
  کِل کِل کِل نازار گِره کلادَه نازار گِره کلادَه
  کِل کِل کِل نازار گِره کلادَه نازار گِره کلادَه
  والله مِیمِزا حَقیم یارِه تُو بُوه پیادَه یارِه تُو بُوه پیادَه

   

  دانلود آهنگ لری گلاره گلارا از شهاب مرادیان : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  چُو کَموتَره کِه بالیِلِ قِیِچی کِینِینِ
  چُو کَموتَره کِه بالیِلِ قِیِچی کِینِینِ
  دوُن بِینِه سَخت کِینیِن راحتِی عِه دسَت بِینینِ
  دوُن بِینِه سَخت کِینیِن راحتِی عِه دسَت بِینینِ
  اَر گِیلارَه گِیلارَه تُون خُدا گِلاراه
  گِیلارَه گِیلارَه تُون خُدا گِلاراه
  دِل کِه پِیِرت کِرد عِیسَه دُوارَه باراه
  دِل کِه پِیِرت کِرد عِیسَه دُوارَه باراه
  هَر وقتِه گَرِه مَه ساوَه گَر سَرکَمِه
  هَر وقتِه گَرِه مَه ساوَه گَر سَرکَمِه
  پره گِرتِه دِلم ناتِ بالِیِل پَرپَر کَمِه
  پره گِرتِه دِلم ناتِ بالِیِل پَرپَر کَمِه
  گِیلارَه گِیلارَه تُون خُدا گِلاراه
  گِیلارَه گِیلارَه تُون خُدا گِلاراه
  دِل کِه پِیِرت کِرد عِیسَه دُوارَه باراه
  دِل کِه پِیِرت کِرد عِیسَه دُوارَه باراه
  دِلمِه داشت پِیرت کِرد اُه زَمیِن گِیرت کِرد
  دِلمِه داشت پِیرت کِرد اُه زَمیِن گِیرت کِرد
  دِلمِه داشت سِزُونِت اِه وِژِت دُورِت کِرد
  دِلمِه داشت سِزُونِت اِه وِژِت دُورِت کِرد
  اَر گِیلارَه گِیلارَه تُون خُدا گِلاراه
  گِیلارَه گِیلارَه تُون خُدا گِلاراه
  دِل کِه پِیِرت کِرد عِیسَه دُوارَه باراه
  دِل کِه پِیِرت کِرد عِیسَه دُوارَه باراه
  مِه اِمِشوه مَسهِ خَرمُانِ زِلفِیاتِم
  مِه اِمِشوه مَسهِ خَرمُانِ زِلفِیاتِم
  عِدامِی وِه جُرمِ سِیل چَشِیاتِم

   

  دانلود آهنگ لکی شهاب مرادیان دِتَ لَرِه  : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  هَر رو ایِوارهَ اِ مال مِینِه دَر
  هَر رو ایِوارهَ اِ مال مِینِه دَر
  چوُشو گُل گُلیِت مَکیشِینِه سَر
  لیوه کِردِمِی وَه پِیر پِیخمبَر
  لیوه کِردِمِی وَه پِیر پِیخمبَر
  دِت لَره دِت لَره دِت لَره مالَر پَره
  عَطیِقَه کَلمُو کَره عاشق شیِوهَ بیمَسه دِل گِرتِمَسه ذَره
  عاشق شیِوهَ بیمَسه دِل گِرتِمَسه ذَره
  تَرکَه دِتی کِین بِلنگُ و قِشَنگ
  تَرکَه دِتی کِین بِلنگُ و قِشَنگ
  مِه سَرباز تُونم تُو فِرمانِده هَنگ
  پا مچَسبِنم چَشم جِناب سَرهَنگ
  پا مچَسبِنم چَشم جِناب سَرهَنگ
  دِت لَره دِت لَره دِت لَره مالَر پَره
  عَطیِقَه کَلمُو کَره عاشق شیِوهَ بیمَسه دِل گِرتِمَسه ذَره
  عاشق شیِوهَ بیمَسه دِل گِرتِمَسه ذَره
  قُرُون خَط وشاه
  قِسَم وه قُرهُون قُرُون خَط وشاه
  چِیمِل کیُوسِیِه اِ طُور ناتاشا
  مِه دوسِت دیِرِم نِمَکم هاشا
  دِت لَره دِت لَره دِت لَره مالَر پَره
  عَطیِقَه کَلمُو کَره عاشق شیِوهَ بیمَسه دِل گِرتِمَسه ذَره
  عاشق شیِوهَ بیمَسه دِل گِرتِمَسه ذَره

  دانلود آهنگ لری سیاه و سفید از شهاب مرادیان : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  سَر رِیت بِگرم شِیرِینَکم اِ شِمشِیر آباد
  سَر رِیت بِگرم شِیرِینَکم اِ شِمشِیر آباد
  میِای ماچِت کم شِیرِینَکم هَرچِی بادا باد
  میِای ماچِت کم شِیرِینَکم هَرچِی بادا باد
  نه بلِنگیِ نه کُوتاه نه سِیاهِی نَه سِفید
  نه بلِنگیِ نه کُوتاه نه سِیاهِی نَه سِفید
  اِ دار دُنیا شِیرِینَکم دِیرِم وَه تُو اُمید
  اِ دار دُنیا شِیرِینَکم دِیرِم وَه تُو اُمید
  وِه وِیِرتَه مای شِیرِینَکم اِ آقا زِنب علی
  وِه وِیِرتَه مای شِیرِینَکم اِ آقا زِنب علی
  تو قِسمِت هـواردِ نازارِکَم وه جَد خُمینی
  تو قِسمِت هـواردِ شِیرِینَکم وه جَد خُمینی
  نه بلِنگیِ نه کُوتاه نه سِیاهِی نَه سِفید
  نه بلِنگیِ نه کُوتاه نه سِیاهِی نَه سِفید
  اِ دار دُنیا شِیرِینَکم دِیرِم وَه تُو اُمید
  اِ دار دُنیا شِیرِینَکم دِیرِم وَه تُو اُمید
  وَه وِیِرتهَ مای شِیرِینَکم اَر سَر کِینی
  وَه وِیِرتهَ مای شِیرِینَکم اَر سَر کِینی
  دِورُو تَه گَرد دام ِشیرِینَکم بِینمَه مَخَنی
  دِورُو تَه گَرد دام ِشیرِینَکم بِینمَه مَخَنی
  ه بلِنگیِ نه کُوتاه نه سِیاهِی نَه سِفید
  نه بلِنگیِ نه کُوتاه نه سِیاهِی نَه سِفید
  اِ دار دُنیا شِیرِینَکم دِیرِم وَه تُو اُمید
  اِ دار دُنیا شِیرِینَکم دِیرِم وَه تُو اُمید

  دانلود آهنگ عاشق از شهاب مرادیان : DOWNLOAD

  کیبورد : علی رضایی
  کیبورد : هادی زمانی
  سرنا : مهرزاد رضایی
  همخوان : علی دورودی
  شاعر : محمدشمس

  متن آهنگ :

  عاشق قد و بالاترم هر مه رفیق راتم

  و هر جا پا بنی ولا ارو نوهاتم

  عاشق چمیل سیتم همه روژی مریضم

  ارا تک و نمیت نازار

  عاشقت بیمه ا لیوه کارم بیسه گریوه

  ایرونم کل داته و زیر پا نیمه و ای شیوه

  عاشق چمیل سیتم همه روژی مریضم

  ارا تک و نمیت نازار عاشق دم و دنوتم

  لیوه شیرینی زونتم

  ولا صد پرم نه کفتر لوه بونتم

  عاشق چمیل سیتم همه روژی مریضم

  ارا تک و نمیت نازار

  دانلود آهنگ لکی بزران از شهاب مرادیان : DOWNLOAD

  کیبورد:رضاناظری
  سرنا:فرهاد حسین زاده
  همخوان:علی دورودی

  دانلود آهنگ واران واران از شهاب مرادیان : DOWNLOAD

  دانلود آهنگ لرزان از شهاب مرادیان : DOWNLOAD

  تنظیم : مهدی آزاد
  کیبورد : علی رضایی

  دانلود آهنگ کیاو یار از شهاب مرادیان : DOWNLOAD

  تنظیم : شهاب عباسی

  دانلود آهنگ بی کَس و تَنیا از شهاب مرادیان : DOWNLOAD

  تنظیم:حسین قنبری؛علی رضایی
  کاور:آتلیه منو و تو
  ابیات:رحیم مرادیان و بهزاد آزادپور
  سر بیت:محمد شمس

  دانلود آهنگ سیه بخت از شهاب مرادیان : DOWNLOAD

  متن آهنگ :
  سیه بختم که مه بختم نماری
  کسی داری سر وقتم نماری
  یه چند ساله نسیم نو وهاری
  خبری یار دل سختم نماری
  مزونین بی سر و سامانم ایمشو
  گریوه سر بنی ار شونم ایمشو
  تو بوشه غم رفیق هر دو سر مو
  که تا شاصو بوه مهمونم ایمشو
  فلک د چی مه ای دنیا نماری
  درک و گنی مه وا نماری
  سلام هرکی مکم ار روی رفاقت
  نمزونم ارا و جام نماری

  دانلود آهنگ باز پرناکی از شهاب مرادیان : DOWNLOAD

  نوازنده:استاد آزادی
  نوازنده سرنا:استاد قدرتی
  نوازنده ضرب:استاد رهسپار
  متن آهنگ :
  وش گوتم رحمــت بیا وی حال و روزم
  وش گوتم رحمــت بیا وی حال و روزم
  چشنه سی دیینت وه در بئوزم
  چشنه سی دیینت وه در بئوزم
  باز پرناکــی دله هفت آسمــونم

  باز پرناکــی دله هفت آسمــونم
  دلخوشی نارم نیسی د آشیونم
  دلخوشی نارم نیسی د آشیونم
  بسِسِه شوق دلم وه تار گیست
  بسِسِه شوق دلم وه تار گیست

  شاپرم کــوره موئه وقته کــه نیست
  شاپرم کــوره موئه وقته کــه نیست
  باز پرناکــی دله هفت آسمــونم
  باز پرناکــی دله هفت آسمــونم
  دلخوشی نارم نیسی د آشیونم

  دلخوشی نارم نیسی د آشیونم

  دانلود آهنگ بازار از شهاب مرادیان : DOWNLOAD

  تنظیم:حسین قنبری
  کمانچه:فرشاد سیفی
  شعر:فتحی یاراحمدی

  دانلود آهنگ زلیخا از شهاب مرادیان : DOWNLOAD

  تنظیم: وندار
  کمانچه:مهران ترک زبان
  شعر : فتحی یاراحمدی

  دانلود آهنگ حکم اعدام از شهاب مرادیان : DOWNLOAD

  سولو: استاد علی رضایی
  تنظیم : علی بیرانوند
  ضبط استودیو هاویر

  دانلود آهنگ اوور وهار از شهاب مرادیان : DOWNLOAD

  تنظیم : حسین قنبری

  دانلود آهنگ مهره مار از شهاب مرادیان : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  تو هور بور دیری دوران ته دور دیری

  کشته مردی فره عه نوم قور دیری

  هم شنگ قطار دیری هم موره مار دیری

  هم چوی پاو کال گرین دو گپ چال دیری

  ماچت ثواو دیری نازت دوا دیری

  چیمیت نزاعی چوی جنگ دا دوا دیری

  هم سما ماوازی هم دسو دل وازی

  هم چوی ژنل قدیم والا قه قاژ بازی

  مال و زنی دیری پویل فره دیری

  ار نکیمه شریک اژینو نمیری

  دانلود آهنگ تو خدامی از شهاب مرادیان : DOWNLOAD

  تنظیم: حسین قنبری

   

  دانلود آهنگ هرور از شهاب مرادیان : DOWNLOAD

  نوازنده:علی رضایی
  سرنا: فرهاد حسین زاده

  دانلود آهنگ گری قهری گری دوسی از شهاب مرادیان : DOWNLOAD

  نوازنده:علی رضایی
  سرنا: فرهاد حسین زاده

  روبیکا کاکتوس موزیک  تیشرت استقلال
  بر چسب ها :
  نوشته های مشابه
  دیدگاه ها
  4 دیدگاه برای “دانلود آهنگ های شهاب مرادیان”
  1. خوب بغر حتی سمت

  2. شهاب مرادیان عزیز صدات واقعا عالیه زنده باشی 👌👌👌

  3. سلام
   آهنگ آمان آمان شهاب مرادیان رو هر چی میگردیم پیدا نمی‌کنیم !!!!

  4. اهنگ گی که خوندی میگه چند سال چمره چند سال عاشقی هر کاری میکنم پیداش نمی کنم اسمش چیه

  ثبت دیدگاه

   • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
   • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
   • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.